Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Nguyễn Minh Phượng

Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu trừ “–” đằng trước như :

–1, –2, –3, –4,

Dùng số nguyên âm để chỉ nhiệt độ dưới 00C,

chỉ độ sâu dưới mực nước biển, chỉ số nợ,

chỉ thời gian trước công nguyên,

Đọc SGK để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm.

 Tập vẽ thành thạo trục số.

 Làm các bài tập 5 trang 68 SGK, bài 1, 3, 4, 6 trang

 54 sách bài tập.

 

ppt26 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Nguyễn Minh Phượng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõng quý thÇy c« ®Õn dù tiÕt häc 
To¸n líp 6 
Gi¸o viªn: NguyÔn Minh Ph­îng 
§è em biÕt? 
4 + 6 = 
4 . 6 = 
6 – 4 = 
4 – 6 = 
10 
24 
2 
? 
-3 0 C nghĩa là gì? 
Vì sao ta cần đến số có dấu “ – ” đằng trước? 
Trong thực tế, bên cạnh các số tự nhiên, người ta còn dùng các số với dấu trừ “ – ” đằng trước như : 
–1, –2, –3, –4, 
Số nguyên âm 
Số 
-1 
-2 
-3 
-4 
Cách đọc 
Âm một 
( Trừ một ) 
Âm hai 
( Trừ hai ) 
Âm ba 
( Trừ ba ) 
Âm bốn 
( Trừ bốn ) 
Quy ước: 
Giíi thiÖu vÒ sè nguyªn ©m 
1) Các ví dụ: 
Ví dụ 1 : Để đo nhiệt độ, người ta dùng các nhiệt kế (xem hình 31). 
+ Nhiệt độ của nước đá đang 
tan là 0 0 C (đọc là không độ C). 
+ Nhiệt độ của nước đang sôi là 100 0 C (đọc là một trăm độ C). 
Nhiệt độ dưới 0 0 C được viết với dấu “-” đằng trước. 
Chẳng hạn: Nhiệt độ 3 độ dưới 0 0 C được viết -3 0 C (đọc là âm ba độ C hoặc trừ ba độ C). 
0 
-10 
-20 
-30 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
o C 
Hình 31 
? 1 
 Đọc nhiệt độ các thành phố dưới đây : 
Hà Nội 
18 0 C 
Bắc Kinh 
-2 0 C 
Huế 
20 0 C 
Mát-xcơ-va 
-7 0 C 
Đà Lạt 
19 0 C 
Pa-ri 
0 0 C 
Tp.Hồ Chí Minh 
25 0 C 
Niu-yoóc 
2 0 C 
Trong 8 thành phố trên, 
thành phố nào nóng nhất? 
thành phố nào lạnh nhất? 
Trả lời: 
+ Tp.Hồ Chí Minh nóng 
nhất. 
+ Mát-xcơ-va lạnh nhất. 
Bài 1 ( trang 68-SGK ) 
Đọc nhiệt độ ở các nhiệt kế sau 
0 
a 
`-1 -3 
-2 0 C 
-3 0 C 
0 0 C 
2 0 C 
3 0 C 
`-1 -2 -3 -4 -5 -6 
d 
20 
c 
0 
b 
-2 -4 
0 
0 
3 
e 
Möïc nöôùc bieån 0m 
 Độ cao trung bình thaáp hôn möïc nöôùc bieån ñöôïc vieát vôùi daáu “ - ” ñaèng tröôùc. 
Ta noùi: Ñoä cao trung bình cuûa cao nguyeân Ñaéc Laéc laø 600m. 
600m 
Cao nguyeân Ñaéc Laéc 
Số 
 tự 
nhiên 
Số nguyên âm 
VÝ dô 2: 
 Ñeå ño ñoä cao thaáp ôû caùc ñòa ñieåm khaùc nhau treân traùi ñaát, ngöôøi ta laáy möïc nöôùc bieån laøm chuaån, nghóa laø qui öôùc ñoä cao cuûa möïc nöôùc bieån laø 0 meùt 
Theàm luïc ñòa 
- 65m 
-200m 
-3000m 
0 m 
 Ta noùi: Ñoä cao trung bình cuûa theàm luïc ñòa Vieät Nam laø - 65m . 
Sè nguyªn ©m chỉ độ cao dưới mực nước biển 
VÝ dô 2: 
? 2 
Đọc độ cao của các địa điểm dưới đây: 
- Độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là 3143 mét. 
 Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là - 30 mét 
Ví dụ 3: Nếu ông A có 10 000 đồng, ta nói “ ông A 
có 10 000 đồng”. Còn nếu ông A nợ 10 000 
 đồng, thì ta có thể nói “ ông A có -10 000 đồng”. 
? 3 
Đọc các câu sau: 
Ông Bảy có - 150 000 đồng. 
Bà Năm có 200 000 đồng. 
Cô Ba có - 30 000 đồng. 
 Ông Bảy có âm (trừ) 150 000 đồng. 
 Bà Năm có 200 000 đồng. 
 Cô Ba có âm (trừ) 30 000 đồng. 
Bài 2 trang 68 : § ọc độ cao của các địa điểm sau: 
a) Độ cao của đỉnh núi Ê-vơ-rét là: 8848 mét. 
b) Độ cao của đáy vực Ma-ri-an là: - 11524 mét. 
Bài 3 trang 68 : Viết số chỉ năm tổ chức Thế vận hội 
đầu tiên, biết rằng nó diễn ra năm 776 trước Công 
Nguyên : 
Đó là năm -776 
 Trôc sè 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 Tia sè 
Chiều dương : 
Chiều âm : 
Điểm gốc 
Từ trái sang phải 
Từ phải sang trái 
2) Trục số 
? 4 
Điểm A biểu diễn số -6. 
Điểm B biểu diễn số -2. 
Điểm C biểu diÔn số 1. 
Điểm D biểu diễn số 5. 
Các điểm A, B, C, D ở trên trục số hình 33 
Biểu diễn những số nào? 
B 
C 
D 
0 
3 
-5 
A 
Hình 33 
* Chú ý : T a cũng có thể vẽ trục số như hình 34 
3 2 1 0 -1 - 2 -3 
Hình 34 
Bài 4 trang 68 
a) Ghi điểm gốc 0 vào trục số ở hình 36 là : 
b) Ghi các số nguyên âm nằm giữa -10 và -5 
0 
4 
5 
-3 
Hình 36 
-5 
Hình 37 
-10 
0 
1 
2 
-6 
-8 
-9 
-7 
Sè 0 còng lµ sè nguyªn ©m ®óng hay sai? 
Trªn trôc sè chØ cã sè 1 c¸ch sè 0 mét ®¬n vÞ 
®óng hay sai? 
Nh©n dÞp tæ chøc thi GV d¹y giái TP 
TÆng em 
10 ® iÓm 
Trªn trôc sè kÓ tªn c¸c sè n»m c¸ch sè 0 ba ®¬n vÞ 
Nh©n dÞp kû niÖm ngµy 20.11.2009 
TÆng em 
10 ® iÓm 
Sè nµo lµ sè nguyªn ©m? 
-1; 5; 4; 3; 
 -2 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Sè nguyªn ©m lµ:-1; -2 
Sè -3 vµ sè3 
Sai v× kh«ng cã dÊu “-” ®»ng tr­íc 
Sai v× cã hai sè lµ -1 vµ 1 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
KL 
con sè may m¾n 
10 ® iÓm 
§ 
Dùng số nguyên âm để chỉ nhiệt độ dưới 0 0 C, 
chỉ độ sâu dưới mực nước biển, chỉ số nợ, 
chỉ thời gian trước công nguyên, 
Đọc SGK để hiểu rõ các ví dụ có các số nguyên âm. 
 Tập vẽ thành thạo trục số. 
 Làm các bài tập 5 trang 68 SGK, bài 1, 3, 4, 6 trang 
 54 sách bài tập. 
Cñng cè 
H­íng dÉn vÒ nhµ 
?1: Đọc nhiệt độ các thành phố sau: 
Hà Nội: 18° C 
Hồ Gươm 
Huế: 20° C 
Cổng Ngọ Môn 
Đà Lạt: 19° C 
Hồ Than Thở 
TP. Hồ Chí Minh: 25 ° C 
Chợ Bến Thành 
Bắc Kinh: - 2° C 
Vạn Lý trường thành 
Mát-xcơ-va : - 7° C 
Điện Cremlin 
Tháp Eiffel 
Paris: 0° C 
New York: 2° C 
Tượng nữ thần tự do 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_1_lam_quen_voi_so_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan