Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Trường THCS Chu Văn Thịnh

Ví dụ 1:

Nhiệt độ nước đá đang tan là 0° C

Nhiệt độ của nước đang sôi là 100° C

Nhiệt độ dưới 0° C được viết với dấu “ – “ đằng trước

Nhiệt độ 10 độ dưới 0° C được viết - 10° C

Đọc là ÂM mười độ C hoặc Trừ mười độ C

Đọc và giải thích các câu sau

Ông Bảy có – 150 000 đ

Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đ

Bà Năm có 200 000 đ

Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đ

Cô Ba có – 30000 đ

Nghĩa là : Cô Ba nợ 30 000 đ

 

ppt32 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 1: Làm quen với số nguyên âm - Trường THCS Chu Văn Thịnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Trường THCS Chu Văn Thịnh 
Líp 6 b chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giê th¨m líp ! 
Mai s¬n , ngµy 1 th¸ng 12 n¨m 2008 
Kiểm tra bài cũ 
 Thực hiện các phép tính sau : 
a) 3 + 5 
b) 3.5 
c) 5 – 3 
= 8 
= 15 
= 2 
 3 – 5 
= ? 
Chóng ta ®· biÕt phÐp céng vµ phÐp nh©n hai sè tù nhiªn lu«n 
thùc hiÖn ®­ îc vµ cho kÕt qu ¶ lµ mét sè tù nhiªn . Cßn ® èi víi phÐp trõ 
hai sè tù nhiªn , kh«ng ph¶i bao giê còng thùc hiÖn ®­ îc . 
Trong ch­¬ng nµy , chóng ta sÏ lµm quen víi mét lo¹i sè míi “ Sè nguyªn ©m” 
C¸c sè nguyªn ©m cïng víi c¸c sè tù nhiªn sÏ t¹o thµnh tËp hîp c¸c 
sè nguyªn , trong ® ã phÐp trõ lu«n thùc hiÖn ®­ îc 
Chương II. Số nguyên 
 Làm quen với số nguyên âm 
Tiết 40: 
1. Các ví dụ : 
Các số : 1; 2 ; 3. 
- 
gọi là số 
* Cách đọc : 
- 
- 
- 
NGUYÊN ÂM 
Số 
 -1 
 -2 
-3 
Cách đọc 
Âm một 
( Trừ 1) 
Âm hai 
( Trừ 2) 
Âm ba 
( Trừ 3) 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
 Ví dụ 1: 
Nhiệt độ nước đá đang tan là 0 ° C 
Nhiệt độ dưới 0 ° C được viết với dấu “ – “ đằng trước 
 Nhiệt độ 10 độ dưới 0° C được viết - 10° C 
Đọc là ÂM mười độ C hoặc Trừ mười độ C 
 0 
20 
40 
-40 
o C 
50 
30 
10 
-30 
-10 
-20 
0 C 
Nhiệt độ của nước đang sôi là 100 ° C 
1. Các ví dụ : 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
?1 : Đọc nhiệt độ các thành phố sau : 
Hồ Gươm 
Hà Nội : 18° C 
Huế : 20° C 
Cổng Ngọ Môn 
Đà Lạt:19 ° C 
Hồ Than Thở 
TP. Hồ Chí Minh : 25 ° C 
Chợ Bến Thành 
Bắc Kinh : - 2 ° C 
Vạn Lý trường thành 
Mát-xcơ-va : - 7° C 
Điện Cremlin 
Tháp Eiffel 
Paris: 0° C 
New York: 2° C 
Tượng nữ thần tự do 
Hà nội 
18 0 C 
Bắc Kinh 
-2 0 C 
Huế 
20 0 C 
Mát - xcơ - va 
-7 0 C 
Đà Lạt 
19 0 C 
Pa- ri 
0 0 C 
TP.Hồ Chí Minh 
25 0 C 
Niu - yoóc 
2 0 C 
Dựa vào bảng cho biết TP nào có nhiệt độ cao nhất ? TP nào có nhiệt độ th ấp nhất ? 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
1. Các ví dụ : 
Quy ước : Độ cao của mực nước biển là 0 m 
0 m 
Vịnh Mariana cao – 11524 m 
Núi Phú Sĩ cao 3776 m 
Núi Phú Sĩ cao hơn 3776 m so với mực nước biển 
Vịnh Mariana thấp hơn 11524 m 
So với mực nước biển 
Ví dụ 2: 
Để đo đ ộ cao thấp ở các địa điểm khác nhau trên trái đất , người ta lấy mực nước biển làm chuẩn . 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
Fansipan cao 3143 m 
? 2. Đọc độ cao các địa điểm dưới đây : 
Đáy vịnh Cam Ranh cao – 30 m 
A 
B 
V í dụ 3: 
Cậu còn nợ tớ 10000 đ 
đấy nhé ! 
Vậy là mình có 
-10000 đ 
Tớ có 20000 đ 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
? 3. Đọc và giải thích các câu sau 
a) Ông Bảy có – 150 000 đ 
b) Bà Năm có 200 000 đ 
c) Cô Ba có – 30000 đ 
Nghĩa là ông Bảy nợ 150 000 đ 
Nghĩa là Bà Năm có 200 000 đ 
Nghĩa là : Cô Ba nợ 30 000 đ 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
Số nguyên âm được dùng trong những trường hîp nào ? 
- Chỉ độ cao dưới mực nước biển 
- Chỉ nhiệt độ dưới 0 0 C 
- Chỉ số nợ . 
Số nguyên âm dùng để : 
Ngoài ra số nguyêm âm còn được dùng để chỉ thời gian trước công nguyên , 
độ cận thị ,  
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
 Tia sè 
2. Trục số 
Chiều dương : 
Chiều âm : 
Điểm gốc 
Từ trái sang phải 
Từ phải sang trái 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
Ta có thể vẽ trục số theo chiều dọc 
Chú ý: 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
0 
1 
2 
3 
-3 
-2 
-1 
3. LuyÖn tËp 
Bài 1. Đọc độ cao các địa điểm sau : 
Độ cao của cao nguyên Mộc Châu là 1050 m 
Độ cao trung bình của cao nguyên Sơn La là 700 m 
Đỉnh núi Everest cao 8848 m 
Biển Chết cao – 392 m 
0 
B 
A 
C 
D 
Bµi 2 : C¸c ® iÓm A, B, C, D ë trôc sè biÓu diÔn nh÷ng sè nµo? 
-4 
-2 
2 
6 
Bài 3. Chọn đáp án đúng 
a) Điểm P cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm P biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
b) Điểm Q cách điểm -1 là 3 đơn vị theo chiều dương nên điểm Q biểu diễn số : 
A. - 3 
B. 3 
C. 2 
D. - 4 
c) Điểm R cách điểm 1 là 3 đơn vị theo chiều âm nên điểm R biểu diễn số : 
A. 4 
B.-2 
C. 3 
D. -3 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
P 
Q 
R 
-1 
0 
Q 
-4 
-2 
Các số : 1; 2 ; 3. 
- 
- 
- 
NGUYÊN ÂM 
gọi là số 
1. VÝ dô vÒ số nguyên âm ? 
* Người ta dùng số nguyên âm để chỉ điều gì ? 
a) chỉ nhiệt độ dưới 0° C 
b) chỉ độ cao dưới mực nước biển 
c) chỉ số tiền nợ  
Những nội dung cần nhớ : 
TiÕt 40 : Lµm quen víi sè nguyªn ©m 
2. Tr ục số . 
0 
1 
2 
3 
4 
-4 
-1 
-2 
-3 
Số nguyên âm dùng để : 
1.Học theo sách giáo khoa để hiểu rõ các ví dụ có số nguyên âm 
2. Tập vẽ thành thạo trục số 
BTVN: 1;2; 3; 4; 5; 6;7; 8 SBT (tr.54 - 55) 
Hướng dẫn học bài và làm bài ở nhà : 
Mét sè h×nh ¶ nh vÒ trËn lò võa råi t¹i Mai S¬n 
C¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· vÒ dù giê , chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh kháe c«ng t¸c tèt ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_1_lam_quen_voi_so_nguyen.ppt