Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu

Vậy, em có nhận xét gì về

giá trị tuyệt đối và về dấu

của tích hai số nguyên khác

dấu?

Công nhân của một công ty hưởng

lương theo sản phẩm: Làm ra một

sản phẩm đúng quy cách được

20000 đồng, làm ra một sản phẩm

sai quy cách bị phạt 10000 đồng. Tháng vừa qua công nhân A làm ra được 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách.

Hỏi lương của công nhân A tháng

vừa qua là bao nhiêu tiền?

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chµo mõng c¸c thÇy c« 
®Õn dù tiÕt häc nµy 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
Muèn nh©n hai sè nguyªn kh¸c 
dÊu , ta nh©n hai gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi 
cña chóng råi ® Æt dÊu “-” tr­íc 
kÕt qu ¶ nhËn ®­ îc . 
Vậy , mưốn nhân hai số 
nguuyên khác dấu , ta làm 
 như thế nào ? 
Vậy , em có nhận xét gì về 
giá trị tuyệt đối và về dấu 
của tích hai số nguyên khác 
dấu ? 
VËy tÝch cña hai sè nguyªn 
a vµ b kh¸c dÊu cã : 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
Hoµn thµnh phÐp tÝnh : (-3).4 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
(-3) + (-3) + (-3) + (-3) 
= -12 
Theo cách trên , hãy tính 
(-5) . 3 = 
2 . (-6) = 
... 
... 
(-5) + (-5) + (-5) 
(-6) + (-6) 
= -15 
= -12 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
 -12 
(-5) . 3 
2 . (-6) 
= -15 
= -12 
DÊu 
Gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi b»ng 
âm 
 a . b 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
 Ta thấy (-5) . 3= - 15. 
 Và | -5| . |3|= 
? 
5.3 = 15 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
Bài tập : 
(-3) . 4 = 
 -12 
(-5) . 3 
2 . (-6 
= -15 
= -12 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Muèn nh©n hai sè nguyªn kh¸c 
dÊu , ta nh©n hai gi ¸ trÞ tuyÖt ® èi 
cña chóng råi ® Æt dÊu “-” tr­íc 
kÕt qu ¶ nhËn ®­ îc . 
Sgk 
VÝ dô : 
Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 
a) (-5) . 6 
b) 9 . (-3) 
c) a . 0 
Víi a lµ sè nguyªn tuú ý 
= - 30 
= - 27 
= 0 
Tích của một số nguyên a 
 với số 0 bằng bao nhiêu ? 
* Chú ý: 
SGK 
Tích của một số nguyên a 
 với số 0 bằng 0. 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
* Chú ý: 
SGK 
* B ài tập : 
C ông nhân của một công ty hưởng 
lương theo sản phẩm : Làm ra một 
sản phẩm đúng quy cách được 
20000 đồng , làm ra một sản phẩm 
sai quy cách bị phạt 10000 đồng . Tháng vừa qua công nhân A làm ra được 40 sản phẩm đúng quy cách và 10 sản phẩm sai quy cách . 
Hỏi lương của công nhân A tháng 
vừa qua là bao nhiêu tiền ? 
Bài toán : 
Gi¶i 
SGK 
 Làm được 1 SP đúng quy cách được 20000 đồng 
Làm được 40 SP đúng quy cách được ? đồng 
40 . 20000 = 800000 (đ) 
 Làm ra 1 SP sai quy cách bị trừ 10000 đồng , 
nghĩa là được thêm -10000đồng. 
Vậy làm 10 SP sai quy cách được ? đồng 
10 . (-10000) = 
-100000 (đ) 
Khi một sản phẩm sai quy cách 
bị trừ 10000đồng, nghĩa là được 
thêm -10000đồng. 
Vậy , lương công nhân A tháng 
vừa qua là : 
40 . 20000 + 10 . (-10000) = 700000(đ) 
40 . 20000 = 800000 (đ) 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 
1/ NhËn xÐt më ® Çu : 
2/ Quy t¾c nh©n hai sè nguyªn 
 kh¸c dÊu : 
Sgk 
* Chú ý: 
SGK 
* Bài tập : 
3/ Luyện tập : 
Thùc hiÖn phÐp tÝnh : 
a) (-10) . 11 
b) 50 . (-4) 
c) 4 . (-5) 
d) (-25) . 2 
= - 110 
= - 200 
= - 20 
= - 50 
B ài tập 1 : 
D. 
A. 
C . 
N. 
Baøi taäp 2: Ñaây laø teân moät quoác gia coù dieän tích lôùn thöù hai theá giôùi . 
 7 . (- 12) 
 15 . | –3| 
= - 84 
= 45 
 - 6 . 10 
= – 60 
- 8 . 11 
= - 88 
45 
 - 84 
–60 
 - 84 
 - 88 
 - 84 
Haõy tính caùc pheùp tính döôùi ñaây roài vieát caùc chöõ töông öùng vôùi 
caùc soá tìm ñöôïc vaøo caùc oâ ôû haøng döôùi cuøng cuûa baøi . Khi ñoù 
em seõ bieát ñöôïc teân cuûa moät quoác gia lôùn thöù hai theá giôùi . 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
 § iÒn vµo « trèng kÝ hiÖu cho phï hîp : 
(-67) . 8 0 15 . (-3) 15 (-7) . 2 -7 
< 
< 
< 
B ài tập 3 : 
§10 
NHAÂN HAI SOÁ NGUYEÂN KHAÙC DAÁU 
Hoµn thµnh b¶ng sau : 
x 
5 
-18 
-25 
y 
-7 
10 
-10 
x . y 
-180 
-1000 
-35 
-180 
18 
40 
Bài tập 4: 
Canada ( phiên âm tiếng Việt : Ca- na-đa ; phiên thiết Hán-Việt : 
Gia Nã Đại ), là quốc gia lớn thứ hai trên thế giới , sau 
 Liên bang Nga , và nằm ở cực bắc của Bắc Mỹ . Lãnh thổ 
Canada trải dài từ Đại Tây Dương ở phía đông sang 
Thái Bình Dương ở phía tây , và giáp Bắc Băng Dương ở phía bắc . 
Về phía nam , Canada giáp với Hoa Kỳ bằng một biên giới không bảo 
 vệ dài nhất thế giới . Phía tây bắc của Canada giáp với 
 tiểu bang Alaska của Hoa Kỳ . Đông bắc của Canada có đảo 
Greenland ( thuộc Đan Mạch ). Ở bờ biển phía đông có quần đảo 
Saint-Pierre và Miquelon ( thuộc Pháp ). 
* Bµi tËp SGK. 
H Õt chuyÖn råi ! HÑn gÆp giê sau 
H­íng dÉn vÒ nh µ 
*N¾m v÷ng quy t¾c nh ân hai sè 
kh ác dÊu . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_10_nhan_hai_so_nguyen_kh.ppt