Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Nguyễn Thị Thanh Hương

Với a, b là số nguyên:

Nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b.

Khi đó, b là số liền sau của a hay a là số liền trước của b.

Nhận xét:

- Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.

- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.

- Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó ( và là số nguyên dương).

- Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên - Nguyễn Thị Thanh Hương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng 
 C¸c ThÇy Gi¸o, C« Gi¸o 
vÒ Dù giê 
Ng­êi d¹y: NguyÔn ThÞ Thanh H­¬ng 
 Tr­êng thcs phó ® iÒn 
KiÓm tra bµi cò 
C©u 1/ TËp hîp Z c¸c sè nguyªn gåm c¸c lo¹i sè nµo ? 
 ViÕt tËp hîp Z c¸c sè nguyªn ? 
C©u 2/ T×m sè ® èi cña c¸c sè sau : -2; 3; -5; 0; -3 
Sè nµo lín h¬n : -10 hay +1? 
Cã lÏ lµ sè -10 lín h¬n . 
Kh«ng ph¶i , sè +1 lín h¬n chø . 
0 1 2 3 4 5 
5 
3 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 
3 5 
< 
Đ iÓm 3 n»m bªn tr¸i ® iÓm 5 
Sè tù nhiªn 
Sè nguyªn 
- Trong hai sè tù nhiªn kh¸c nhau cã mét sè nhá h¬n sè kia 
- Trong hai sè nguyªn kh¸c nhau cã mét sè nhá h¬n sè kia 
- Sè tù nhiªn a nhá h¬n sè tù nhiªn b ®­ îc kÝ hiÖu lµ a < b. 
- Sè nguyªn a nhá h¬n sè nguyªn b ®­ îc kÝ hiÖu lµ a < b. 
- Khi biÓu diÔn trªn tia sè ( n»m ngang ) ® iÓm a n»m bªn tr¸i ® iÓm b th ì sè tù nhiªn a nhá h¬n sè tù nhiªn b. 
- Khi biÓu diÔn trªn trôc sè ( n»m ngang ) ® iÓm a n»m bªn tr¸i ® iÓm b th ì sè nguyªn a nhá h¬n sè nguyªn b. 
?1 
Xem trục số nằm ngang . Điền các từ : bên phải , bên trái , lớn hơn , nhỏ hơn , hoặc các dấu “ >”, “ < ” vào chỗ trống dưới đây cho đúng : 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 
Điểm -5 nằm ...... điểm -3, nên -5.-3, và viết : -5-3 
b) Điểm 2 nằm ... điểm -3, nên 2...-3, và viết : 2-3 
c) Điểm -2 nằm ... điểm 0, nên -2..0, và viết : -20 
bên trái 
bên trái 
bên phải 
nhỏ hơn 
nhỏ hơn 
lớn hơn 
< 
< 
> 
Bµi tËp 
T×m trªn trôc sè nh÷ng sè thÝch hîp ® iÒn vµo chç trèng : 
1. Sè liÒn sau cña 3 lµ: ... , sè liÒn tr­íc cña 4 lµ: . 
4 
2. Sè liÒn sau cña 0 lµ: ... , sè liÒn tr­íc cña 1 lµ:  
3. Sè liÒn sau cña - 4 lµ: ... , sè liÒn tr­íc cña - 3 lµ:  
1 
-3 
 ( v× 3 < 4 vµ kh«ng cã sè nguyªn nµo n»m gi÷a 3 vµ 4) 
3 
0 
- 4 
 ( v× 0 < 1 vµ kh«ng cã sè nguyªn nµo n»m gi÷a 0 vµ 1) 
 ( v× - 4 < - 3 vµ kh«ng cã sè nguyªn nµo n»m gi÷a - 4 vµ - 3) 
Chó ý: 
 Với a, b là số nguyên : 
Nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b . 
Khi đó , b là số liền sau của a hay a là số liền trước của b. 
0 1 2 3 4 5 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 
0 1 2 3 4 5 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 
Bên phải 
Bên trái 
NhËn xÐt : 
* Mäi sè nguyªn d­¬ng ® Òu lín h¬n sè 0. 
* Mäi sè nguyªn ©m ® Òu nhá h¬n sè 0. 
* Mäi sè nguyªn ©m ® Òu nhá h¬n bÊt k× sè nguyªn d­¬ng nµo . 
VËy : Sè nguyªn ©m < 0 < sè nguyªn d­¬ng 
So sánh : 
a) 2 7 ; b) -2 -7 ; c) -4 2 ; 
d) -6 0; e) 4 -2 ; g) 0 3 . 
và 
và 
và 
và 
và 
và 
< 
< 
< 
< 
> 
> 
?2 
 Sè nµo lín h¬n : - 10 hay +1 ? 
+1 > - 10 (v× mäi sè nguyªn d­¬ng ® Òu lín h¬n bÊt k× sè nguyªn ©m nµo ) 
H·y so s¸nh -2011 vµ -1999 ? 
?3 
 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 
3 ( đơn vị ) 
3 ( đơn vị ) 
Khoảng cách từ điểm 1 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm -1 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm -5 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm 5 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm -3 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm 2 đến điểm 0 là 
Khoảng cách từ điểm 0 đến điểm 0 là 
Giá trị tuyệt đối của -3 
Giá trị tuyệt đối của 3 
1 
1 
5 
5 
3 
2 
0 
| 1 | = 
| -1 | = 
| -5 | = 
| 5 | = 
| -3 | = 
| 0 | = 
| 2 | = 
Nhận xét : 
- Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0 . 
- Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó . 
- Giá trị tuyệt đối của số nguyên âm là số đối của nó ( và là số nguyên dương ). 
- Trong hai số nguyên âm , số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn . 
- Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau . 
?4 
Dùa vµo nhËn xÐt h·y so s¸nh 
 -2011 vµ -1999 ? 
 a 
= 
- a 
 b 
= 
b 
 0 
= 
0 
a 
0 
-a 
b 
0 
b 
BẢN ĐỒ TƯ DUY 
Trß ch¬i 
 LuËt ch¬i : Cã 5 c©u hái . 
 Sau khi gi¸o viªn ® äc c©u hái , mçi ® éi ch¬i cã 10 gi©y suy nghÜ cho mét c©u hái . 
 Sau 10 gi©y b»ng c¸ch gi ¬ thÎ ® éi nµo cã c©u tr ¶ lêi ® óng sÏ ®­ îc 2 ® iÓm . 
 § éi nµo cã c©u tr ¶ lêi sai ®­ îc 0 ® iÓm . 
 Qua 5 c©u hái ® éi nµo ®­ îc ® iÓm cao nhÊt lµ ® éi th¾ng. 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Trß ch¬i 
Thµnh phè 
NhiÖt ®é 
Sa Pa 
5 0 C 
Pa- ri 
0 0 C 
Niu-yoãc 
2 0 C 
M¸t-xc¬-va 
-17 0 C 
B¾c Kinh 
1 0 C 
Seoul 
-2 0 C 
C©u 1: 
Quan s¸t b¶ng nhiÖt ®é c¸c thµnh phè bªn : 
a) Niu-yoãc ; M¸t-xc¬-va ; Sa Pa; B¾c Kinh ; Seoul; Pa- ri 
b) M¸t-xc¬-va ; Seoul; Pa- ri ; B¾c Kinh ; Niu-yoãc ; Sa Pa 
d) Pa- ri ; B¾c Kinh ; Seoul; Niu-yoãc ; Sa Pa; M¸t-xc¬-va 
c) Seoul; M¸t-xc¬-va ; Pa- ri ; B¾c Kinh ; Sa Pa; Niu-yoãc 
 C¸c thµnh phè cã nhiÖt ®é theo thø tù tăng dÇn lµ: 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Trß ch¬i 
C©u 2: 
 a) 3 5 
c) - 3 - 5 
b) 4 - 6 
d) 10 - 10 
< 
< 
> 
> 
KÕt qu ¶ so s¸nh nµo sau ®©y sai ? 
a) 2000 = -2000 
d) 2000 = 2000 
c) -10 = 10 
b) -3011 = 3011 
KÕt qu ¶ nµo sau ®©y sai ? 
C©u 3: 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Trß ch¬i 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Trß ch¬i 
C ©u 4: Sè nguyªn ©m nhá nhÊt cã 2 ch ữ sè lµ: 
a) – 10 
b) – 95 
c) – 99 
d) Kh«ng cã sè nguyªn ©m nhá nhÊt cã 2 chữ sè . 
0 
2 
4 
6 
8 
10 
Trß ch¬i 
d) a < 0 khi a < 0 
C©u 5: 
Kh¼ng ® Þnh nµo sau ®©y sai ? 
a) a ≥ 0 víi mäi a  Z. 
b) a = 0 khi a = 0 
c) a > 0 khi a ≠ 0 
H ƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
Häc thuéc lÝ thuyÕt 
Làm bài tËp : 12b, 13, 15 (SGK – Trang 73) 
 21, 23, 24 ( SBT – Trang 57 ) 
Häc sinh kh ¸ , giái lµm thªm bµi tËp : 
 T×m sè nguyªn x biÕt : 
 a) |x| = 4 b) |x|  5 c) 2  |x|  6 
 Ch©n thµnh c¶m ¬n  c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_2_tap_hop_cac_so_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan