Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 9: Quy tắc chuyển vế - Nguyễn Duy Khánh

Tính chất của đẳng thức:

Nếu a = b thì a + c = b + c

Nếu a + c = b + c thì a = b

Nếu a = b thì b = a

Quy tắc chuyển vế.

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”.

 

ppt7 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 01/04/2022 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 9: Quy tắc chuyển vế - Nguyễn Duy Khánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KT 
thÇy d¹y tèt - trß häc tèt 
Chào mừng quý thầy cô về dự giờ của lớp 6E 
SỐ HỌC 6 - TPPCT 59 
QUY TAÉC CHUYEÅN VEÁ 
Nguyễn Duy Khánh – THCS Thanh Tùng 
Kiểm tra bài cũ. 
1). Phát biểu quy tắc bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “+”, bỏ dấu ngoặc đằng trước có dấu “-”. 
Trả lời: 
2). Áp dụng: Bỏ dấu ngoặc rồi tính. 
 (345 – 25) – (15 – 345 - 25) 
1). Quy tắc SGK/84 
2). 
 (345 – 25) – (15 – 345 - 25) = 345 – 25 – 15 + 345 + 25 = -15 
QUY TẮC CHUYỂN VẾ 
1. Tính chất của đẳng thức: 
a = b 
Vế trái 
Vế phải 
Nếu a = b thì a + c = b + c 
Nếu a + c = b + c thì a = b 
Nếu a = b thì b = a 
2. Ví dụ: 
1 kg 
1 kg 
Tìm số nguyên x, biết: 
 x – 2 = - 3 
Giải: 
+2 
 x = - 3 + 2 
 x = - 1 
 x – 2 = - 3 
+2 
QUY TẮC CHUYỂN VẾ 
1. Tính chất của đẳng thức: 
Nếu a = b thì a + c = b + c 
Nếu a + c = b + c thì a = b 
Nếu a = b thì b = a 
2. Ví dụ: 
Tìm số nguyên x, biết: 
 x – 2 = - 3 
Giải: 
+2 
 x = - 3 + 2 
 x = - 1 
 x – 2 = - 3 
+2 
?2 
Tìm số nguyên x, biết: 
 x + 4= - 2 
 x + 4 = - 2 
 x = - 2 - 4 
 x = - 6 
Giải: 
 - 4 
 - 4 
3.Quy tắc chuyển vế. 
Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” đổi thành dấu “+”. 
Ví dụ: 
Tìm số nguyên x, biết: 
a). x – 5 = - 4 
b). x – (-5) = 7 
Giải: 
a). x = - 4 
+ 5 
x = 1 
b). x – (-5) = 7 
+ 5 
- 5 
x = 2 
x = 7 
- 5 
?3 
Tìm số nguyên x, biết: 
 x + 8 = (- 5) + 4 
Giải: 
 x + 8 = (- 5) + 4 
 x + 8 = -1 
x = -9 
Nhận xét. 
Gọi x là hiệu của a và b, ta có a – b = x 
Áp dụng quy tắc chuyển vế, ta được: 
Ngược lại, nếu có x + b = a theo quy tắc chuyển vế thì x = a – b 
Vậy hiệu a – b là một số x mà khi lấy x cộng với b sẽ được a hay phép trừ là phép toán ngược của phép cộng. 
 x = -1 
- 8 
x + b = a 
Bài tập 61SGK/87 
Tìm số nguyên x, biết: 
a). 7 – x = 8 – (-7) 
b). x – 8 = (– 3) - 8 
Giải: 
a). 7 – x = 8 – (-7) 
b). x – 8 = (– 3) - 8 
 7 – x = 8 +7 
 7 – x = 15 
 – x = 15 - 7 
 – x = 8 
 x = -8 
 x – 8 = -11 
 x = -11 + 8 
 x = -3 
Bµi tËp: C¸c phÐp biÕn ®æi sau ®óng hay sai, gi¶i thÝch. 
STT 
C©u 
§óng 
Sai 
1 
x - 45 = - 12 
 x = - 12 + 45 
2 
x -12 = 9 - 7 
 x = 9 - 7 -12 
3 
2 - x = 17 - 5 
 - x = 17 - 5 - 2 
4 
5 – x = - 8 
 x = - 8 - 5 
x 
x 
x 
x 
- Học thuộc tính chất đẳng thức, quy tắc chuyển vế. 
- Xem lại các bài tập đã làm. 
- Làm bài tập 62, 63, 64 SGK/87 
HƯỚNG DẪN Ở NHÀ 
Rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cô. 
Chúc các thầy cô có một ngày làm việc thật tốt. 
Chân thành cảm ơn. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_9_quy_tac_chuyen_ve_nguy.ppt
Bài giảng liên quan