Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 65, Bài 13: Bội và ước của một số nguyên - Trường THCS Long Thành Bắc

1/ Nếu a = b.q thì ta nói a chia cho b được q

và viết a: b = q.

2/ Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0.

/ Số 0 không là ước của bất kỳ số nguyên nào.

4/ Các số (-1) và 1 là ước của mọi số nguyên

5/ Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c là ƯC(a, b)

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Tiết 65, Bài 13: Bội và ước của một số nguyên - Trường THCS Long Thành Bắc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THCS LONG THAØNH BAÉC 
TẬP THỂ LỚP: 6D 
Nhiệt liệt chào mừng quí thầy , cô về dự giờ 
2/. Tìm Ö (6) vaø B(6) (6ñ ) 
1/. Cho hai số tự nhiên a, b với 
ta nói a chia hết cho b 
 . Khi nào 
(2ñ ) 
3/. Viết các số 6 vaø - 6 thành tích của hai số nguyên 
(2ñ ) 
KIỂM TRA MIỆNG 
Tiết : 65 
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 
Tiết : 65 
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 
I/. Bội và ước của một số nguyên : 
Cho 
. Nếu có số nguyên q sao cho 
a = b.q thì ta noùi a chia hết cho b . Ta coøn noùi a laø bội của b, b laø öôùc cuûa a. 
Toång quaùt : 
Cho biết – 6 là bội của những số nào ? 
Ví dụ 1: – 6 là bội của 3 vì – 6 = 3.( – 2) 
Tìm hai bội và hai ước của 5 
Chú ý: 
1/ Nếu a = b.q 
thì ta nói a chia cho b được q 
và viết a: b = q. 
2/ Số 0 là bội của mọi số nguyên khác 0. 
3/ Số 0 không là ước của bất kỳ số nguyên nào . 
4/ Các số (-1) và 1 là ước của mọi số nguyên 
5/ Nếu c vừa là ước của a, vừa là ước của b thì c là ƯC(a , b) 
( SGK / 96 ) 
Ví dụ 2: 
a/ Tìm các ước của 9 
b/ Tìm các bội của 4 
a/ Các ước của 9 là : 1,-1, 3, -3, 9, -9 
b/ Các bội của 4 là : 0, 4, -4, 8, -8, . . . 
Tiết : 64 
BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN 
I/. Bội và ước của một số nguyên : 
II/ Tính chất : 
Ví dụ 1: Nếu 
thì (-16) có chia hết 
cho 4 ? 
Ví dụ 2: Nếu 
thì 6.(-5) có chia hết cho 3 ? 
Ví dụ 3: 
 Hỏi (18+12) và (18 -12) có chia hết cho (-3) ? 
4 
a/ Tìm 3 boäi cuûa (-5). 
b/ Tìm caùc öôùc cuûa (-10) 
- Viết dạng tổng quát 3 tính chất chia hết cho . 
Höôùng daãn hoïc sinh 
töï hoïc : 
- Học thuộc định nghĩa bội và ước của một số nguyên . 
- BTVN: 103,104,106 SGK/97 
- Tiết sau ôn tập chương II: soạn 5 câu hỏi SGK/98 
Hướng dẫn BT 103 SGK/97 
a/ Có thể lập được bao nhiêu tổng dạng (a +b) với 
2+21; 2+ 22; 2 + 23, 3+ 21, . . . . 
b/ Trong các tổng trên có bao nhiêu tổng chia hết cho 2? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_65_boi_va_uoc_cua_mot_so_nguyen.ppt
Bài giảng liên quan