Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Vũ Thị Bích Huệ

Quy tắc: Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghich đảo của số chia

Học bài

ĐN hai số nghịch đảo

Quy tắc chia phân số.

BTVN

Làm bài: 86;87;88(SGK – Tr 43)

-Bài 85 tìm thêm những cách viết khác nhau.

Bài 96;97,98;104 (SBT-Tr 19;20)

Chuẩn bị:

Chuẩn bị trước bài tập để tiết sau luyện tập

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 12: Phép chia phân số - Vũ Thị Bích Huệ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI 
 HuyÖn nho quan 
GV: VŨ THỊ BÍCH HUỆ 
THỰC HIỆN 
TRƯỜNG THCS QUẢNG LẠC 
Kiểm tra bài cũ 
 Làm phép nhân : 
 Phát biểu quy tắc phép nhân phân số? 
 Viết công thức tổng quát. 
luyÖn tËp 
tiÕt 88 
 
   
 
 
 
BàI 12 
PHÉP CHIA PHÂN SỐ 
Tiết 87 
1.Số nghịch đảo 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
 Cũng vậy, 
 ta nói l à .......................... của 
 là ....................... của 
 Hai số và là hai số .................................. 
số nghịch đảo 
số nghịch đảo 
nghịch đảo c ủa nhau 
 2 
 3 
Tìm số nghịch đảo của 
 Số 
-5 
Số nghịch đảo 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
2. Phép chia phân số 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
2. Phép chia phân số 
Hãy tính và so sánh 
Ví dụ: Tính 
= 
 4 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
Quy tắc : Muốn chia một phân số hay một số nguyên cho một phân số, ta nhân số bị chia với số nghich đảo của số chia 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
 5 
Hoàn thành các phép tính sau 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
 6 
Làm phép tính 
TiÕt 87: phÐp chia ph©n sè 
Bài tập 85 (SGK-Tr43) 
Phân số có thể viết dưới dạng thương của hai 
phân số 
Chẳng hạn: . Em hãy tìm ít nhất một 
cách viết khác 
 có tử và mẫu là các số nguyên dương có một chữ số 
PHÉP CHIA 
PHÂN SỐ 
Học bài 
- ĐN hai số nghịch đảo 
- Quy tắc chia phân số. 
-Làm bài: 86;87;88(SGK – Tr 43) 
-Bài 85 tìm thêm những cách viết khác nhau. 
-Bài 96;97,98;104 (SBT-Tr 19;20) 
Chuẩn bị : 
BTVN 
Hướng dẫn về nhà 
Chuẩn bị trước bài tập để tiết sau luyện tập 
Tr©n träng kÝnh chµo quý ThÇy C« vµ c¸c em! 
Chóc quý ThÇy C« dåi dµo søc kháe, c«ng t¸c tèt! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_12_phep_chia_phan_so_vu.ppt