Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Nguyễn Thị Diễm Thúy

Hỗn số

Chú ý:

Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi dặt dấu “-” trước kết quả nhận được.

Định nghĩa:

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10.

Phần trăm

Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 80 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Nguyễn Thị Diễm Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô về dự 
Hoäi thi 
Giaùo vieân daïy gioûi caáp tænh 
Năm học : 2009 - 2010 
 Người thực hiện 
GV :Nguyễn Thị Diễm Thúy 
 Tröôøng THCS Huyeàn Hoäi 
6 
OÁ 
HOÏC 
1.Hỗn số 
13 
a.Ví dụ 1: 
HOÃN SOÁ. SOÁ THAÄP PHAÂN. PHAÀN TRAÊM 
§13 . 
 Viết phân số dưới dạng hỗn số: 
5 
2 
3 
dư 
thương 
+ 
= 2 
Phần nguyên của 
Phần phân số của 
(đọc là hai ba phần năm) 
Có đúng là : 
không? 
5 
= 
3 
2 
( Phần không ghi ) 
?1. 
17 
4 
4 
1 
21 
5 
4 
1 
Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số: 
BT 96 tr 46. 
So sánh các phân số: 
và 
( Phần không ghi ) 
b.Ví dụ 2: 
HOÃN SOÁ. SOÁ THAÄP PHAÂN. PHAÀN TRAÊM 
§13 . 
= 
1.Hỗn số 
= 
3 
2 
5 
Viết hỗn số dưới dạng phân số: 
3 
2 
5 
3 
2 
+ 
. 
5 
5 
a.Ví dụ 1: 
?2. 
Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số : 
( Phần không ghi ) 
Phân số có thể viết dưới dạng hỗn số được không? 
cũng gọi là hỗn số. 
Các số 
Chúng lần lượt là của 
các hỗn số 
số đối 
* Chú ý: 
 Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số, ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi dặt dấu “ - ” trước kết quả nhận được. 
b.Ví dụ 2: 
HOÃN SOÁ. SOÁ THAÄP PHAÂN. PHAÀN TRAÊM 
§13 . 
1.Hỗn số 
a.Ví dụ 1: 
( Phần không ghi ) 
Ví dụ: 
Vì 
nên 
Vì 
nên 
Cũng vậy, 
a. Phân số thập phân 
Định nghĩa: 
Phân số thập phân là phân số mà mẫu là luỹ thừa của 10. 
2.Số thập phân 
*Ví dụ: 
HOÃN SOÁ. SOÁ THAÄP PHAÂN. PHAÀN TRAÊM 
§13 . 
1.Hỗn số 
( Phần không ghi ) 
b. Số thập phân 
Các phân số thập phân có thể viết được dước dạng số thập phân. 
Ví dụ: 
Số thập phân gồm hai phần: 
 -Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy; 
 -Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy. 
 Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân. 
a. Phân số thập phân 
2.Số thập phân 
HOÃN SOÁ. SOÁ THAÄP PHAÂN. PHAÀN TRAÊM 
§13 . 
1.Hỗn số 
( Phần không ghi ) 
Viết các phân số sau đây dưới dạng số thập phân: 
?3. 
?4. 
Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân: 
1,21 
0,07 
-2,013 
= - 0,013 
= 0,27 
= 0,00261 
( Phần không ghi ) 
=121% 
= 7% 
3. Phần trăm 
Những phân số có mẫu là 100 còn được viết dưới dạng phần trăm với kí hiệu %. 
Ví dụ: 
; 
?5 
Viết các số thập phân sau đây dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu % : 
6,3 = 
0,34 = 
( Phần không ghi ) 
Có đúng là : 
Đúng. Vì: 
9 
4 
2 
1 
nên 
? 
BT 95 tr 46. 
BT 94 tr 46. 
Viết phân số sau dưới dạng hỗn số: 
Ta có: 
nên 
Viết hỗn số sau dưới dạng phân số : 
Ta có: 
nên 
( Phần không ghi ) 
Hướng dẫn về nhà: 
-Xem bài để nắm vững cách viết phân số về hỗn số và ngược lại , cách biến đổi các phân số thập phân về số thập phân, phần trăm và ngược lại. 
-Xem lại các bài tập đã giải 
-Làm bài tập 94,95(phần còn lại),97 tr 46 SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_13_hon_so_so_thap_phan_p.ppt