Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Trường THCS Chánh An

Hỗn số = phần nguyên + phần phân số

- Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như sau:

 *Tử của phân số là: phần nguyên nhân với mẫu cộng tử

 *Mẫu của phân số: Giữ nguyên mẫu

Số thập phân:

Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10.

Phân số thập phân viết được dưới dạng số thập phân như sau:

Số thập phân gồm hai phần:

 - Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

 - Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

* Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 29/03/2022 | Lượt xem: 153 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm - Trường THCS Chánh An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng 
Thầy cô đến với tiết học : 
 HỖN SỐ-SỐ THẬP PHÂN-PHẦN TRĂM 
 TRƯỜNG THCS CHÁNH AN 
Cách viết đúng không ? 
Vấn đề : 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết 95: 
Bài 13: 
1. Hỗn số : 
Phân số có thể viết dưới dạng hỗn số như sau : 
+ 
= 
3 
1 
7 
4 
= 
thương 
số dư 
Phần nguyên 
của 
Phần phân số 
của 
Hỗn số 
Vậy hỗn số gồm những phần nào ? 
1 
3 
4 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
( đọc là : một ba phần tư ) 
Số bị chia 
Số chia 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết 95: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
?1: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số : 
Em hãy đọc hai hỗn số trên ? 
( đọc là bốn một phần tư) 
( đọc là bốn một phần năm) 
+ 
1 
= 
= 
= 
= 
1. 4 + 3 
4 
Ngược lại từ hỗn số viết về dạng phân số ta làm như thế nào ? 
- Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như sau : 
 * Tử của phân số là : phần nguyên nhân với mẫu cộng tử 
 * Mẫu của phân số : Giữ nguyên mẫu 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết 95: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
?1: Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số : 
?2: Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số : 
; 
; 
Ta có : 
 . Nên 
. Nên 
Chú ý : 
cũng gọi là hỗn số . 
= 
= 
 
= 
- 
= 
- 
 
Chú ý: Khi viết một phân số âm dưới dạng hỗn số , ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu trừ trước kết quả . 
Viết mẫu của các phân số sau dưới dạng 1 lũy thừa 
Các phân số thập phân 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết 95: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
2. Số thập phân : 
* Phân số thập phân là phân số mà mẫu là lũy thừa của 10. 
* Phân số thập phân viết được dưới dạng số thập phân như sau : 
* Số chữ số của phần thập phân đúng bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân . 
Các phân số thập phân 
; 
* Số thập phân gồm hai phần : 
	- Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy 
	- Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy 
* Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân : 
* Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân :	 1,21; 0,07; -2,013 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
= 3% 
= -67% 
= 107% 
HỖN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. PHẦN TRĂM 
Tiết 95: 
1. Hỗn số : 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
2. Số thập phân : 
3. Phần trăm : 
	 3,7 = 
	6,3 = 
	0,34 = 
?5: Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân và dưới dạng dùng kí hiệu %: 
Có đúng là không ? 
Rất đúng 
* Đổi hỗn số ra phân số ta đặt phép tính chia và viết như sau : 
	- Phần nguyên là thương của phép chia 
	- Tử trong phần phân số là dư của phép chia 
	- Mẫu trong phần phân số là số chia của phép chia 
* Muốn viết một hỗn số dương dưới dạng phân số ta làm như sau : 
 - Tử của phân số là : phần nguyên nhân với mẫu cộng tử 
 - Mẫu của phân số : Giữ nguyên mẫu 
* Viết một phân số âm dưới dạng hỗn số : ta chỉ cần viết số đối của nó dưới dạng hỗn số rồi đặt dấu trừ trước kết quả 
Hỗn số = phần nguyên + phần phân số 
Bài tập tại lớp : Học sinh làm bài 94 và 95 trang 46 SGK 
B à i 94/46 sgk 
Vi ế t c á c phân s ố sau d ưới dạng hỗn số : 
 B à i 95/46 sgk 
Vi ế t c á c hỗn s ố sau d ưới dạng phân số : 
Bài tập về nhà:Bài 96; 97; 98 /SGK 
CHUÙC QUYÙ THAÀY COÂ NHIEÀU SÖÙC KHOÛE 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_13_hon_so_so_thap_phan_p.ppt