Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 17: Biểu đồ phần trăm (Bản chuẩn kiến thức)

Để nêu bật hình ảnh và có thể so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng, người ta dùng biểu đồ phần trăm.

Biểu đồ phần trăm thường được biểu diễn dưới dạng cột, ô vuông.

Ví dụ (SGK/60)

Sơ kết học kỳ I, một trường có 60% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt, 35% đạt hạnh kiểm khá, còn lại là trung bình. Hãy biểu diễn các số liệu trên dưới dạng biểu đồ phần trăm.

?(SGK/61)

Để đi từ nhà đến trường, trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt, 15 bạn đi xe đạp, số còn lại đi bộ. Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt, xe đạp, đi bộ so với số học sinh cả lớp, rồi biểu diễn bằng biểu đồ cột.

 

ppt19 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 86 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 17: Biểu đồ phần trăm (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KÍNH CHÀO QUÍ THẦY CÔ VÀ CÁC EM HỌC SINH 
1 
2 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Viết tỉ số dưới dạng tỉ số phần trăm : 
Viết các tỉ số sau dưới dạng tỉ số phần trăm : 
6: 40 = 
15: 40 = 
21: 40 = 
15% 
 a/b = (a/b).100% 
37,5% 
52,5% 
3 
 §17. BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
Để nêu bật hình ảnh và có thể so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng , người ta dùng biểu đồ phần trăm . 
Biểu đồ phần trăm thường được biểu diễn dưới dạng cột , ô vuông . 
4 
§17. BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
Ví dụ (SGK/60) 
Sơ kết học kỳ I, một trường có 60% số học sinh đạt hạnh kiểm tốt , 35% đạt hạnh kiểm khá , còn lại là trung bình . Hãy biểu diễn các số liệu trên dưới dạng biểu đồ phần trăm . 
Hạnh kiểm 
Tốt 
Khá 
TB 
Phần trăm 
60% 
35% 
5% 
Giải  Số học sinh có hạnh kiểm trung bình là :100 % - ( 60 % + 35 % ) = 5 % 
5 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
Các loại hạnh kiểm 
Số phần trăm 
Tốt 
Khá 
Trung bình 
60 
5 
0 
30 
60 
35 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
0 
30 
60 
6 
b) Biểu đồ phần trăm dưới dạng  ô vuông 
60% 
( Tốt ) 
5% 
(TB) 
35% 
( Khá ) 
7 
HOẠT ĐỘNG NHÓM 
? (SGK/61) 
Để đi từ nhà đến trường , trong số 40 học sinh lớp 6B có 6 bạn đi xe buýt , 15 bạn đi xe đạp , số còn lại đi bộ . Hãy tính tỉ số phần trăm số học sinh lớp 6B đi xe buýt , xe đạp , đi bộ so với số học sinh cả lớp , rồi biểu diễn bằng biểu đồ cột . 
Tỉ số phần trăm số học sinh đi xe buýt : 
	 6 : 40 = 15% 
Tỉ số phần trăm số học sinh đi xe đạp : 
	 15 : 40 = 37,5% 
Tỉ số phần trăm số học sinh đi bộ : 
	 19 : 40 = 47,5% 
Phương tiện 
Xe buýt 
Xe đạp 
Đi bộ 
Phần trăm 
15% 
37,5% 
47,5% 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Bài tập : ( mục ?) 
a) Biểu đồ phần trăm dưới dạng cột : 
Phương tiện 
Số phần trăm 
Đi bộ 
Xe đạp 
Xe buýt 
47,5 
15 
0 
30 
60 
37,5 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
9 
BIỂU ĐỒ CỘT  SỐ PHẦN TRĂM HỌC SINH ĐI BẰNG CÁC PHƯƠNG TIỆN 
15% 
47,5% 
37,5% 
0 
5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
Xe buýt 
Xe đạp 
Đi bộ 
Xe buýt 
Xe đạp 
Đi bộ 
10 
15% 
( xe buýt ) 
47,5% ( đi bộ ) 
37,5% ( xe đạp ) 
BIỂU ĐỒ PHẦN TRĂM 
17: 
Bài tập : ( mục ?1) 
b) Biểu đồ phần trăm dưới ô vuông : 
 Số học 6 – Chương III: PHÂN SỐ - Bài 17: Biểu đồ phần trăm 
11 
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 
Tốt 
60% 
Khá 
35% 
TB 
5% 
Tốt 
Khá 
TB 
12 
BIỂU ĐỒ CỘT (3D) SỐ PHẦN TRĂM HẠNH KIỂM 
60% 
35% 
5% 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
Tốt 
Khá 
TB 
Tốt 
Khá 
TB 
13 
CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ  PHẦN TRĂM 
Tốt 
(60%) 
Khá 
(35%) 
TB 
(5%) 
BIỂU ĐỒ CỘT 
BIỂU ĐỒ Ô VUÔNG 
BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT 
14 
Trên biểu đồ ta thấy : 
Số bài đạt điểm 10 chiếm 8% 
tổng số bài kiểm tra 
b) Số bài đạt điểm 7 có nhiều nhất , 
chiếm 40% tổng số bài kiểm tra 
c) Số bài đạt điểm 9 chiếm 0% 
6 7 8 9 10 
50 
40 
30 
20 
 8 
32 
Số phần trăm 
Điểm kiểm tra toán của lớp 6C đều trên 
trung bình và được biểu diễn như hình 
16. 
a)Có bao nhiêu phần trăm bài điểm 
10? 
b)Loại điểm nào cao nhất ? Chiếm 
bao nhiêu phần trăm ? 
c)Tỉ lệ bài điểm 9 là bao nhiêu phần 
trăm ? 
d)Tính tổng số bài kiểm tra toán của 
Lớp 6C biết rằng có 16 bài đạt 
điểm 6. 
Bài 150 – SGK. 61 
Giải : 
d) Số bài đạt điểm 6 chiếm 32% 
tổng số bài kiểm tra mà số bài đạt 
điểm 6 là 16.Vậy tổng số bài kiểm 
tra của lớp 6C là : 
Ghi nhớ : 
1) Biểu đồ phần trăm để nêu bật và so sánh một cách trực quan các giá trị phần trăm của cùng một đại lượng . 
2) Các loại biểu đồ phần trăm thường được biểu diễn dưới dạng : 
 Cột 
 Ô vuông 
16 
DẶN DÒ 
+) Làm bài tập : 150,151/SGK/61 
+) Bài tập làm thêm : 
Kết quả bài kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 6A như sau : 
Điểm 9; 10 có 7 bài 
Điểm 7; 8 có 11 bài 
Điểm 5; 6 có 18 bài 
Điểm dưới 5 có 4 bài . 
Hãy tính tỉ số phần trăm các loại điểm của lớp 6A, và biểu diễn biểu đồ phần trăm dưới dạng cột 
17 
CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ GIÁOĐÃ VỀ DỰ TIẾT HỌC 
18 
Bài học đến đây đã hết. 
Chúc các thầy cô mạnh khỏe. 
19 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_17_bieu_do_phan_tram_ban.ppt
Bài giảng liên quan