Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc

Quy tắc dấu ngoặc

a) Tìm số đối của : 2; (-5); 2+(-5):

 b) So sánh số đối của tổng 2+(-5) với tổng các

 số đối của 2 và (-5).

a) Số đối của 2 là (-2)

 Số đối của (-5) là 5

 Số đối của 2+ (-5) là -[2+(-5)]

Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ như thế nào?

Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ như thế nào?

Khi bỏ ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Số học 
Lớp 6a1 
Nhiệt liệt chào mừng 
các thầy cô giáo 
 về dự tiết học! 
Kiểm tra bài cũ 
Câu1: 
Phát biểu quy tắc trừ hai số 
 nguyên ? 
á p dụng tính 4-(-9) 
Câu2: Tính gi á trị biểu thức 
5+(12-17)-(12-17) 
Giải 
Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đ ối của b. 
 4-(-9)=4+9=13 
Giải 
 5+(12-17)-(12-17) 
=5+(-5)-(-5) 
=5+ -(5) +5 
= 
 = 5 
GV: Ta thấy trong ngoặc thứ nhất và trong ngoặc thứ 2 của cõu 2 đều có 12- 17, vậy có cách nào bỏ được các ngoặc này đi thì việc tính toán sẽ thuận lợi hơn ? 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
?1: a) Tìm số đ ối của : 2; (-5); 2+(-5): 
 b) So sánh số đ ối của tổng 2+(-5) với tổng các 
 số đ ối của 2 và (-5). 
a) Số đ ối của 2 là (-2) 
 Số đ ối của (-5) là 5 
	 Số đ ối của 2+ (-5) là -[2+(-5)] 
Giải 
b) Tổng các số đ ối của 2 và (-5) là: (-2)+5=3 
= -(-3)=3 
Vậy -[2+(-5)]= (-2)+5 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
Giải 
?2: Tính và so sánh kết qu ả của : 
7+(5-13) và 7+5+(-13) 
 12-(4-6) và 12-4+6 
7+(5-13)=7+[5+(-13)]=7+(-8)=-1 
 7+5+(-13)=12+(-13)=-1 
Vậy 7+(5-13)=7+5+(-13) 
b) 12-(4-6)=12-(-2)=12+2=14 
 12-4+6 = 8+6=14 
Vậy 12-(4-6) = 12-4+6 
Làm việc theo nhóm 
( Nhóm 1;2 làm câu a, nhóm 3;4 làm câu b) 
Khi bỏ ngoặc có dấu “-” đằ ng trước th ì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ nh ư thế nào ? 
Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằ ng trước th ì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ nh ư thế nào ? 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
?1 b) -(2+(-5))=-2+5 
?2: a)7+(5-13)=7+5+(-13) b) 12-(4-6)=12-4+6 
Khi bỏ ngoặc có dấu “-” đằ ng trước , ta phải đ ổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”. 
Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằ ng trước th ì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn gi ữ nguyên . 
* Quy tắc: (SGK/84) 
Khi bỏ ngoặc có dấu “-” đằ ng trước , ta phải đ ổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc : dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”. 
Khi bỏ ngoặc có dấu “+” đằ ng trước th ì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn gi ữ nguyên . 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
Ví dụ : Tính nhanh 
 a) 324+[112-(112+324)]; b) (-257)-[(-257+156)-56] 
 a) 324+[112-(112+324)] 
 = 324+[112-112-324] 
 =324-324 
 =0 
b) (-257)-[(-257+156)-56] 
=-257-(-257+156)+56 
=-257+257-156+56 
=-100 
Giải 
* Quy tắc: (SGK/84) 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
Làm việc theo nhóm 
( Nhóm 1;2 làm câu a, nhóm 3;4 làm câu b) 
?3: Tính nhanh 
a) (768-39)-768 b) (-1579)-(12-1579) 
Giải 
(768-39)-768 
=768-39-768 
=768-768-39 
=-39 
b) (-1579)-(12-1579) 
=-1579-12+1579 
= -1579+1579-12 
=-12 
* Quy tắc: (SGK/84) 
BT1 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc( SGK/84 ) 
Bài tập 1: Tính nhanh tổng sau : 5+(12-17)-(12+17) 
Bạn Lan làm nh ư sau : 
	 5+ (12-17) - (12+17) 
	=5+12 - 17-12 +17 
	=5+(12-12)+(17-17) 
	=5 
Theo em bạn Lan làm thế đ úng hay sai ? nếu sai th ì chỉ ra chỗ sai ? 
Lời giải đ úng :	 5+(12 - 17)- (12+17) 
	 =5+12 -17-12-17 
	 =5+(12-12) - (17+17) 
 	 =5+ 0 -34 
	 = -29 
SAI 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
* Quy tắc: (SGK/84) 
2. Tổng đại số 
* Tổng đại số là dãy các phép tính cộng , trừ các số nguyên 
Ví dụ : 5+(-3)-(-6)-(+7) 
= 5+(-3)+(+6)+(-7) 
=5-3+6-7 
=5+6-3-7 
=(5+6) - (3+7) 
=11-10 
=1 
* Trong tổng đại số , ta có thể : 
 - Thay đ ổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng 
=5+6-3-7 
=(5+6) - (3+7) 
- Đ ặt ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý: 
 + Nếu trước ngoặc có dấu (-) phải 
 đ ổi dấu các số hạng. 
 + Nếu trước ngoặc có dấu (+) ta 
 gi ữ nguyên dấu các số hạng. 
BT2 
- Nếu không sợ nhầm lẫn , ta có thể nói tổng đại số là tổng . 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
* Quy tắc: (SGK/84) 
- Tổng đại số là dãy các phép tính cộng , trừ các số nguyên 
2. Tổng đại số 
* Chú ý: 
Bài tập 2: Đơn giản biểu thức : 
 a+5+a-7 
= (a+a)+(5-7) 
= 2a-2 
- Các số hạng trong tổng đại số có thể là các ch ữ 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc 
2 . Tổng đại số 
Bài tập 3: Tính nhanh các tổng sau 
Giải 
a) 30+12+(-20)+(-12) 
30+12+(-20)+(-12) 
(215-87)-215 
(42-69+17)-(42+17) 
= 30+12-20-12 
= (30-20)+(12-12) 
=10 
b) (215-87)-215 
= 215-87-215 
= 215-215-87 = -87 
c) (42-69+17)-(42+17) 
= 42- 69+17- 42 -17 
= (42- 42)+ (17- 17) -69 
= - 69 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
1. Quy tắc dấu ngoặc (SGK/84) 
2. Tổng đại số 
Bài tập 4: Tính tổng 
 a) A =1+(-2)+3+(-4)+5+(-6)++99+(-100) 
 b) B =1+(-2)+(-3)+4+5+(-6)+(-7)++97+(-98)+(-99)+100 
HD 
a) A=1+(-2)+3+(-4)+5+(-6)++99+(-100) 
=> A= 
C1 
C2 
 =[1+(-2)]+[3+(-4)]+[5+(-6)]++[99+(-100)] 
 A=1+[(-2)+3]+[(-4)+5]+[(-6)+7]++[(-98)+99]+(-100) 
=> A= 
b) B =[1+(-2)+(-3)+4]+[5+(-6)+(-7)+8]++[97+(-98)+(-99)+100] 
=>B= 
BT5 
Tiết 51: quy tắc dấu ngoặc 
Hướng dẫn về nh à 
 Học thuộc quy tắc theo SGK trang 84 
 Làm bài tập 57; 58;59 SGK trang 85 
 Bài tập 89;90;91;92;93;94 (SBT/ trang 65) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_8_quy_tac_dau_ngoac.ppt