Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số

1 . So sánh hai phân số cùng mẫu

2 . So sánh hai phân số không cùng mẫu

3 . Bài tập

4. Dặn dò

 Trong hai phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

 Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ,ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 269 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 6: So sánh phân số, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phải chăng 
> 
? 
1 
1 . So sánh hai phân số cùng mẫu 
2 . So sánh hai phân số không cùng mẫu 
3 . Bài tập 
4 . Daën doø 
Bài 6: So sánh phân số 
2 
1) So saùnh hai phaân soá cuøng maãu : 
 Ví duï : 
 < vì -3 < -1 
 > vì 2 < -4 
3 
Quy tắc : 
 Trong hai phân số có cùng một mẫu dương , phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
4 
?1 
 Ñieàn daáu thích hôïp vaøo oâ vuoâng : 
 > ; < 
5 
2) So saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu : 
Ví duï : 
 So saùnh vaø 
 Vieát : = 
6 
Quy ñoàng maãu : vaø 
 = = 
 = = 
Vì – 15 > - 16 neân > hay > 
Vaäy > 
7 
Quy tắc : 
 Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu , ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau : Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn . 
8 
 So saùnh phaân soá sau : vaø 
Vieát = 
 = = ; = = 
Vì - 33 > -34 neân > 
Vaäy > 
?2 
9 
 So saùnh caùc phaân soá sau vôùi 0: 
 , , , . 
 > 0 ; = > 0 
 < 0 ; = < 0 
?3 
10 
Nhận xét : 
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên cùng dấu thì lớn hơn 0. 
Phân số lớn hơn 0 là phân số dương . 
Phân số có tử và mẫu là hai số nguyên khác dấu thì nhỏ hơn 0. 
Phân số lớn hơn 0 là phân số âm . 
11 
Bài 37:SGK/23 
Điền số thích hợp vào ô trống : 
a) < < < < 
-7 
-8 
-9 
-10 
b) < < < 
-11 
-5 
12 
HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ 
Hoïc baøi 
Laøm caùc baøi taäp coøn laïi trong SGK 
13 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_bai_6_so_sanh_phan_so.ppt
Bài giảng liên quan