Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số (Bản mới)

Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu.

Muốn cộng hai phân số sau ta làm như thế nào ?

Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 30/03/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 7: Phép cộng phân số (Bản mới), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bµi 7: 
phép cộng phân số 
+ + 
+ ++ 
= = 
Hình vẽ 
này thể hiện 
quy tắc gì? 
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Câu hỏi : Nêu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu ? 
Áp dụng : So sánh hai phân số : 
Giải 
MC: 15 
Vì -10 < -9 nên 
 < 
Vậy : 
+ 
+ 
= 
H ình vẽ trên thể hiện quy tắc “ Cộng hai phân số cùng mẫu” 
Hình vẽ này thể hiện quy tắc gì ? 
phép cộng phân số 
Bài 7: 
Quy tắc: 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu, ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu. 
Cộng các phân số sau: 
a) 
b) 
c) 
?2 
Tại sao ta có thể nói: Cộng hai số nguyên là trường hợp riêng của cộng hai phân số? Cho ví dụ. 
?1 
= 
a + b 
m 
m 
b 
a 
+ 
m 
T ổng quát 
( a,b,m Z ; m 0 ) 
 Vì mọi số nguyên đều viết được dưới dạng phân số có mẫu bằng 1. 
Ví dụ: 
-5 + 3 = 
-5 
 1 
 3 
 1 
+ 
1 
-5 + 3 
= 
-2 
 1 
= 
= -2 
Hình vẽ này thể hiện qui tắc gì ? 
Cộng 2 phân số cùng mẫu 
tử cộng tử 
giữ mẫu chung 
+ 
+ 
= 
Muốn cộng hai phân số sau ta làm như thế nào ? 
2 . Cộng hai phân số không cùng mẫu 
 Ta đã biết hai phân số không cùng mẫu luôn có thể đưa về hai phân số cùng mẫu 
 Ta cũng đã biết cộng hai phân số cùng mẫu 
Làm thế nào để cộng hai phân số không cùng mẫu ? 
BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
. Đưa về hai phân số có cùng một mẫu. 
. Tính tổng hai phân số cùng mẫu. 
Các Nhóm tính và tìm kết quả trong 3 phút. 
Đáp án: 
Quy t ắc: 
Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu, ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung. 
?3 
= ? 
ĐÚNG hay SAI ? 
lưu ý : 
_Số nguyên a có thể viết là 
_Nên đưa về mẫu dương . 
_Nên rút gọn trước và sau qui đồng . 
_Có thể nhẩm mẫu chung nếu được . 
VD : 
VD : 
VD : 
VD : 
CỘNG HAI PHÂN SỐ 
CÙNG MẪU 
KHÁC MẪU 
TỬ + TỬ 
GIỮ MẪU CHUNG 
QUI ĐỒNG MẪU 
BÀI 7: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ 
-3 
3 
Bài tập: Điền vào ô vuông trong các câu sau: 
 5 
-15 
-4 
25 
-7 
7 
6 
18 
4 
1 
-2 
45 
-10 
-2 
45 
-4 
5 
3 
4 
-3 
-1 
3 
-1 
-9 
15 
-10 
28 
-5 
4 
0 
- 41 
Bài 42 a, c /26: Cộng các phân số (rút gọn kết quả nếu có thể): 
 a / 
Bài 43 a, c/ 26: 
Tính các tổng dưới đây sau khi đã rút gọn phân số: 
c / 
a / 
c / 
Hướng dẫn học ở nhà: 
	-Học lại cách quy đồng mẫu nhiều phân số. 
	-Học quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu, không cùng mẫu. 
	 - Làm BT 44,45,46 / 26- SGK 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_7_phep_cong_phan_so_ban.ppt
Bài giảng liên quan