Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản hay)

Tổng của nhiều PS cũng có TC giao hoán và kết hợp.

Do tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , khi cộng nhiều phân số, ta có thể đổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán được thuận tiện

Bài 2: Đố ? Tìm tên nhà toán học nổi tiếng trên thế giới. Bạn hãy thực hiện các phép tính (bằng cách sử dụng tính chất giao hoán, kết hợp,cộng với 0) . Rồi viết chữ cái tương ứng với kết quả tìm được của mỗi phép tính vào ô tương ứng với mỗi kết quả ấy ở bảng dưới. Bạn sẽ biết được tên nhà Toán học cần tìm.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 28/03/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số (Bản hay), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Lớp: 6 
môn toán 
Kiểm tra bài cũ : 
1-Nêu các tính chất của phép cộng số nguyên ? Viết công thức tổng quát ? 
 Tr ả lời : 
 phép cộng số nguyên có các tính chất cơ bản nh ư: 
 Tính chất giao hoán , kết hợp , cộng với số 0.,cộng với số đ ốí 
 Cụ thể : Với a, b, c là các số nguyên ) 
1- Tính chất giao hoán . 
 a + b = b + a 
2. Tính chất kết hợp . 
 ( a + b) + c = a + ( b + c ) 
3- Cộng với số 0 . 
 a+ 0 = 0 + a 
4. Cộng với số đ ốí . 
 a + (- a) = 0 
1- Các tính chất . 
a- Tính chất giao hoán : 
+ 
b-Tính chất kết hợp 
+ 
= 
= 
c- Cộng với số 0 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
1- Các tính chất . 
Hãy cho ví dụ để minh hoạ mỗi tính chất ? 
= 
( Cùng = ) 
 (TC giao hoán ) 
(TC kết hợp ) 
= 
( Cùng = ) 
(TC cộng với số 0 ) 
= 
= 
Các ví dụ minh hoạ 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
1- Các tính chất : 
2- áp dụng 
ví dụ.Tính tổng 
A = 
Giải :Ta có 
A = 
 (TC giao hoán ) 
A = 
 (TC kết hợp ) 
A = 
A = 
 (TC kết hợp ) 
A = 
(TC cộng với số 0 ) 
= 
? Theo em tổng của nhiều phân số có TC giao hoán kết hợp không ? 
Tổng của nhiều PS cũng có TC giao hoán và kết hợp . 
Do tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng , khi cộng nhiều phân số , ta có thể đ ổi chỗ hoặc nhóm các phân số lại theo bất cứ cách nào sao cho việc tính toán đư ợc thuận tiện 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
?2. Tính nhanh : 
B = 
C = 
Giải 
B = 
 ( giao hoán ) 
1- Các tính chất : 
2- Áp dụng 
B = 
B = 
B = 
B = 
( Kết hợp ) 
( Cộng với 0) 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
C = 
Giải 
1- Các tính chất : 
2- áp dụng 
C = 
C = 
C = 
C = 
C = 
C = 
 Tính nhanh : 
B = 
?2 
= 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
1- Các tính chất : 
2- Áp dụng : 
3-Luyện tập : 
Bài 1:Tính nhanh 
a) 
b) 
Giải 
a) 
= 
= 
= 
= 
Làm thế nào để có kết qu ả nhanh nhất ? 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
1- Các tính chất : 
2- áp dụng : 
3-Luyện tập-Củng cố : 
Bài 1:Tính nhanh 
a) 
b) 
Giải 
b) 
= 
= 
= 
= 
0 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
Bài 2: Đố ? Tìm tên nh à toán học nổi tiếng trên thế giới . Bạn hãy thực hiện các phép tính ( bằng cách sử dụng tính chất giao hoán , kết hợp,cộng với 0) . Rồi viết ch ữ cái tương ứng với kết qu ả tìm đư ợc của mỗi phép tính vào ô tương ứng với mỗi kết qu ả ấy ở bảng dưới . Bạn sẽ biết đư ợc tên nh à Toán học cần tìm . 
A 
Ơ 
G 
0 
U 
X 
0 
G 
= 0 
A 
= 
= 
= 
U 
= 
-1 + 2 = 1 
X 
= 
= 
G 
A 
U 
X 
Ơ 
= 
= 
19 
12 
Ơ 
= 
= 
-2 
3 
= 
Bài tập 3: Tính tổng bằng cách nhanh nhất . 
A = 
B = 
A 
B = 
B = 
= 31 
A 
= 
Em có nhận xét gì sau khi giải bài toán này ? 
4- Hướng dẫn về nh à : 
- Học thuộc các tính chất cơ bản của phép cộng PS.Viết công thức tổng quát . 
Xem lại,và làm tiếp các bài tập đã làm . 
- Làm BT 48,49 50,51 (sgk).68,71 ( SBT ) 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
-2 
2 
+ 2- Extra turn 
3 
-1 
1 
Gif t 
+ 1 
6 
- 5 
 No mark 
- 3 
4 
1 
3 
2 
6 
5 
4 
 3.What is special about Mount Rushmore ? 
 A. It is the highest in the world. 
 B. There are the heads of four American presidents carved into the rock. 
 C. You can’t see it from more than 100 kilometers away. 
B 
4. What is the other name of Chicago? 
 A. The Rainy City. 
 B. The Sunny City. 
 C. The Windy City. 
C 
6. How many postcards did Mrs. Quyen send to her children ? 
 A . 4 
 B. 5 
 C .6 
B 
How did Mrs. Quyen goto Kilauea Volcano ? 
 A. By bus 
 B. By train 
 C. By plane 
C 
2.Where in San Francisco did Mrs. Quyen see the famous prison? 
 A. On the Alcatraz island. 
 B. Napa valley. 
 C. Fisherman’s wharf. 
A 
5.What did Mrs.Quyen do while her husband was visiting the Statue of Liberty ? 
 A. She stayed at her hotel. 
 B . She went shopping and bought a lot of souvenirs. 
 C. She visited her friend. 
B 
Fill in blanks. 
1.When Mrs. Quyen arrived on Hawaiian island , they went swimming at  
2is one of great lakes in Chicago. 
3is a mount where the heads of four American presidents are carved into the rock. 
4. .is in the middle of San Francisco Bay. 
5..and.. is in New York. 
Waikiki beach 
Lake Michigan 
Mount Rushmore 
The Alcatraz prison 
The Statue of Liberty 
The Empire State 
III. Post - reading: 
Unit 12 : Lesson 76 – Read 
 Building 
Unit 12: A vacation abroad 
Period 76: Read 
I. Pre - reading: 
II. While - Reading: 
III. Post - reading: 
IV. Homework : 
- Answer the questions in your notebook 
 Learn new words by heart 
Prepare write and language focus 3. 
III. Post - reading: 
Thank You! 
4- Hướng dẫn về nh à : 
- Học thuộc các tính chất cơ bản của phép cộng PS.Viết công thức tổng quát . 
Xem lại,và làm tiếp các bài tập đã làm . 
- Làm BT 48,49 50,51 (sgk).68,71 ( SBT ) 
Đ8 . TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP Cệ̃NG PHÂN Sễ́ 
 S = 
a)Chứng minh rằng : S>1 ? 
b) So sánh S với 2 ? 
c) Chứng minh rằng S không phải là số tự nhiên ? 
Bài 4: 
Giải : 
a) 
> 
 S 
> 
= 1 
b) 
 S = 
< 
 S 
< 
< 
c) 1 S không là số tự nhiên . 
 S = 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_8_tinh_chat_co_ban_cua_p.ppt
Bài giảng liên quan