Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 64: Luyện tập (Bản đẹp)

Bài 1:

a) 237.(-26) + 26.137

b) 63.(-25) + 25.(-23)

c) (-35).11

Bài 2:

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-125).(-13).(- a)

= (-125).(-13).(-

b) (-1).(-2).(- 3).(-4).(-5).b

= (-1).(-2).(- 3).(-4).(-5).

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 04/04/2022 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 6 - Tiết 64: Luyện tập (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 
TiÕt 64 
LUYỆN TẬP 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Bài 1: 
a) 237.(-26) + 26.137 
c) (-35).11 
Tính: 
b) 63.(-25) + 25.(-23) 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Á p dông tÝnh chÊt a(b – c) = ab – ac, ® iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng 
a) .(-13) + 8.(-13) 
= (- 7 + 8).(-13) 
= 
-7 
-13 
b)(-5 ).(-4- ) 
= (- 5).(- 4) - (- 5).(-14)= 
-14 
-50 
a.( b + c)=? 
a.(b+c ) = a.b + a.c 
a.( b - c)=? 
a.(b - c) = a.b - a.c 
Bài tập: 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
a) (-125).(-13).(- a) 
với a = 8 
= (-125).(-13).(- 
) 
8 
b) (-1).(-2).(- 3).(-4).(-5).b 
với b=20 
= (-1).(-2).(- 3).(-4).(-5). 
20 
Bài 2: 
Tính giá trị của biểu thức: 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
So sánh : 
a) (- 28 ).2013.(- 12).(-7).(-9) với 0. 
b) 17 .(-29).(-18).(-6 ).2014 với 0. 
Bài 3: 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Bài 4: 
 Chọn câu trả lời đúng : 
Giá trị của tích xy 3 với x = -3,y = - 2 là : 
 A. -18 B. -24 C. 24 D. 18 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
 N . (- 5).(-9) = G . (-9).(-1)= 
 H . 25.(-5).4 = Y . 3.(-8) = 
 T . 4.7+4.3 = O . (- 3) 3 = 
 À . (- 12).5 = Ụ . 6 .(-7) = 
-500 
-27 
-60 
45 
9 
40 
-42 
-24 
45 . 
-500 . 
40 .	 
-60 . 
9 . 
-24 . 
-27 . 
-42 . 
H 
O 
À 
 N 
 G 
 T 
 Ụ 
Y 
Bài 5: 
TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc sau råi viÕt ch÷ t­¬ng øng víi ®¸p sè ®óng vµo « trèng. Em sÏ biÕt tªn mét nhµ to¸n häc ViÖt Nam næi tiÕng thÕ giíi. 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Giáo sư Hoàng Tụy là người đặt nền móng cho chuyên ngành toán học mới : 
lý thuyết tối ưu toàn cục . 
Giáo S ư Hoàng Tụy sinh ngày 
17-12-1927,tại Ðiện Bàn,Quảng Nam. Với gần 150 công trình khoa học và ba chuyên khảo về lĩnh vực này, giáo S ư Hoàng Tụy được cộng đồng quốc tế coi là người dẫn đầu trong lĩnh vực tối ưu toàn cục . 
Năm 1995 ông được trường Ðại học tổng hợp Linkoping ( Thụy Ðiển ) phong tặng Tiến sĩ danh dự về công nghệ . Năm 1996 ông được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật . 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Bạn Nam tính như sau đúng hay sai ? 
Bài 6: 
a) (-26) + 23 + (-26).77 
= (-26).(23 + 77) 
= (-26). 100 
= -2600 
b) (-25).16.4.8.125 
= [(-25).8]. (16. 125). 4 
= (-200). 2000. 4 
= - 400000. 4 
= - 1600000 
(-25).16.4.8.125 
= [(-25).4]. (8. 125). 16 
= (-100). 1000. 16 
=- 1600000 
Sai 
Đúng. 
Hợp lí? 
* Nắm lại các tính chất của phép nhân số nguyên . 
* Vận dụng làm bài tập 143,147,148,149 trang 72,73 sách bài tập . 
* Bài tập làm thêm: 1/Tìm x biết: 2 x =16. 
 2/Viết tích sau dưới dạng lũy thừa 
 của một số nguyên:( -2) 3 .3 3 .(- 5) 3 . 
* Chuẩn bị bài “ Bội và ước của một số nguyên ”. 
 H­íng dÉn vÒ nhµ 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Viết tích sau đây thành dạng luỹ thừa của một số nguyên : 8 . (-3) 3 . (-125 ) .	 
Giải: 
8 . (-3) 3 . (-125) 
= (2.2.2) . [(-3).(-3).(-3)] . [(-5).(-5).(-5)] 
= [2.(-3).(-5)] . [2.(-3).(-5)] . [2.(-3).(-5)] 
= 30 . 30. 30 
Bài 7: 
= 30 3 
LUYỆN TẬP 
TiẾT 64: 
SỐ HỌC 6 
Bài 2: 
Tính giá trị của biểu thức: 
a) (-125).(-13).(- a) 
 Với a = 8 
b) (-1).(-2 ).(-3).(-4 ).(-5).b 
Với b = 20 
a.b = b.a 
(a.b).c = a.(b.c) 
a.1 = 1.a = a 
a(b+c) = ab+ac 
Tính chất của phép nhân số nguyên: 
- Tính chất giao hoán: 
- Tính chất kết hợp : 
- Nhân với 1 : 
- Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_6_tiet_64_luyen_tap_ban_dep.ppt
Bài giảng liên quan