Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Nguyễn Thị Thúy

Quy tắc: Muốn chia đa thức A cho đơn thức B (trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B) , ta chia mỗi hạng tử của A cho B rồi cộng các kết quả với nhau.

Chú ý: Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian.

Trò chơi: Thi giải toán nhanh

Luật chơi:

Mỗi đội gồm 2 bạn và một cây bút. Mỗi bạn chỉ được làm một bước trong một lần. Bạn sau có quyền sửa sai của bạn liền trước. Đội nào làm nhanh, đúng là thắng cuộc. Đội nào vi phạm luật chơi là thua cuộc.

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 07/04/2022 | Lượt xem: 146 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 1 - Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức - Nguyễn Thị Thúy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh 
 phßng gi¸o dôc ®µo t¹o QUËN L£ CH¢N 
tr­êng thcs TRÇN PHó 
Giáo viên: Nguyễn Thị Thúy 
Kiểm tra bài cũ 
 
Bài 1 : 
- Khi nào đơn thức A chia hÕt cho đơn thức B? 
 Phát biểu quy tắc chia đơn thức A cho đơn thức B ( trường hợp A 
chia hết cho B) 
 Áp dụng tính : 9x 2 y 3 z : 3xyz 
Bài 2: 
Viết công thức tổng quát về tính chất chia hết của một tổng ? 
= 
3xy 2 
Bµi 3: Trong c¸c ®¬n thøc sau , 
 ®¬n thøc nµo chia hÕt cho 3xy 2 . 
; 
; 
; 
Tứ 3 , ngày 9 tháng 10 năm 2012 . 
Chöông I: phÐp nh©n vµ phÐp chia c¸c ®a thøc 
Tieát 16: chia ®a thøc cho 
 ®¬n thøc 
 phßng gi¸o dôc ®µo t¹o QUËN L£ CH¢N 
tr­êng thcs TRÇN PHó 
Giáo viên : Nguyễn Thị Thúy 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù tiÕt häc ngµy h«m nay ! 
 
 
1. Quy tắc : 
?1 : Cho đơn thức 3xy 2 
 Hãy viết một đa thức có các hạng tử đều chia 
 hết cho 3xy 2 
Giải : 
( 
) 
: 
3xy 2 
= 
= 
) 
+ + 
+ + 
: 
15x 2 y 5 
: 
( 
9x 3 y 2 
3xy 2 
) 
( 
) 
( 
- 10xy 3 
3xy 2 
: 
5xy 3 
3x 2 
y 
3xy 2 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
Bµi 3: ( kiÓm tra bµi cò ) 
C¸c ®¬n thøc chia hÕt cho 3xy 2 : 
* Quy t¾c : Muèn chia ®a thøc A cho ®¬n thøc B ( tr­êng hîp c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A ® Òu chia hÕt cho ®¬n thøc B ) , ta chia mçi h¹ng tö cña A cho B råi céng c¸c kÕt qu ¶ víi nhau . 
; 
; 
- Chia các hạng tử của đa thức đó cho 3xy 2 
 Cộng các kết quả vừa tìm được với nhau 
+ 
XÐt ®a thøc sau : 
Bài tập 1: 
Không làm tính chia hãy xét xem đa thức nào sau đây chia hết cho 6y 2 
A= 15xy 2 + 17xy 3 +18y 2 
B = 8x 2 y 2 – 3xy 4 – 12x 2 
§a thøc A= 15xy 2 + 17xy 3 +18y 2 chia hÕt cho 6y 2 v× c¸c h¹ng tö cña ®a thøc A ® Òu chia hÕt cho 6y 2 . 
Gi¶i : 
 
 
 
 1. Quy tắc : 
 a) ?1 Cho đơn thức 3xy 2 
 b) Quy tắc : SGK/27 
 c) Ví dụ : 
Thực hiện phép tính : 
(20x 2 y 3 – 15x 2 y 2 + 7xy 2 ) : 5xy 2 
Giải : 
(20x 2 y 3 – 15x 2 y 2 + 7xy 2 ) : 5xy 2 
= 
= 
20x 2 y 3 
 5xy 2 
: 
: 
: 
+ 
+ 
 (- 15x 2 y 2 ) 
 5xy 2 
 7xy 2 
 5xy 2 
4xy 
+ 
3x 
- 
 d) Chú ý : Trong thực hành ta có thể tính nhẩm và bỏ bớt một số phép tính trung gian . 
(20x 2 y 3 - 15x 2 y 2 +7xy 2 ) : 5xy 2 
= 
Cách trình bày : 
Nháp : 
4xy 
- 3x 
+ 
20x 2 y 3 : 5xy 2 = 4xy 
-15x 2 y 2 : 5xy 2 = -3x 
7xy 2 : 5xy 2 = 
Bài tập 2 : Làm tính chia 
a)(18x 3 y 2 – 6x 2 y – 3x 2 y 2 ) : 6x 2 y 
b) (4x 4 - 8x 2 y 2 + 12x 5 y) : (-4x 2 ) 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
Giải : 
 
 
 
1. Quy tắc : 
2. Áp dụng 
 ?2 a.Khi thực hiện phép chia (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) 
Bạn Hoa viết : 
	(4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y) = - 4x 2 (-x 2 + 2y 2 - 3x 3 y) 
Nên (4x 4 -8x 2 y 2 +12x 5 y):(- 4x 2 ) = -x 2 + 2y 2 - 3x 3 y 
Em hãy nhận xét bạn Hoa giải đúng hay sai ? 
Đáp án : 
- Lời giải của bạn Hoa là đúng . 
- Vì ta biết rằng : nếu A=B.Q thì A : B = Q 
A 
B 
Q 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
 
1. Quy tắc : 
2. Áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 3 : Điền đúng ( Đ ) , sai ( S ) . 
Cho A = 7x 4 - 4x 3 + 6x 2 y B = 3x 2 
Khẳng định 
Đ/S 
1. A không chia hết cho B vì 7 không chia hết cho 3 
2. A chia hết cho B vì mọi hạng tử của A đều chia hết cho B 
S 
Đ 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
1. Quy tắc : 
2. Áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 4 : Điền đa thức thích hợp vào ô trống 
(-2x 5 + 6x 2 – 4x 3 ) : 2x 2 = 
(3xy 2 – 2x 2 y + x 3 ) : = 3y 2 – 2xy + x 2 
 : ( - 4x 2 ) = -3x 2 y – x 2 + 2y 2 
-x 3 + 3 – 2x 
x 
12x 4 y + 4x 4 – 8x 2 y 2 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
1. Quy tắc : 
2. áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 5 : Làm tính chia 
ho¹t ®éng nhãm 
N 1 
 N 2 
b) [ 4(a – b) 4 + (a - b) 2 ]: ( b – a ) 2 
a) [ 5(a – b) 5 + 2(a - b) 4 ]: (a - b) 2 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
1. Quy tắc : 
2. áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 5 : Làm tính chia 
§¸p ¸n : Ho¹t ®éng nhãm 
N 1 
 N 2 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
a) 5(a – b) 3 + 2(a - b) 2 
b) 4(a – b) 2 + 1 
 
 
1. Quy tắc : 
2. áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 6: 
Trß ch¬i: Thi gi¶i to¸n nhanh 
LuËt ch¬i: 
Mỗi đội gồm 2 bạn và một cây bút . Mỗi bạn chỉ được làm một bước trong một lần . Bạn sau có quyền sửa sai của bạn liền trước . Đội nào làm nhanh , đúng là thắng cuộc . Đội nào vi phạm luật chơi là thua cuộc . 
Đề bài : Làm tính chia 
( 6x 4 – 12x 3 + 15x 2 ): 3x 2 
( x 3 y 3 – 2x 2 y 3 – x 2 y 2 ) : x 2 y 2 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
1. Quy tắc : 
2. áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
Bài tập 6: 
Trß ch¬i: Thi gi¶i to¸n nhanh 
LuËt ch¬i: 
Mỗi đội gồm 2 bạn và một cây bút . Mỗi bạn chỉ được làm một bước trong một lần . Bạn sau có quyền sửa sai của bạn liền trước . Đội nào làm nhanh , đúng là thắng cuộc . Đội nào vi phạm luật chơi là thua cuộc . 
иP ¸N : 
2x 2 – 4x + 5 
xy – 2y – 1 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
 
 
1. Quy tắc : 
2. Áp dụng 
3. Bài tập củng cố 
- Học thuộc quy tắc chia đơn thức cho đơn thức 
- Học thuộc quy tắc chia đa thức cho đơn thức 
- Bài tập về nhà 65 trang 29 SGK 
- Bài 44, 45, 46, 47 trang 8 SBT 
- ôn lại phép trừ đa thức , phép nhân đa thức đã sắp xếp , các hằng đẳng thức đáng nhớ 
- Đọc trước bài 12 : Chia ®a thøc mét biÕn ®· s¾p xÕp 
h­íng dÉn vÒ nhµ 
TIEÁT 14: CHIA ÑA THÖÙC CHO ÑÔN THÖÙC 
Xin c¶m ¬n 
c¸c thÇy c« gi¸o, 
c¸c em häc sinh 
®· tham dù tiÕt häc 
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« 
Cïng c¸c em häc sinh ®· vÒ dù tiÕt d¹y h«m nay 
The end 
11 
B 
µ 
i 
h 
ä 
c h 
« 
m nay kÕt 
th 
ó 
c 
t 
¹ 
i 
®© 
y 
Ch 
© 
n th 
µ 
nh c 
¶ 
m 
¬ 
n 
c 
¸ 
c 
th 
Ç 
y 
, c 
« 
gi 
¸ 
o 
! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_1_bai_11_chia_da_thuc_cho_don.ppt
Bài giảng liên quan