Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số - Trường THCS Ngũ Đoan

Ta có phép nhân

Cũng giống quy tắc nhân phân số

Chú ý

Phép nhân phân thức có các tính chất

Một bạn học sinh đã làm bài tập rút gọn biểu thức như sau :

Em hãy nhận xét cách làm, và kết quả của bạn.

Em hãy sửa lại cho đúng

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 2 - Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số - Trường THCS Ngũ Đoan, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh tới dự tiết học ngày hôm nay 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh tới dự tiết học ngày hôm nay 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Đại số 8 - Tiết 32 
Đ7- Phép nhân 
phân thức đại số 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 1 : Trắc nghiệm : Hãy chọn đáp án đ úng cho bài tập sau : 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
= 
Câu 2 : Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? 
Đ á nh dấu vào các đẳng thức mà em cho là đ úng 
C ho a, b, c, d, e,f Z ; b, d, f ≠ 0 
a 
b 
= 
c 
d 
a 
b 
c 
d 
. 
. 
. 
a 
b 
c 
d 
( 
e 
f 
) 
. 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
( 
) 
= 
. 
+ 
a 
b 
= 
c 
d 
a 
b 
( 
e 
f 
) 
+ 
c 
d 
. 
a 
b 
e 
f 
. 
Rút gọn phân thức 
2 
(x-5) 
2 
(x+5) 
5 
2 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
x 
x 
Trường THCS Ngũ Đoan 
 
 
 
(1) 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 1 : Trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đ úng cho bài tập sau : 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
= 
Câu 2: Phát biểu quy tắc nhân hai phân số ? 
Đ á nh dấu vào các đẳng thức mà em cho là đ úng 
C ho a, b, c, d, e,f Z ; b, d, f ≠ 0 
a 
b 
= 
c 
d 
a 
b 
c 
d 
. 
. 
. 
a 
b 
c 
d 
( 
e 
f 
) 
. 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
( 
) 
= 
. 
+ 
a 
b 
= 
c 
d 
a 
b 
( 
e 
f 
) 
+ 
c 
d 
. 
a 
b 
e 
f 
. 
Đáp án 
Rút gọn phân thức 
2 
(x-5) 
2 
(x+5) 
5 
2 
(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
x 
x 
Kết qu ả 
2 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Đ 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Kiểm tra bài cũ 
Câu 1 : Trắc nghiệm Hãy chọn đáp án đ úng cho bài tập sau 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
= 
Rút gọn phân thức 
2 
(x-5) 
(B) 
2 
Đ 
3x 2 
(x+ 5) 
(x- 5) 
6x 2 
(x +5) 
(x 2 -25) 
1 
2 
1 
1 . 
Trường THCS Ngũ Đoan 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
= 
Rút gọn phân thức 
2 
(x-5) 
3x 2 
(x+ 5) 
6x 2 
(x 2 -25) 
. 
= 
Phép nhân 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Tiết 32- Đ7. Phép nhân các phân 
 thức đại số 
Đại số 8. 
* Ta có phép nhân 
Quy tắc : 
(Sgk-Tr51) 
A 
B 
= 
C 
D 
C 
D 
A 
B 
. 
. 
. 
? 
Ví dụ : Làm tính nhân phân thức : 
* Chú ý 
Phép nhân phân thức có các tính chất 
A 
B 
= 
C 
D 
B 
. 
C 
D 
B 
A 
. 
a) Giao hoán : 
b)Kết hợp : 
A 
B 
. 
C 
D 
( 
) 
E 
F 
= 
E 
F 
. 
C 
D 
( 
) 
A 
B 
Quy tắc nhân phân thức có giống quy tắc nhân phân số hay không ? 
Cũng giống quy tắc nhân phân số 
c)Phân phối đ ối với phép cộng : 
A 
B 
C 
D 
( 
) 
E 
F 
+ 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
E 
F 
+ 
= 
A 
B 
d ) Nhân với 1 : 
. 
A 
B 
1 
= 
1 
. 
A 
B 
= 
A 
B 
Tự luận1 
Củng cố 
trắc nghiệm 
Tự luận2 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
(x-5) 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
. 
= 
1 . 
2x 
1 
. 1 
(x+5) 
Giải : 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
= 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
= 
(x - 13) 2 
2x 5 
(- 3 
x 2 ) 
(x - 13) 
= 
(x - 13) 
2x 3 
(-3) 
(x - 13) 
. 1 
2 
x 3 
. 1) 
- 3 
(x - 13) 
2x 3 
= 
3 
(13 - x) 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Giải : 
Tự luận1 
Củng cố 
trắc nghiệm 
Tự luận2 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
= 
(x - 13) 2 
2x 5 
. 
( 
- 
3x 2 
x - 13 
) 
= 
(x - 13) 2 
2x 5 
(- 3 
x 2 ) 
(x - 13) 
= 
(x - 13) 
2x 3 
(-3) 
(x - 13) 
. 1 
2 
x 3 
. 1) 
- 3 
(x - 13) 
2x 3 
= 
3 
(13 - x) 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Bài tập trắc nghiệm 1: 
Hãy chọn những đẳng thức mà em cho là đ úng 
A 
B 
C 
D 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Bài tập trắc nghiệm 1: 
Hãy chọn những đẳng thức mà em cho là đ úng 
A 
B 
C 
D 
 NHóM1 
 NHóM2 
 NHóM 3 
 NHóM 4 
KếT QUả 
Đ úng 
Đ úng 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Tiết 32- Đ7. Phép nhân các phân 
 thức đại số 
Đại số 8. 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
3x 2 
(x+ 5) 
6x 2 
(x-5) 
(x+5) 
2 
(x-5) 
= 
= 
* Ta có phép nhân 
3x 2 
(x+ 5) 
(x 2 -25) 
6x 2 
. 
= 
Quy tắc : 
(Sgk-Tr51) 
A 
B 
= 
C 
D 
C 
A 
B 
. 
. 
. 
Giải : 
* Chú ý 
Phép nhân phân thức có các tính chất 
A 
B 
= 
C 
D 
B 
. 
C 
D 
B 
A 
. 
a) Giao hoán : 
b)Kết hợp : 
A 
B 
. 
C 
D 
( 
) 
E 
F 
= 
E 
F 
. 
C 
D 
( 
) 
A 
B 
Cũng giống quy tắc nhân phân số 
c)Phân phối đ ối với phép cộng : 
A 
B 
C 
D 
( 
) 
E 
F 
+ 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
E 
F 
+ 
= 
A 
B 
d ) Nhân với 1 : 
. 
A 
B 
1 
= 
1 
. 
A 
B 
= 
A 
B 
D 
Trường THCS Ngũ Đoan 
?4 . Tính nhanh : 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
. 
x 
2x + 3 
. 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
Giải 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
. 
x 
2x + 3 
. 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
= 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
. 
3x 5 + 5x 3 +1 
x 4 - 7x 2 + 2 
. 
x 
2x + 3 
= 
(3x 5 + 5x 3 +1) 
(x 4 - 7x 2 + 2) 
(3x 5 + 5x 3 +1) 
(x 4 - 7x 2 + 2) 
. 
x 
2x + 3 
= 
1 
. 
x 
2x + 3 
= 
x 
2x + 3 
 1 . 
. 1 
1 
1 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Hãy tìm các đa thức A , B , C , D để đư ợc các đẳng thức đ úng 
x 2 + 6x + 9 
1 - x 
= 
B 2 
(x-1) 3 
2(x + 3) 2 
. 
(x-1) 3 
1 - x 
2(x + 3) 2 
. 
x- 2 
x 2 - 1 
(x + 1) 
(x- 2 ) 
 (x 2 - 1) 
A 
.(x +1) 
. 
= 
x- 1 
x 
. 
= 
(x- 1) ( x 2 + x +1) 
x 
+ 
C 
A = 
B = 
C = 
D = 
1 
x +3 
x 2 
- (4 - x 2 ) hay x 2 - 4 
D 
Trắc nghiệm 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Một bạn học sinh đã làm bài tập rút gọn biểu thức nh ư sau : 
Em hãy nhận xét cách làm , và kết qu ả của bạn. 
Em hãy sửa lại cho đ úng 
x 2 -1 
x 
x - 1 
( 
+ 
x-1 
) 
= 
(x 2 -1) 
x 
(x - 1) 
1 
+ 
= 
(x -1) 
x 
(x - 1) 
+ 
x - 1 
(x+1) 
(x-1) 
= 
x - 1 
1 
. 
x 2 -1 
x 
+ 
1 
(x-1) 
1 
1 
= 
x 
x+1 
+ 
x - 1 
Trường THCS Ngũ Đoan 
x 2 -1 
x 
x - 1 
( 
1 
+ 
x-1 
) 
= 
(x 2 -1) 
x 
(x - 1) 
1 
+ 
= 
(x -1) 
x 
(x - 1) 
+ 
1 
= 
x 
x+1 
+ 
x 
(x+1) 
1 
(x-1) 
x-1 
x 
= 
2x+1 
x 
Rút gọn phân thức sau 
= 
x - 1 
1 
. 
x 2 -1 
x 
+ 
x - 1 
1 
. 
(x-1) 
1 
1 
MTC = x 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Đại số 8 - Tiết 32 
Đ7- Phép nhân 
phân thức đại số 
Hướng dẫn học ở nh à 
- Học thuộc quy tắc nhân hai phân thức . 
- Xem lại các ví dụ và bài tập đã làm trong tiết học 
- Làm bài tập 38, 39 SGK; 29, 30SBT 
Trường THCS Ngũ Đoan 
Chào mừng các thầy cô giáo và các em học sinh tới dự tiết học ngày hôm nay 
Trường THCS Ngũ Đoan 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_2_bai_7_phep_nhan_cac_phan_thu.ppt