Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Đào Thị Mai Phương

Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn :

SỬ DỤNG QUY TẮC CHUYỂN VẾ VÀ QUY TẮC NHÂN ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Giải phương trình sau : ax + b = 0

Xét hai trường hợp

 

ppt12 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 08/04/2022 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải - Đào Thị Mai Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
Ng­êi thùc hiÖn: ® µo ThÞ Mai Ph­¬ng 
® ¬n vÞ c«ng t¸c: Tr­êng THCS ThÞ trÊn ®«ng TriÒu 
GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 8 
§2 . PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
Kiểm tra bài cũ : 
Bài1: x=1 là nghiệm của phương trình sau : 
A. 3x + 5 = 2x + 3 
B x – 1 = 0 
C. -4x + 5 = -5x - 6 
D. X + 1 = 2(x + 7) 
Đáp án : 
B 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
Kiểm tra bài cũ : 
Bài2: Trong các khảng định sau khẳng định nào sai ? 
 a) x + 2 = 0 và 3x + 6 = 0 
là hai phương trình tương đương . 
 b) 3x + 1 = 1 và x + 2 = 0 
 là hai phương trình tương đương 
c) 3x – 9 = 0 và x – 3 = 0 
là hai phương trình tương đương 
Đáp án : 
b 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
I / ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
1. Giáo viên yêu cầu học sinh đọc : Định nghĩa : sgk 
 ax + b = 0 
2. Ví dụ : 
2. Giáo viên yêu cầu học sinh lấy một vài ví dụ ? 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
I. ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
1. Định nghĩa (SGK) 
ax + b = 0 
Bài 7 (SGK) : Hãy chỉ ra các phương trình bậc nhất trong các phương trình sau : 
a) 1 + x = 0 
b) x + x 2 = 0 
c) 1 – 2t = 0 
d) 3y = 0 
e) 0x – 3 = 0 
Đáp án : 
a; c; d; 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
TiÕt 42 
II) Hai quy tắc biến đổi phương trình : 
1) Quy tắc chuyển vế : (SGK) 
VD : 
2) Quy tắc nhân với một số (SGK) 
VD : 
(nhân cả hai vế với số 2) 
(Chia cả hai vế cho số 2 ) 
III) Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn : 
 VD: Giải các phương trình sau: 
a; 3x – 9 = 0 
b; 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
TiÕt 42 
III; C¸ch gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn 
Sö dông qui t¾c chuyÓn vÕ vµ qui t¾c nh©n ®Ó gi¶i ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn. 
Gi¶i ph­¬ng tr×nh : ax + b = 0 
lµ nghiÖm 
duy nhÊt 
III; Cách giải phương trình bậc nhất một ẩn : 
* SỬ DỤNG QUY TẮC CHUYỂN VẾ VÀ QUY TẮC NHÂN ĐỂ GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
Giải phương trình sau : ax + b = 0 
Xét hai trường hợp : 
Nếu 
Thì ta xét như phần trên 
Nếu a = 0 thì ta xét hai trường hợp 
Nếu b = 0 thì phương trình vô số nghiệm 
Nếu thì phương trình vô nghiệm 
IV) Luyện tập : Giải các phương trình sau : 
a) 4x – 20 = 0 
Vậy : 
b) 3x – 11 = 0 
Vậy : 
a) 4x – 20 = 0 
b) 3x – 11 = 0 
§2 Ph­¬ng tr×nh bËc nhÊt mét Èn vµ c¸ch gi¶i 
V) Cũng cố : 
Bài tập 9 trang 10 (SGK) 
a) 12x + 7 = 0 
§2 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN VÀ CÁCH GIẢI 
V H­íng dÉn vÒ nhµ : 
Bài tập 6 (SGK) /Trang 9 
A 
c 
D 
K 
H 
B 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_2_phuong_trinh_bac_nhat.ppt
Bài giảng liên quan