Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Huỳnh Thị Kim Phương

Cách giải PT chứa ẩn ở mẫu

B1 - Tìm ĐKXĐ của phương trình.

B2 - Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu.

B3 - Giải phương trình vừa nhận được.

B4 – (Kết luận). Trong các giá trị tìm được của ẩn ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho.

 Học thuộc các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và xem lại các ví dụ đã giải ở lớp.

 Làm bài tập: 27; 28; 30; 31/22;23 (SGK)

 38; 40/8;9 (SBT)

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 12/04/2022 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 3 - Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu - Huỳnh Thị Kim Phương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 PGDĐT CHỢ LÁCH 
TRƯỜNG THCS VĨNH THÀNH 
 GV:HUỲNH THỊ KIM PHƯƠNG 
 NĂM HỌC 2010-2011 
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM THÂN MẾN 
 Kiểm tra bài cũ 
b) 
a) 
HS 2 : Giải phương trình sau : 
HS1 : Tìm ĐKXĐ của các biểu thức sau : 
+ ĐKXĐ: 
GIẢI 
Vậy : 
Tiết : 49 
Ví dụ mở đầu : 
Thử giải phương trình 
 có phải là nghiệm của phương trình (1) không ? Vì sao ? 
(1) 
?1: 
PHƯƠNGTRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 
Ví dụ 1 : Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau : 
a) 
b) 
Giải : 
nên ĐKXĐ của phương trình là 
a) Vì 
b) 
Vậy ĐKXĐ của phương trình là 
Tiết : 49 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
Ví dụ mở đầu : 
PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU 
Nối các phương trình sau với ĐKXĐ tương ứng của chúng ? 
Phương trình 
ĐKXĐ 
a-3 
b-4 
c-1 
d-2 
HS 
Đáp án 
Tiết : 49 
2. Tìm điều kiện xác định của một phương trình 
ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
a) Ví dụ 2 : Giải phương trình 
- Tìm ĐKXĐ của phương trình : 
- Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu 
- Giải phương trình vừa nhận được 
B4 – ( Kết luận ). Trong các giá trị tìm được của ẩn ở bước 3, các giá trị thỏa mãn ĐKXĐ chính là các nghiệm của phương trình đã cho . 
B1 - Tìm ĐKXĐ của phương trình . 
B2 - Quy đồng mẫu hai vế của phương trình rồi khử mẫu . 
B3 - Giải phương trình vừa nhận được . 
 - Kết luận 
Vây tập nghiệm của phương trình (2) là : 
b) Cách giải PT chứa ẩn ở mẫu 
Tiết : 49 
ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu 
(2) 
(2) 
x (x-2) 
(x+2) (x-2) 
= 
x (x +4) 
x (x-2) 
=> 
(x +2) (x-2)= x (x + 4) 
(x+2) (x-2) = x (x + 4 ) 
x 2 + x 2 - 4x = 4 
 - 4x = 4 
 x = -1 
( thoả mãn đk ) 
Giải phương trình 
( loại vì không thỏa mãn ĐKXĐ) 
Vậy phương trình (1) vô nghiệm 
(1) 
(1) 
Sửa lại bài toán ở ví dụ mở đầu , để được bài toán hoàn chỉnh . 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Tiết : 49 
ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu 
Bµi tËp 1: 
GIẢI : 
- B¹n S¬n gi¶i ph­¬ng tr ì nh nh ­ sau : 
3. Giải phương trình chứa ẩn ở mẫu 
Tiết : 49 
ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu 
Bµi tËp 2: (29/22) 
- B¹n Hµ cho r»ng S¬n gi¶i sai v ì ®· nh©n hai vÕ víi biÓu thøc 
x-5 cã chøa Èn . Hµ gi¶i b»ng c¸ch rót gän vÕ tr¸i nh ­ sau : 
( Vì x =5 kh«ng tho ¶ m·n ĐKXĐ ) 
VËy ph­¬ng trình (3) v« nghiÖm 
( Vì x =5 kh«ng tho ¶ m·n ĐKXĐ ) 
VËy ph­¬ng trình (3) v« nghiÖm 
 
 
 
 
Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên ? 
Củng cố bài học 
Hướng dẫn học bài ở nhà : 
 Học thuộc các bước giải phương trình chứa ẩn ở mẫu và xem lại các ví dụ đã giải ở lớp . 
 Làm bài tập : 27; 28; 30; 31/22;23 (SGK) 
 38; 40/8;9 (SBT) 
Tiết : 49 
ph­¬ng tr×nh chøa Èn ë mÉu 
XIN CHÀO TẠM BIỆT 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ 
NĂM MỚI HẠNH PHÚC,THÀNH ĐẠT 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_3_bai_5_phuong_trinh_chua_an_o.ppt