Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 4 - Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Trường THCS Phước Cát 1

Caực bửụực giaỷi phửụng trỡnh chửựa daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi

Bỏ dấu giá trị tuyệt đối, thành lập phương trình không chứa dấu giá trị tuyệt đối có kèm theo điều kiện .

 Giải phương trình không chứa dấu giái trị tuyệt đối.

 Đối chiếu với điều kiện để kết luận nghiệm của phương trình .

 

ppt4 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 13/04/2022 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Chương 4 - Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối - Trường THCS Phước Cát 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tuaàn 33 _ Tiết 64: 
PHƯƠNG TRèNH 
CHỨA DẤU GIAÙ TRỊ TUYỆT ĐỐI 
Trửụứng THCS Phửụực Caựt 1 
1. Nhaộc laùi veà giaự trũ tuyeọt ủoỏi 
Tiết 64 : Phương trình chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối 
Tiết 64 : Phương trình chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối 
* Vớ duù: Boỷ daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi vaứ ruựt goùn bieồu thửực 
?/ AÙp duùng ủũnh nghúa giaự trũ tuyeọt ủoỏi haừy boỷ daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi trong bieồu thửực A. 
?/ Nhaộc laùi ủũnh nghúa giaự trũ tuyeọt ủoỏi cuỷa soỏ a. 
Ta coự : 
?/ Vụựi moói trửụứng hụùp haừy ruựt goùn bieồu thửực A. 
?1. Ruựt goùn caực bieồu thửực. 
Giaỷi 
1. Nhaộc laùi veà giaự trũ tuyeọt ủoỏi 
Tiết 64 : Phương trình chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối 
Tiết 64 : Phương trình chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối 
* Vớ duù 2: Giaỷi phửụng trỡnh sau: 
2. Giaỷi moọt soỏ phửụng trỡnh chửựa daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi 
Haừy boỷ daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi cuỷa phửụng trỡnh (2) ? 
Haừy giaỷi phửụng trỡnh (2) trong caỷ hai trửụứng hụùp? 
* Vớ duù 3: Giaỷi phửụng trỡnh sau: 
* ?2/sgk: Giaỷi phửụng trỡnh sau: 
Qua caực baứi toaựn ủaừ giaỷi haừy neõu caực bửụực giaỷi phửụng trỡnh 
chửựa daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi 
 Bỏ dấu gi á trị tuyệt đối, thành lập phương trình không chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối có kèm theo đ iều kiện . 
 Giải phương trình không chứa dấu giái trị tuyệt đ ối . 
 Đ ối chiếu với đ iều kiện để kết luận nghiệm của phương trình . 
* Caực bửụực giaỷi phửụng trỡnh chửựa daỏu giaự trũ tuyeọt ủoỏi 
Hướng dẫn học ở nh à 
Nắm vững các bước giải Phương trình chứa dấu gi á trị tuyệt đ ối 
Làm các bài tập : 35,36,37( SGK trang 51) và 38 đ ến 41 trang 53 SBT 
Làm các bài tập ôn tập chương . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_chuong_4_bai_5_phuong_trinh_chua_dau.ppt
Bài giảng liên quan