Bài giảng Đại số Lớp 8 - Ôn tập chương 4 - Trường THCS Đức Trí

Nhân 2 vế bất phương trình với số dương ta giử nguyên chiều bất phương trình

Nhân 2 vế bất phương trình với số âm ta đổi chiều bất phương trình

BÀI 6:

Tìm x sao cho :

a/ Giá trị biểu thức: 5-2x là số dương

b/ Giá trị biểu thức: x+3 nhỏ hơn giá trị biểu

thức 4x-5

c/ Giá trị biểu thức: 2x – 1 không âm

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 85 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Đại số Lớp 8 - Ôn tập chương 4 - Trường THCS Đức Trí, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN 1 
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐỨC TRÍ 
CÂU HỎI 1 : 
ĐỊNH NGHĨA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN ? 
ax + b  0 a  0 
hay ax + b  0, a  0 
CÂU HỎI 2 : 
PHÁT BIỂU QUI TẮC CHUYỂN VẾ CỦA HỆ PHƯƠNG TRÌNH , ÁP DỤNG : 2x-3 >0 
2x -3 >0 2x >3 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
CÂU HỎI 3 :PHÁT BIỂU QUI TẮC NHÂN VỚI MỘT SỐ CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH   
Nhân 2 vế bất phương trình với số dương ta giử nguyên chiều bất phương trình 
Nhân 2 vế bất phương trình với số âm ta đổi chiều bất phương trình 
ÔN TẬP CHƯƠNG 4 
ĐẠI SỐ 
BÀI 1 : 
Biểu diễn các tập nghiệm các bất phương trình sau đây trên trục số : 
a/ { x(x,0 } 
0 
 b/ { x ( x  3 } 
3 
 c/ { x( x >-5 } 
-5 
d/ { x(x  -2 
0 
-2 
BÀI 2 : 
Cho m >n chứng minh 
a/ m +2 > n+ 2 ? 
Từ m > n (G T)  m +2 > n+ 2 ( t/c cộng thêm 1 số ) 
b/ – 2m < -2n ? 
Từ m > n (G T)  - 2m < -2n ( nhân 2 vế với số -2) 
c/ 2m -5 > 2n -5 ? 
Từ m > n (G T)  2m > 2n ( nhân 2 vế với số +2) 
 2m- 5 > 2n -5 ( cộng 2 vế với số -5) 
BÀI 3 : 
 Kiểm tra xem -2 là nghiệm của bất phương trình sau đây : 
 a/ -3x +2 > -5 b/ x 2 – 5 <1 
c/ 
>2 
Thay x = -2 vào từng bất phương trì nh trên ta được 
a/ -3 (-2) +2 > -5  8 > -5 ( bất phương trình đúng ) 
b/ (-2) 2 – 5 <1  -1<1 ( bất phương trình đúng ) 
c/  2 >2 ( bất phương trình sai ) 
>2 
Vậy -2 là nghiệm của BPT ( a,b ) không là nghiệm của BPT( c ) 
BÀI 4 : 
a/ 
b/ 
c/ 
a/ 
2- x < 20 
- x < 20 -2 
 -x < 18 
 x > -18 
Vậy nghiệm của BPT là x > - 18 
0 
-18 
-18 
b/ 
MSC : 15 
5 (4x -5 ) > 3 ( 7 –x ) 
20x – 25 > 21 – 3x 
20x + 3x > 21 +25 
23 x > 46 
x > 2 
Vậy nghiệm bất phuong trình là x >2 
0 
2 
MSC : 12 
- 3x ( 2 x +3 )  -4 ( 4 – x ) 
- 6x -9  - 16 + 4 x 
- 10 x  -16 +9 
- 10 x  -7 
Vậy nghiệm bất phuong trình là x >2 
0 
7/10 
BÀI 5 : 
Ta biết 
a/ 
= x + 8 (1) 
b/ 
= 4x +18 ( 2) 
c/ 
= 3x ( 3) 
 a nếu a  0 
 - a nếu a <0 
= 
GIẢI CÂU a 
Với câu a (1) ta đưa về giải 2 phương trình sau : 
 3x = x+ 8 nếu 3x  0 
 -3x = x + 8 nếu 3x < 0 
Phương trình 3x = x+ 8 nếu 3x  0 , x  0 
3x- x =8 
2 x = 8 
x = 4 
Vậy x =4 là nghiệm của phương trình (1) 
Phương trình -3x = x+ 8 nếu 3x < 0 , x < 0 
-3x –x = 8 
-4x = 8 
x = -2 
Vậy x = -2 là nghiệm phương trình (1) 
Kết luận : tập nghiệm của phương trình (1) là S = { -2 , 4 } 
GIẢI CÂU b 
(2) 
Ta đưa về giải 2 phương trình sau : 
 -2x = 4x +18 nếu -2 x  0 
 -(-2x) =4x +18 nếu -2 x < 0 
Giải phương trình -2x = 4x +18 , nếu -2 x  0 hay x 0 
-2x – 4x = 18 
-6x =18 
x = -3 ( thoả điều kiện ) 
Vậy x =-3 là nghiệm phương trình (2) 
Giải phương trình : 
 -(-2x) = 4x +18 nếu -2 x 2 
2x = 4x +18 
2x - 4x =18 
-2x = 18 
x = -9 ( không thoả điều kiện , ta loại ) 
Vậy : tập nghiệm của phương trình (2) là : 
 S = { -3 } 
GIẢI CÂU c 
(3) 
Ta đưa về giải 2 phương trình sau : 
 x -5 = 3x nếu x-5  0 
 -(x- 5) =3x nếu x -5 < 0 
 G iải : x -5 = 3x nếu x-5  0 hay x 5 
x -3x =5 
 -2x = 5 
X = 
( không thoả điều kiện , ta loại ) 
Giải phương trình : 
 -(x- 5) =3x nếu x -5 < 0 hay x< 5 
-x+5 = 3x 
-x -3x=-5 
-4x = -5 
( thoả điều kiện ) 
Vậy : tập nghiệm của phương trình (3) là : 
 S = 
BÀI 6: 
Tìm x sao cho : 
a/ Giá trị biểu thức : 5-2x là số dương 
b/ Giá trị biểu thức : x+3 nhỏ hơn giá trị biểu thức 4x-5 
c/ Giá trị biểu thức : 2x – 1 không âm 
Giải phương trình : 
5-2x là số dương 
5-2x >0 
-2x > -5 
b/ Giá trị biểu thức:x+3 nhỏ hơn giá trị biểu thức 4x-5 
x + 3 < 4x – 5 
x – 4x < 5 -3 
-3x < -8 
c/ Giá trị biểu thức : 2x – 1 không âm 
2x -1  0 
2x  1 
Hướng dẫn về nhà 
Tìm x sao cho : 
a/ x 2 > 0 
b/ - x 2 <0 
Chú ý luỹ thừa bậc chẳn của 1 số 
c/ 
Một phân số dương khi tử và mẫu cùng dấu 
d/ ( x-2 ) ( x-5 ) <0 
Một tích của 2 thừa số là âm khi 2 thừa số trái dấu nhau 
Dặn dò 
HỌC THUỘC QUI TẮC 
LÀM BÀI TẬP 
XIN CẢM ƠN 
CÁC THẦY ,CÔ VÀ CÁC HỌC SINH 
 ĐÃ THAM GIA TIẾT HỌC 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dai_so_lop_8_on_tap_chuong_4_truong_thcs_duc_tri.ppt