Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản chuẩn kiến thức)

Nếu có số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b thì ta nói a là bội của b còn b gọi là ước của a.

Quy tắc: Ta có thể tìm các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đó lần lượt với 0; 1; 2; 3 .

Quy tắc: Ta có thể tìm các ước của a (a>1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xét xem a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Không có số tự nhiên nào là bội của 0

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 06/04/2022 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng điện tử Đại số Khối 6 - Chương 1 - Bài 13: Ước và bội (Bản chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
 Khi nào ta nói số tự nhiên 
 a chia hết cho số tự nhiên b ( b ≠ 0) ? 
Hãy cho ví dụ 
 Vớ dụ : 15 chia hết cho 3 thỡ 15 là bội của 3 và 3 là ước của 15 
Tiết 24: 
ƯỚC VÀ BỘI 
BÀI 13 
1) Ư ớc và bội 
 : Nếu cú số tự nhiờn a chia hết cho số tự nhiờn b thỡ ta núi a là bội của b cũn b gọi là ước của a. 
a là bội của b 
b là ước của a 
Tổng quỏt 
BÀI 13: 
Ước và BộI 
a b 
Sai 
Đ úng 
Đ 
S 
 18 là bội của 3 
 18 là bội của 4 
4 là ư ớc của 12 
4 là ư ớc của 15 
Đ 
S 
 Bài 2: Biết a.b = 56; 6.m = n 
với (a, b, m, n N*) 
Hóy chọn một trong cỏc từ : ước , bội;hoặc 
số điền vào chỗ trống () để được phỏt 
biểu đỳng : 
a là của 
b là của 
m là của n 
n là của m 
Áp dụng 
ước 
56 
ước 
56 
ước 
bội 
B(9) 
= 
{ 
} 
0 
36 
9 
18 
27 
 Quy tắc: Ta có thể t ì m các bội của một số khác 0 bằng cách nhân số đ ó lần lượt với 0; 1; 2; 3 ...  
x 0 
x 1 
x 2 
x 3 
x 4 
; 
; 
; 
; 
; 
45 
} 
2. Cách tìm ư ớc và bội 
a) Cỏch tỡm bội 
VD1: T ỡ m bội nhỏ hơn 42 của 9? 
Bội của 9 nhỏ hơn 42 là 
BÀI 13: 
Ước và BộI 
B ài 3: Tìm các số tự nhiên x mà x B(8) và x < 40? 
Giải 
B(8) = {0; 8; 16; 24; 32; 40; 48} 
x { 0; 8; 16; 24; 32} 
Mà x < 40 nờn 
Áp dụng 
a) Cỏch tỡm bội 
 Nhận xét : Một số a khác 0 có vô số bội số và bội của a có dạng : k.a ( k N) 
2. Cách tìm ư ớc và bội 
VD2: Tìm tập hợp Ư(12)? 
Ư(12) 
{ 
} 
= 
1 ; 
12 
2 ; 
3 ; 
4 ; 
6 ; 
 Quy tắc: Ta có thể tìm các ư ớc của a (a>1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đ ến a để xét xem a chia hết cho những số nào , khi đ ó các số ấy là ư ớc của a. 
b) Cỏch tỡm ước 
Áp dụng : 
 Bài 4: 
Viết cỏc phần tử của tập hợp Ư(16 ) 
Giải 
Ư(16) = { 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 } 
Bài 5: 
a) Hóy tỡm tất cỏc ước của 1 ? 
b) Hóy tỡm tất cỏc bội của 1 
c) H ãy tìm tất cả các ư ớc của số 0 
d) Hóy tỡm tất cỏc bội của 0? 
Số 1 chỉ cú mụt ước là 1 
 M ọi số tự nhiờn đều là bội của 1 
M ọi số tự nhiờn kh ác 0 đ ều là ư ớc của số 0 
 Kh ông có số tự nhiên nào là bội của 0 
Chú ý 
3. Củng cố 
3. Củng cố : Cỏc cõu sau đỳng hay sai ? 
 A) Nếu cú số tự nhiờn a chia hết cho số tự nhiờn b thỡ ta núi a là bội của b và b là ước của a 
 B) Muốn tỡm bội của một số khỏc 0 ta chia số đú lần lượt với 1; 2; 3; 4.. 
 C) Muốn tỡm cỏc ước của a ( với a>1) ta lần lượt chia a cho cỏc số tự nhiờn từ 1 đến a. Khi đú cỏc thương số là ước của a 
đỳng 
sai 
sai 
Trũ chơi : Dỏn Hoa 
Thành phần : Bốn đội chơi , mỗi đội gồm một tổ. 
Cỏch chơi : Với yờu cầu của đề bài mỗi đội phải tỡm ra những giỏ trị thớch hợp, mỗi giỏ trị viết vào một cỏnh hoa sau đú nhanh chúng dỏn lờn bảng , tạo thành bụng hoa.Biết rằng số lượng cỏnh hoa ở hai đội phải dỏn là như nhau 
 Tỡm x N biết x B(12) 10 < x < 100 
Tỡm x N 
 biết x Ư(36) 
12 
96 
24 
36 
48 
60 
72 
84 
1 
2 
3 
4 
12 
18 
9 
36 
Số ước 
Số bội 
Hướng dẫn BTVN: 
Học thuộc tổng quỏt về ước và bội , quy tắc tỡm ước , tỡm bội 
Xem và làm trũ chơi “ Đua ngựa về đớch ” 
BTVN:111 ; 112; 113; 114 (SGK tr 44) 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_dien_tu_dai_so_khoi_6_chuong_1_bai_13_uoc_va_boi_b.ppt