Bài giảng Mĩ thuật 7 bài 8: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Trần (1226 – 1400)

1.Tháp Bình Sơn.

Tháp được xây dựng vào đời Trần thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

ppt12 trang | Chia sẻ: baobinh26 | Lượt xem: 666 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Mĩ thuật 7 bài 8: Một số công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Trần (1226 – 1400), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
MÜ thuËtBµi 8 : MOÄT SOÁ COÂNG TRÌNH TIEÂU BIEÅU CUÛA MYÕ THUAÄT THÔØI TRAÀN(1226 – 1400) I/ Kieán truùc:- Kieán truùc toân giaùo - Kieán truùc cung ñìnhEm haõy cho bieát kieán truùc thôøi traàn ñöôïc thoâng qua nhöõng loaïi h×nh nghÖ thuËt naøo ? Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:Thaùp Bình Sôn thuoäc theå loaïi kieán truùc toân giaùo. (phaät giaùo) 1:Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7: I/ Kieán truùc:Tháp được xây dựng vào đời Trần thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. 1.Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:1.Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:Hoa văn của tháp Đặc Điểm Của Thaùp-Thaùp coù maët baèng (ñaùy) vuoâng, caøng leân cao caøng nhoû daàn, beân trong loøng thaùp roãng. - ÔÛ beân ngoaøi taát caû caùc taàng ñeàu ñöôïc trang trí baèng hoa vaên raát phong phuù.1.Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:* Tháp Bình Sơn thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tháp Bình Sơn là một di sản của kiến trúc độc đáo thời Trần còn được bảo tồn nguyên vẹn đến ngày nay.*  Tháp nằm cạnh chùa Vĩnh Khánh (chùa Then), cách Hà Nội khoảng 150km. Tháp cao gần 16m, được xây dựng vào đời Trần. Tháp có 11 tầng, mỗi tầng có mái nhô ra. Lòng tháp rỗng, bệ tháp hình vuông mỗi cạnh là 4,45m. Tháp được thu nhỏ dần đến đỉnh. Tầng trên cùng của tháp mỗi cạnh 1,55m.1.Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:* Tháp được xây bằng gạch nung già, màu đỏ sậm, rắn chắc như sành, bệ tháp được xây bằng gạch vồ.  Mặt ngoài ở các tầng tháp ốp gạch mịn mặt, màu vàng sậm, hoa văn trang trí và đường nét rất tinh xảo, hài hoà tạo thành khối kiến trúc hoàn hảo ở mọi góc độ. * Trải qua nhiều thế kỷ, tháp đã bị nghiêng lệch và sụt lở một số chỗ và đã được trùng tu năm 1972, kiến trúc vẫn được bảo tồn như nó vốn có.* Phía trước chùa, gần tháp Bình Sơn có một cây Ñại cổ thụ, các nhà khoa học cho biết cây Ñại này đã có 500 tuổi. * Keát luaän : -Vôùi kyõ thuaät kheùo leùo, chaïm khaéc coâng phu, caùch taïo hình chaéc chaén.Thaùp Bình Sôn laø nieàm töï haøo cuûa kieán truùc coå Vieät Nam.1.Thaùp Bình Sôn.Bµi 8 : Mét sè c«ng tr×nh mÜ thuËt thêi TrÇn (1226-1400)MÜ thuËt 7:Em haõy cho bieát thaùp Bình sôn thuoäc theå loaïi kieán truùc naøo ?Thaùp Bình Sôn ñöôïc xaây döïng vaøo thôøi kyø naøo ? ÔÛ ñaâu ?Thaùp Bình Sôn thuoäc theå loaïi kieán truùc toân giaùo. (phaät giaùo) Neâu ñaëc ñieåm, hình giaùng vaø hoïa tieát trang trí cuûa thaùp Bình Sôn ?Tháp được xây dựng vào đời Trần thuộc địa phận thôn Bình Sơn, xã Tam Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. -Thaùp coù maët baèng (ñaùy) vuoâng, caøng leân cao caøng nhoû daàn, beân tronh loøng thaùp roãng. - ÔÛ beân ngoaøi taát caû caùc taàng ñeàu ñöôïc trang trí baèng hoa vaên raát phong phuù. Caûm ôn Coâ vaø caùc baïn ñaõ laéng nghe 

File đính kèm:

  • pptbai 8.ppt
Bài giảng liên quan