Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản đẹp)

Cho ba số tự nhiên a, b, m (m 0)

Nếu a m và b m thì các em suy ra được điều gì?

Hãy viết 3 số chia hết cho 4. Xét xem:

a) Hiệu của hai trong 3 số đó có chia hết cho 4 không?

b) Tổng của 3 số đó có chia hết cho 4 không?

? Qua VD trên em rút ra kết luận gì.

Tính chất 1:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng có chia hết số đó.

 Tính chất 2:

 Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó.

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Nhiệt liệt chào mừng cỏc thầy cụ giỏo 
đến dự giờ toán 6 
Kiểm tra bài cũ 
 1. Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 khi nào ? 
 2. Số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0 khi nào ? - Mỗi trường hợp cho 1 VD 
 Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b (b 0) nếu có số tự nhiên q sao cho a = b .q 
Tr ả Lời 
 Số tự nhiên a không chia hết cho số tự nhiên b (b 0) nếu có số tự nhiên q, r duy nhất sao cho a = b .q + r (0<r<b) 
Tiết 19 
 Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng 
1 
a) Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?b) Viết hai số chia hết cho 7.  Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ? 
? Từ ?1 em rút ra nhận xét gì? 
 Thảo luận nhóm : Nhóm 1 +2 câu a; 
 	 Nhóm 3 + 4 câu b 
Cho ba số tự nhiên a, b, m (m 0) 
Nếu a m và b m th ì các em suy ra đư ợc đ iều gì? 
Hãy viết 3 số chia hết cho 4. Xét xem : 
a) Hiệu của hai trong 3 số đ ó có chia hết cho 4 không ? 
b) Tổng của 3 số đ ó có chia hết cho 4 không ? 
? Qua VD trên em rút ra kết luận gì. 
Tính chất 1: 
	 Nếu tất cả các số hạng của một tổng đ ều chia hết cho cùng một số th ì tổng có chia hết số đ ó . 
 	 a m ; b m vaứ c m  (a + b + c) m 
Nh ư vậy , qua tất cả các kiến thức ở trên em rút ra đư ợc kết luận gì? 
? Không làm phép cộng , phép trừ hãy giải thích vì sao các tổng , hiệu sau đ ều chia hết cho 11? 
a) 22 + 33; b) 88 - 55 	c) 33 + 44 + 66 + 77 
Bài tập áp dụng : 
a) Ta có 
b) Ta có 
c) Ta có 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không ? 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không ? 
2 
 Thảo luận nhóm : Nhóm 1 +2 câu a; 
 	 Nhóm 3 + 4 câu b 
Qua ?2 em rút ra kết luận gì. 
Cho 3 soỏ tửù nhieõn a, b, m (m 0) Neỏu a khoõng chia heỏt cho m, b chia heỏt cho m thỡ (a + b) coự chia heỏt cho m khoõng ? 
Cho 3 số : 10, 15, 20. Trong đ ó 10 2; 15 2; 20 2. 
Xét xem : 
Các hiệu (15 - 10) và (20 - 15) có chia hết cho 2 không ? 
b) Tổng 10 + 15 + 20 có chia hết cho 2 không ? 
? Qua VD trên các em rút ra kết luận gì. 
 Trong một tổng có nhiều số hạng, chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó theo em tổng có chia hết số đ ó hay không ? 
Tính chất 2: 
	 Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó th ì tổng không chia hết cho số đ ó . 
	a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
3 
Không tính các tổng , các hiệu , xét xem các tổng , các hiệu sau có chia hết cho 8 không ? 
80 +16	 8	 b)80 -16	8 
c) 80 +12	 8	 	d)80 -12	8 
e) 32 + 40 + 24	8	 	f) 32 + 40 +12 	8 
Cho ví dụ hai số a và b trong đ ó : a không chia hết 3 b không chia hết 3  nhưng a + b chia hết cho 3 
4 
	Nếu một tổng có 3 số hạng trong đó có hai số hạng cùng không chia hết cho một số, số hạng còn lại chia hết cho số đó thì tổng đó có chia hết cho số đó không? Lấy VD minh họa. 
Câu 
Đ úng 
Sai 
134. 4 + 16 chia hết cho 4 
b) 21.8 + 17 chia hết cho 8 
c) 3.100 + 34 chia hết cho 6 
Đ 
S 
Bài 86: ( SGK)Xét xem câu nào đ úng , câu nào sai ? 
S 
Tính chất 2 
Tính chất 1 
Tính chất chia hết 
của một tổng 
 a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
Chú ý: a m ; b m  (a - b) m 
(a b) 
a m ; b m và c m  (a + b + c) m 
Chú ý: a m ; b m  (a - b) m 
 a m ; b m  (a - b) m 
(a>b) 
Chuẩn bị bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 
Hướng dẫn học bài về nh à 
Học thuộc lý thuyết 
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp 
Bài tập về nh à : 
Bài 83; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 ) 
f 
f 
f 
f 
Xin trân trọng cảm ơn ! 
Bài học đến đây kết thúc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_10_tinh_chat_chia_he.ppt