Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản hay)

Tính chất 1:

Viết hai số chia hết cho 6.
 Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không?

Viết hai số chia hết cho 7.
 Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không?

Kết luận:

Nếu tất cả các số hạng của một tổng đều chia hết cho cùng một số thì tổng có chia hết số đó.

Kết luận:

Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số, còn các số hạng khác đều chia hết cho số đó thì tổng không chia hết cho số đó .

 

ppt18 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 22 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 1 - Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 19 
 Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng 
 Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ≠ 0  khi nào ? 
Nhắc lại về quan hệ chia hết 
 a = b.k  
 a = b.k + r  a b ( 0 < r < b) 
Với a,b  N, b  0, k  N 
a) Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?b) Viết hai số chia hết cho 7.  Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 7 không ? 
1 
 Thảo luận nhóm : Nhóm 1 +2 câu a; 
 	 Nhóm 3 +4 câu b 
2) Tính chất 1: 
 C ụng thức tổng quỏt 
Bài tập áp dụng 1:  Cho 3 số 12; 40; 60.  Xét xem tổng hoặc hiệu sau có chia hết cho 4 không ? a) 60 + 12 b) 60 -12 c) 60 + 40 +12 
(Theo tính chất1) 
(Theo tính chất1) 
Đáp án: 
b) 
a) 
c) 
Chú ý: 
Với a, b,c , m  N, m ≠ 0; a ≥ b 
 Nếu tất cả các số hạng của một tổng đ ều chia hết cho cùng một số th ì tổng có chia hết số đ ó không ? 
Kết luận : 
Nếu tất cả các số hạng của một tổng đ ều chia hết cho cùng một số th ì tổng có chia hết số đ ó . 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không ? 
 Viết hai số trong đ ó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không ? 
3) Tính chất 2: 
2 
 Thảo luận nhóm : Nhóm 1 +2 câu a; 
 	 Nhóm 3 +4 câu b 
 C ụng thức tổng quỏt 
Cho 3 số 10; 15; 18  Xét xem các tổng , hiệu sau có chia hết cho 5 không ? a) 15 + 18 b) 18 -10 c) 18 + 15 +10 
Đáp án: 
(Theo tính chất2) 
(Theo tính chất2) 
Bài tập áp dụng 2:  
b) 
a) 
c) 
Chú ý: 
 Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó th ì tổng có chia hết số đ ó không ? 
Kết luận : 
Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó th ì tổng không chia hết cho số đ ó . 
Không tính các tổng , các hiệu , xét xem các tổng , các hiệu sau có chia hết cho 8 không ? a) 80 +16;	 b) 80 -16;	 c) 80 +12;	 d) 80 -12;	 e) 32 + 40 + 24;	 	 f) 32 + 40 +12 
Đáp án: 
3 
4)Luyện tập : 
(Theo tính chất1) 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
(Theo tính chất 2) 
 Cho ví dụ hai số a và b trong đ ó : a không chia hết 3 b không chia hết 3  nhưng a + b chia hết cho 3 
4 
Ví dụ : 
 a = 13 	( 13 3 ) 
 b = 35	(35 3 ) 
nhưng a + b = 13 + 35 = 48 	(48 3 ) 
d) Trong một tích có một thừa số chia hết cho 9 th ì tích đ ó chia hết cho 9. 
Bài tập : Xét xem câu nào đ úng , câu nào sai ? 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Đ 
S 
S 
a) Nếu mỗi số hạng của một tổng chia hết cho 6 th ì  tổng đ ó chia hết cho 6. 
b) Nếu mỗi số hạng của một tổng không chia hết cho  6 th ì tổng đ ó không chia hết cho 6. 
c) Nếu tổng hai số hạng chia hết cho 5 và một số chia hết cho 5 th ì số còn lại chia hết cho 5. 
 - Nếu tất cả các số hạng của một tổng đ ều chia hết cho cùng một số th ì tổng có chia hết số đ ó . 
 - Nếu chỉ có một số hạng của tổng không chia hết cho một số , còn các số hạng khác đ ều chia hết cho số đ ó th ì tổng không chia hết cho số đ ó . 
 - Trong một tích có một thừa số chia hết cho một số th ì tích đ ó chia hết cho số đ ó 
Lưu ý : 
nhưng tổng a + b có thể chia hết cho m 
Kiến thức bài học 
y 
Chuẩn bị bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 
Hướng dẫn học bài về nh à 
Học thuộc lý thuyết 
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp 
Bài tập về nh à : 
Bài 83; 84; 85; 87; 88; 90 ( SGK - 35, 36 ) 
f 
f 
f 
f 
Xin trân trọng cảm ơn ! 
Bài học đến đây kết thúc 
Người trình bày : 
Trường : 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_1_bai_10_tinh_chat_chia_he.ppt