Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên (Bản hay)

Tập hợp các số nguyên được kí hiệu là Z

Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . }

Các số nguyên âm : -1;-2;-3; .

* Số 0

* Các số nguyên dương: +1;+2;+3; .

Dấu + trước số tự nhiên thường được bỏ đi

Số 0 không phải là số nguyên âm và

cũng không phải là số nguyên dương

Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a

 

ppt21 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 2 - Bài 2: Tập hợp các số nguyên (Bản hay), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
số nguyên 
chương II 
TIấ́T 41 - tập hợp các số nguyên 
 
2 
1 
3 
4 
5 
... 
N 
-5 
-2 
-1 
-3 
-4 
1. Số nguyên : 
Bổ sung 
-1, -2, -3,... 
Tập hợp mới 
 Z 
0 
... 
2 
1 
3 
4 
5 
0 
TIấ́T 41 - tập hợp các số nguyên 
 TIấ́T 41 - TAÄP HễẽP CAÙC SOÁ NGUYEÂN 
 1. Soỏ nguyeõn 
Taọp hụùp caực soỏ nguyeõn ủửụùc kớ hieọu laứ Z 
Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } 
* Caực soỏ nguyeõn aõm : -1;-2;-3;. 
* Soỏ 0 
* Caực soỏ nguyeõn dửụng : +1;+2;+3;... 
Z = N  {-1; -2; -3; ...} 
 = {...;-3;-2;-1;0;1; 2; 3; ...} 
Tập hợp Z 
Số tự nhiên 
 Số mới 
(Thêm dấu trừ đằ ng trước ) 
2 
1 
3 
4 
5 
... 
N 
-5 
-2 
-1 
-3 
-4 
 Z 
0 
... 
2 
1 
3 
4 
5 
0 
Nhận xét về mối quan hệ giữa N và Z? 
N  Z 
 a  N  a  Z 
Z 
N 
ứng dụng thực tế 
của số nguyên 
Biểu thị các đại lượng ngược chiều 
cao 
sâu 
Viễn thị 
Cận thị 
nóng 
lạnh 
lỗ 
lãi 
Chú ý 
- Dấu + trước số tự nhiên thường đư ợc bỏ đi 
- Số 0 không phải là số nguyên âm và 
cũng không phải là số nguyên dương 
- Đ iểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là đ iểm a 
1. Số nguyên : 
TIấ́T 41 - tập hợp các số nguyên 
 Taọp hụùp caực soỏ nguyeõn ủửụùc kớ hieọu laứ Z 
 Z = { . . . ; -3; - 2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; . . . } 
ẹieồm A caựch ủieồm moỏc M veà phớa Baộc . . . .. .. .. . .. . .. . .  . . . . .. . ẹieồm B caựch ủieồm moỏc M veà phớa Nam . . . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. 
E 
D 
C 
 Nam 
M 
A 
B 
 km Baộc 
+4 
+3 
+2 
+1 
0 
-1 
-2 
-3 
-4 
 ẹoùc caực soỏ bieồu thũ caực ủieồm C, D ,E trong hỡnh sau : 
?1 
3km ủửụùc bieồu thũ laứ +3km 
2km ủửụùc bieồu thũ laứ -2km 
Vớ duù : 
1m 
( a ) 
A 
?2 
1m 
( b ) 
A 
?2 
1m 
A 
?3 
+1m 
-1m 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
-1 
-2 
-3 
-4 
Biểu diễn số nguyên trên trục số 
0 
1 
2 
3 
4 
-1 
1 
Nhận xét gì về 
cặp đ iểm -1 và 1? 
- vị trí so với đ iểm 0? 
- khoảng cách từ đ iểm 
0 tới mỗi đ iểm ? 
1 và -1 gọi là hai số đ ối nhau . 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
1 
2 
3 
-1 
-2 
-3 
-4 
2. Số đ ối : 
Chỉ ra các cặp số đ ối 
4 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
0 
1 
2 
3 
-1 
-2 
-3 
-4 
1 và -1 
2 và -2 
3 và -3 
-4 và 4 
1. Số nguyên : 
TIấ́T 41 - tập hợp các số nguyên 
Nhận xét về 2 số đ ối nhau ? 
Hai số đ ối nhau 
chỉ khác nhau về dấu 
Tập Z có bao nhiêu cặp số đ ối ? 
Tập Z 
có vô số cặp số đ ối 
Số đ ối của số 0 là số nào ? 
Số đ ối của số 0 là số 0 
Hai số đ ối nhau chỉ khác nhau về dấu 
Tập Z có vô số cặp số đ ối 
 Số đ ối của 0 là 0 
 Tóm tắt kiến thức 
Trắc nghiệm 
-250 
10 
-4,5 
1 
-3 
4 
55,701 
0 
5 
8 
-21 
53 
-100 
-23 
N 
Z 
4 
4 
10 
10 
1 
1 
0 
0 
-100 
-23 
Chỉ ra các số thuộc tập N, Z? 
( Số nào thuộc cả hai tập hợp ?) 
Chỉ ra tập Z 
Z 
N 
-1, -2, -3, 
Z 
1, 2, 3, 
-1, -2, -3 , 
Z 
Số tự nhiên 
Các số đ ối của số tự nhiên 
Z 
-1, -2, -3 , 
+1, +2, +3 , 
 Số nguyên 
15 
-32 
0 
47 
-4 
780 
-95 
 Số đ ối 
-15 
32 
0 
-47 
4 
-780 
95 
Tìm số đ ối : 
-5 
2 
11 
-7 
5 
-2 
-11 
7 
Gi á trị 
Cận thị 
Viễn thị 
3 
5 
2 
4 
-3 đi-ôp 
-5 đi-ôp 
+3 đi-ôp 
+5 đi-ôp 
-2 đi-ôp 
+2 đi-ôp 
-4 đi-ôp 
+4 đi-ôp 
Đ iền số kính 
Treõn hỡnh veừ ủieồm A caựch moỏc M veà phớa taõy 3km , ta quy ửụực : “ ẹieồm A ủửụùc bieồu thũ laứ -3 km ” khi ủoự : 
Caõu 1 : Soỏ bieồu thũ ủieồm B 
 a. -3km	b. -1km 	c. 0	d. 2km 
Caõu 2 : Soỏ bieồu thũ ủieồm C 
 a. -3km	b. -1km 	c. 0	d. 2km 
ẹoõng 
(km) 
M 
A 
-3 
C 
B 
Taõy 
0 
Bài 10/SGK ( 71 ) 
HệễÙNG DAÃN VEÀ NHAỉ 
Hoùc baứi keỏt hụùp SGK 
BAỉI TAÄP 
CHUAÅN Bề 
Baứi 3 : THệÙ Tệẽ TRONG TAÄP HễẽP CAÙC SOÁ NGUYEÂN 
- Baứi 7;8 / SGK/ 70,71 
- Hoaứn thaứnh caực baứi taọp SBTT . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_2_bai_2_tap_hop_cac_so_ngu.ppt