Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Chuẩn kiến thức)

Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước, ta lấy số cho trước nhân với phân số đó.

Bài tập 3: Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh

a) 84% của 25

b) 48% của 50

 

ppt14 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 02/04/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giải : 
Kiểm tra bài cũ 
Hỏi : Muốn nhân một số nguyên b với một phân số ta làm như thế nào ? 
Áp dụng tính : ? 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
Lớp 6A có 45 học sinh , trong đó học sinh thích đá bóng , 60% thích đá cầu 
, thích ch¬i bóng bàn và thích ch¬i bóng chuyền.Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng , đá cầu , bóng bàn , bóng chuyền ? 
9 
2 
Tóm tắt 
Lớp 6A có 45 em 
Trong ®ã: 
60% thích đá cầu 
 thích đá bóng 
thích bóng chuyền 
thích bóng bàn 
? Tính số học sinh thích đá bóng , đá cầu , bóng bàn , bóng chuyền ? 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
Tóm tắt 
Lớp 6A có 45 em 
Trong ®ã: 
60% thích đá cầu 
 thích đá bóng 
thích bóng chuyền 
thích bóng bàn 
? Tính số học sinh thích đá bóng , đá cầu , bóng bàn , bóng chuyền ? 
Bài giải 
Số học sinh thích ch¬i đá bóng cña lớp 6A là : 
= 30 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i đá cầu cña lớp 6A là : 
45.60% = = 27 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i bóng bàn cña lớp 6A là : 
= 10 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i bóng chuyền lớp 6A là : 
= 12 ( học sinh ) 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
Bài giải 
Số học sinh thích ch¬i đá bóng cña lớp 6A là : 
= 30 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i đá cầu cña lớp 6A là : 
45.60% = = 27 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i bóng bàn cña lớp 6A là : 
= 10 ( học sinh ) 
Số học sinh thích ch¬i bóng chuyền lớp 6A là : 
= 12 ( học sinh ) 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc , ta tÝnh 
 Muốn tìm của số b cho trước ta làm 
như thế nào ? 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
 2. Quy tắc : 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc , ta tÝnh : 
Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước ta làm thế nào ? 
Muốn tìm giá trị phân số của một số cho trước , ta lấy số cho trước nhân với phân số đó . 
Gi¶i : 
 của 14 là : 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
 2. Quy tắc : 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc , ta tÝnh : 
Bµi tËp 1 : Ho¹t ® éng nhãm/3ph 
a. Tìm cuûa 76 cm .b. Tìm 62,5% cuûa 96 taán .c. Tìm 0,25 cuûa 1 giôø . 
Gi¶i : 
 của 14 là : 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
TiÕt 94 T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ: 
 2. Quy tắc: 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc, ta tÝnh: 
§¸p ¸n - Bµi tËp 1 
của 76 cm là: 76 . = 57(cm) 
b)62,5% của 96 tấn là: 
 96.62,5% = 96 . = 60(tấn) 
c) 0,25 của giờ là: 
 1.0,25 =1. = ( giờ ) 
 d) của 5,1 là: 5,1 . =11,9 
Gi¶i: 
 của 14 là: 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
TiÕt 94 T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ: 
 2. Quy tắc: 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc, ta tÝnh: 
Gi¶i: 
 của 14 là: 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
Bµi tËp 2 :T×m 
 của 8,7 
 của 
d) của 
TiÕt 94 T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ: 
 2. Quy tắc: 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc, ta tÝnh: 
Gi¶i: 
 của 14 là: 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
Bµi tËp 2 :T×m 
 của 8,7 
 của 
d) của 
TiÕt 94 T×m gi ¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ : 
 2. Quy tắc : 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc , ta tÝnh : 
Gi¶i : 
 của 14 là : 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
Bµi tËp 2 :T×m 
 của 8,7 là : 
b) của là : 
 của là : 
TiÕt 94 T×m gi¸ trÞ ph©n sè cña mét sè cho tr­íc 
1. Ví dụ: 
 2. Quy tắc: 
Muèn t×m cña sè b cho tr­íc, ta tÝnh: 
Gi¶i: 
 của 14 là: 
Vậy của 14 bằng 6 
Ví dụ : T×m của 14? 
Bµi tËp 3: Hãy so sánh 16% của 25 và 25% của 16. Dựa vào nhận xét đó hãy tính nhanh 
a) 84% của 25 
b) 48% của 50 
Bài giải : 
Ta t hÊy : 16 %.25 = 4 vµ 25 %.16 = 4 
Nªn 16%.25 = 25%.16 
Do ®ã 
a) 25.84 % = 25%.84 = 
b) 50.48% = 50%.48 = 
= ? 
của 
Bµi tËp 4 
Các em hãy đếm xem trên kệ có bao nhiêu lon nước ngọt ? 
Hôm nay cửa hàng bán được 
 số lon nước ngọt trên . Hỏi cửa hàng còn lại mấy lon nước ngọt ? 
Bµi lµm 
Cửa hàng đã bán được s ố lon nước ngọt l à : ( lon ) 
Bµi tËp 5 
Cửa hàng đã còn lại s ố lon nước ngọt l à : 24-14 = 10 ( lon ) 
Học ở nhà 
Các em học lý thuyết ở vở ghi và sgk 
Làm các bài tập 118 đến 125 để tiết sau chúng ta luyện tập 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_14_tim_gia_tri_phan.ppt
Bài giảng liên quan