Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản đẹp)

Số đối:

Định nghĩa (sgk/32)

Phép trừ phân số:

Qui tắc:

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ

Bài 61/33(sgk): Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai:

Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu.

Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử.

Câu nào là câu đúng

Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu

 

ppt16 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 31/03/2022 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Đại số Lớp 6 - Chương 3 - Bài 9: Phép trừ phân số (Bản đẹp), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ: 
Phát biểu qui tắc cộng hai phân số cùng mẫu và không cùng mẫu 
Áp dụng: Tính 
Giải: 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Ta nói là ..của phân số ; 
là..của; hai phân số và 
là hai số. 
?2 
 đối nhau 
Số đối 
Số đối 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa: 
Hai số gọi là đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0 
Tìm số đối của ? 
Số đối của là 
Ta có: 
Số đối của là 
Tìm số đối của ? 
Tìm số đối của ? 
Tìm số đối của ? 
Số đối của là 
Số đối của là 
So sánh: 
= 
= 
Số đối: 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa ( sgk/32) 
Số đối: 
Bài tập 58/33(sgk): Tìm số đối của các số: 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa ( sgk/32) 
Số đối: 
2) Phép trừ phân số: 
Giải: 
?3 
Hãy tính và so sánh: 
và 
Do đó 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa ( sgk/32) 
Số đối: 
2) Phép trừ phân số: 
* Qui tắc: 
Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta cộng số bị trừ với số đối của số trừ 
? 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa ( sgk/32) 
Số đối: 
2) Phép trừ phân số: 
* Qui tắc: (sgk/32) 
Tính: 
Giải: 
* Nhận xét: 
Phép trừ (phân số) là phép tính ngược của phép cộng (phân số) 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
* Định nghĩa ( sgk/32) 
Số đối: 
2) Phép trừ phân số: 
* Qui tắc: (sgk/32) 
* Nhận xét : (sgk/33) 
?4 
Tính: 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 60b/33: Tìm x biết: 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 61/33(sgk): Trong hai câu sau đây có một câu đúng, một câu sai: 
Câu thứ nhất: Tổng của hai phân số là một phân số có tử bằng tổng các tử, mẫu bằng tổng các mẫu. 
Câu thứ hai: Tổng của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng tổng các tử. 
Câu nào là câu đúng 
Theo mẫu của câu đúng, hãy phát biểu tương tự cho hiệu của hai phân số cùng mẫu 
Giải: 
Câu thứ hai đúng 
Hiệu của hai phân số cùng mẫu là một phân số có cùng mẫu đó và có tử bằng hiệu các tử. 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Bài 62/34(sgk): Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là km, 
chiếu rộng là km. 
Tính nữa chu vi của khu đất (tính bằng km). 
Chiều dài hơn chiều rộng bao nhiêu km? 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
HDVN: 
Học thuộc định nghĩa hai số đối nhau và qui tắc phép trừ 
Bài tập: 59;60a/33;34(sgk) và 74;75;76;77/14,15(sbt) 
Chuẩn bị tiết sau luyện tập 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 
Tiết 82 PHÉP TRỪ PHÂN SỐ 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_dai_so_lop_6_chuong_3_bai_9_phep_tru_phan_so_b.ppt
Bài giảng liên quan