Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Mai Ngọc Chinh

Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873

1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì

a. Kháng chiến ở Đà Nẵng

b.Phong trào kháng chiến ở Gia Định và ba tỉnh miền Đông.

2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây

 Nam Kì.

a. Tình hình nước ta sau điều ước Nhâm Tuất 5-6-1862

Nhà Nguyễn ra sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa, phong

 trào chống Pháp của nhân dân ở Bắc, Trung, Nam kì

Cử đoàn phái bộ sang Pháp thương lượng, đòi lại các

 tỉnh đã mất

Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì: Vĩnh Long,

 An Giang, Hà Tiên

 

ppt23 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 21/03/2022 | Lượt xem: 299 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 - Mai Ngọc Chinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
nhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ tham dù 
Héi thi 
 gi¸o viªn giái huyÖn h¶i l¨ng 
GV: Mai Ngọc Chinh 
MÔN: LỊCH SỬ 
TRƯỜNG TH CS HẢI TÂN 
 Bài 24: 
 CUỘC KHÁNG CHIẾN 
 TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
I . TH ỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VIỆT NAM 
 Bài 24: 
 CUỘC KHÁNG CHIẾN 
 TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
II. CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
 1. Kháng chiến ở Đà nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì 
 2 . Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây Nam Kì 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ 1858 ĐẾN NĂM 1873 
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì : 
Em hãy cho biết thái độ và hành động của nhân dân ta khi Pháp xâm lược Đà Nẵng ? 
a. Kháng chiến ở Đà Nẵng 
- Nhân dân căm phẫn , họ kết hợp với quân nhà Nguyễn chống Pháp . 
II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 
NHỮNG CHƯỚNG NGẠI VẬT DO NHÂN DÂN TA DỰNG LÊN ĐỂ CẢN BƯỚC TIẾN CỦA GIẶC TRÊN MẶT TRẬN ĐÀ NẴNG VÀO THÁNG 9/1858 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ 1858 ĐẾN NĂM 1873 
- Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì sôi nổi kháng chiến . 
a. Kháng chiến ở Đà Nẵng 
II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 
b.Phong trào kháng chiến ở Gia Định và ba tỉnh miền Đông . 
* Khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực : 
- NguyÔn Trung Trùc lµ ng­êi Phó T©n An tØnh § Þnh T­êng (Long An ngµy nay). 
- ¤ ng lµ mét n«ng d©n kiªm nghÒ chµi l­íi . Ngay khi Ph¸p ®¸ nh chiÕm Nam Kú , « ng ®· cïng nghÜa qu©n ® øng lªn chèng l¹i chóng . ... 
( Trích : “ Từ điển các nhân vật lịch sử Việt Nam” – trang 306) 
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì 
NGHĨA QUÂN NGUYỄN TRUNG TRỰC ĐỐT CHÁY CHIẾC TÀU CHIẾN ÉTPÊRĂNG CỦA PHÁP TRÊN SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG NGÀY 10/12/1861 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ 1858 ĐẾN NĂM 1873 
a. Kháng chiến ở Đà Nẵng 
II. Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 
b.Phong trào kháng chiến ở Gia Định và ba tỉnh miền Đông . 
* Khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực : 
1. Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam kì 
* Khởi nghĩa Trương Định 
Tr­¬ng § Þnh lµ ng­êi th«ng minh, c­¬ng nghÞ , th«ng th¹o binh th ­ vµ giái vâ nghÖ . 
N¨m 1862, triÒu ®× nh HuÕ ® Çu hµng Ph¸p vµ ra lÖnh b·i binh ® ång thêi cö Phan Thanh Gi¶n ® Õn b¾t « ng gi¶i binh vµ th¨ng chøc ® iÒu « ng ®i n¬i kh¸c . Nh­ng nh©n d©n vµ nghÜa binh ®· gi ÷ « ng l¹i vµ phong cho « ng lµm “ B×nh T©y ®¹i nguyªn so¸i ”. 
 ( TrÝch : Tõ ® iÓn c¸c nh©n vËt lÞch sö . Trang 84). 
Em biết gì về Trương Định ? 
TRƯƠNG ĐỊNH NHẬN PHONG SOÁI 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
CĂN CỨ CỦA NGHĨA QUÂN TRƯƠNG ĐỊNH Ở GÒ CÔNG 
BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
PHÁP CHUẨN BỊ LỰC LƯỢNG TẤN CÔNG CĂN CỨ CỦA NGHĨA QUÂN TRƯƠNG ĐỊNH Ở GÒ CÔNG NGÀY 25/2/1863 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
 - 20-8-1864, Trương Định tự sát 
 - Trương Quyền tiếp tục cuộc kháng chiến , đưa một bộ phận nghĩa quân lên Tây Ninh , phối hợp với nhân dân Cam- pu-chia chống Pháp . Bộ phận còn lại chia nhỏ , xây dựng các căn cứ khác . 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây 
 Nam Kì . 
 a. Tình hình nước ta sau điều ước Nhâm Tuất 5-6-1862 
- Nhà Nguyễn ra sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa , phong 
 trào chống Pháp của nhân dân ở Bắc , Trung, Nam kì 
- Cử đoàn phái bộ sang Pháp thương lượng , đòi lại các 
 tỉnh đã mất 
- Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì : Vĩnh Long, 
 An Giang , Hà Tiên 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
2. Kháng chiến lan rộng ra ba tỉnh miền Tây 
 Nam Kì . 
 a. Tình hình nước ta sau điều ước Nhâm Tuất 5-6-1862 
- Nhà Nguyễn ra sức đàn áp các cuộc khởi nghĩa , phong trào chống Pháp của nhân dân ở Bắc , Trung, Nam kì 
- Cử đoàn phái bộ sang Pháp thương lượng,đòi lại các tỉnh đã mất 
 Pháp chiếm luôn 3 tỉnh miền Tây Nam Kì : 
Vĩnh Long, An Giang , Hà Tiên 
Đoàn phái bộ của triều đình Nguyễn 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
- Các trung tâm kháng chiến ra đời , phong trào kháng chiến chống Pháp diễn ra rộng khắp ở Nam Kì:Đồng Tháp Mười,Tây Ninh , Vĩnh Long, Cần Thơ , Rạch Gíá .. 
 Các lãnh tụ : Trương Quyền , Phan Tôn , Phan Liêm , Nguyễn Trung Trực , Nguyễn Hữu Huân , Nguyễn Đình Chiểu .... 
BÀI 24 : CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
b. Phong trào kháng chiến của nhân dân lục tỉnh Nam kì . 
Em hãy tìm những chi tiết nói lên tinh thần chiến đấu 
 ngoan cường của nhân dân Nam Kì trong những 
ngày đầu kháng chiến chống Pháp ? 
 Câu nói của Nguyễn Trung Trực : 
 “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam 
 Thì mới hết ng ười N am đánh 
Tây ”. 
Nguyễn Hữu Huân trước khi bị giặc mang đi hành hình , ông vẫn ung dung làm thơ 
BÀI 24: CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
(1822 – 1888) 
VĂN TẾ NGHĨA SĨ CẦN GIUỘC 
Hỡi ôi ! 
Súng giặc đất rền ; lòng dân trời tỏ . 
Mười năm công vỡ ruộng , chưa chắc còn danh nổi tợ phao ; một trận nghĩa đánh Tây , tuy là mất tiếng vang như mõ ... 
... Sống đánh giặc , thác cũng đánh giặc , linh hồn theo giúp cơ binh , muôn kiếp nguyện được trả thù kia ; sống thờ vua , thác cũng thờ vua , lời dụ dạy đã rành rành , một chữ ấm đủ đền công đó . 
Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo , thương vì hai chữ thiên dân ; cây hương nghĩa sĩ thắp thêm thơm , cám bởi một câu vương thổ . 
Hỡi ôi thương thay ! 
Có linh xin hưởng . 
* Thảo luận : Bằng những dẫn chứng lịch sử em hãy chứng minh truyền thống đấu tranh của nhân dân ta qua câu nói bất hủ của người anh hùng Nguyễn Trung Trực : “ Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam. Thì mới hết ng ười N am đánh Tây ”. 
 Khi có xâm lược , nhân dân lập tức đứng dậy kháng chiến : thời Cổ -Trung Đại là 
những cuộc kháng chiến chống Tần , Hán , Đường , Nguyên , Minh, Thanh..”.Giặc đến nhà Đàn bà cũng đánh ” ( Bà Trưng , Bà Triệu ...). Thời Cận - Hiện đại là các cuộc kháng chiến chống Pháp , Mỹ gần 100 năm . “ Lịch sử Việt Nam là Lịch Sử của những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước ’’ 
- Khi Pháp nổ súng xâm lược , tại Nam định Phạm Văn Nghị tập hợp 300 nghĩa binh vào Nam giết giặc . 
 Tại Đà Nẵng : Nghĩa quân phối hợp với quân Triều đình đứng lên k/c . 
 Tại Nam kì :+ Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực ...+ Nghĩa quân Trương Định , Trương Quyền ... 
+ Nguyễn Hữu Huân , Nguyễn Xuân Phụng ... 
+ Các văn thân , sĩ phu dùng văn thơ đánh giặc : Nguyễn Đình Chiểu , Phan Văn Trị ... 
BÀI 24. CUỘC KHÁNG CHIẾN TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1873 
* DẶN DÒ: 
Học bài cũ , trả lời các câu hỏi cuối bài ( trang 119) 
So sánh thái độ , hành động của nhân dân , nhà Nguyễn trong cuộc kháng chiến chống Pháp từ 1858 đến 1873 
Cám ơn quý thầy cô giáo và các em ! 
chµo mõng quý thÇy c« vµ c¸c em 
GV: Mai Ngọc Chinh 
 Tr ường THCS Hải Tân 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_bai_24_cuoc_khang_chien_tu_nam_1.ppt
Bài giảng liên quan