Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Tiết 20, Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918

Các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên:
 - Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898): Mĩ chiếm Cu Ba và Phi-Líp-Pin.
 - Chiến tranh Anh và Bô-ơ (1899-1902): Anh thôn tính hai nước của người Bô-ơ, sáp nhập vào Nam Phi.
 - Chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905)

Về tính chất của chiến tranh Lê-nin đã chỉ rõ “về cả hai phía, cuộc chiến tranh đó đều là chiến tranh đế quốc chủ nghĩa điều đó không còn bàn cãi gì nữa . chiến tranh vô luận do giai cấp tư sản Đức hoặc do giai cấp tư sản Anh, Pháp tiến hành cũng nhằm mục đích cướp bóc nước khác, bóp nghẹp dân tộc nhược tiểu, thống trị thế giới về mặt tài chính chia và chia lại thuộc địa.”

 

ppt35 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 19/03/2022 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng môn Lịch sử Lớp 8 - Tiết 20, Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
lÞch sö 8 
Chương IV: 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 
CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1914-1918) 
Tiết 20 - Bài 13: 
Pháp 
Anh 
Đức 
Mĩ 
1913 
M ĩ 
Đức 
Pháp 
Anh 
1870 
thứ tư 
thứ ba 
thứ hai 
thứ nhất 
 Vị trí 
Năm 
Vị trí của các nước Anh , Pháp , Đức , Mĩ trong sản xuất công nghiệp , ở hai thời điểm1870, 1913. 
1860 
1870 
1890 
1880 
1900-1913 
 sù thay ® æi cña c¸c ®Õ quèc 
ANH 
PHÁP 
MỸ 
® øc 
CHỦ NGHĨA TƯ BẢN THẾ KỶ XVI ĐẾN 1914 
Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX 
Anh 
Lược đồ các nước đế quốc và thuộc địa đầu thế kỉ XX 
Anh 
Các cuộc chiến tranh đế quốc đầu tiên :  - Chiến tranh Mĩ - Tây Ban Nha (1898): Mĩ chiếm Cu Ba và Phi- Líp -Pin. - Chiến tranh Anh và Bô-ơ (1899-1902): Anh thôn tính hai nước của người Bô-ơ , sáp nhập vào Nam Phi. - Chiến tranh Nga - Nhật (1904-1905) 
l­îc ® å ch©u ©u cuèi thÕ kû xix ® Õn NĂM 1914 
LƯỢC ĐỒ CHÂU ÂU CUỐI THẾ KỶ X IX ĐẾN NĂM 1914 
 */ Sự hình thành hai khối quân sự : 
1882, Khối liên minh 
® øc + ¸o + Hung. 
1907, Khối Hiệp ước 
ANH + PHÁP + NGA 
 Thái tử Áo Frang-xoa Fec-di-nang 
Gia đình thái tử Frang-xoa Fec-di-nang 
Prin-xip người ám sát thái tử Áo 
Vụ án sát thái tử Frang-xoa Fec-di-nang 
Phe liên minh 
Phe hiệp ước 
CHÚ GIẢI 
Biên giới Q. gia 
l­îc ® å ch©u ©u cuèi thÕ kû xix ® Õn NĂM 1914 
ÁO-HUNG 
Italia 
THỔNHĨ KỸ 
Bungari 
NGA 
PHÁP 
ANH 
Ailen 
Xec bi 
Hunggari 
Hy lạp 
Anbani 
NA UY 
THUY ĐIỂN 
Thụy sĩ 
PhầnLan 
ĐỨC 
Anh 
Ph 
á 
p 
Bun 
- 
ga 
- 
ri 
Nga 
Á 
o 
– 
Hung 
An 
- 
ba 
- 
ni 
Italia 
X 
é 
c 
- 
bi 
Ai 
- 
len 
Ru 
- 
ma 
- 
ni 
BỈ 
® øC 
HY LẠP 
TH æ NHĨ KỲ 
Phe liên minh 
Phe hiệp ước 
CHÚ GI¶I 
Biên giới quốc gia 
28/7/1914, Áo - Hung tấn công Xécbi 
1/8, ® øc tÊn công Nga 
3/8, ® øc tÊn công Pháp 
4/8, Anh tuyên chiến với Đức 
Chiến tranh bùng nổ 
l­îc ® å ch©u ©u cuèi thÕ kû xix ® Õn NĂM 1914 
THỔ NHĨ KỲ 
Anh 
Ph 
á 
p 
Bun 
- 
ga 
- 
ri 
Nga 
Á 
o 
– 
Hung 
An 
- 
ba 
- 
ni 
Italia 
X 
é 
c 
- 
bi 
Ai 
- 
len 
Ru 
- 
ma 
- 
ni 
BỈ 
® øC 
HY LẠP 
Phe liên minh 
Phe hiệp ước 
CHÚ GIẢI 
Biên giới quốc gia 
Bỉ 
1915, ® øc -Áo Hung d å n lùc l­îng nh»m ®Ì bÑp qu©n Nga 
1916, Đøc bị b¹i trËn ë Vecđoong ( Pháp ). 
l­îc ® å ch©u ©u cuèi thÕ kû xix ® Õn NĂM 1914 
Hải quân Anh đánh chìm tàu ngầm Đức 
Chó cũng được trang bị mặt nạ phòng khí độc 
Máy bay ném bom của Nga trong Thế chiến thứ nhất 
Máy bay Pháp sử dụng trong Thế chiến I 
Trận không chiến giữa máy bay Đức và máy bay Anh-Pháp 
Xe tăng “con quái vËt ” ®­ îc bäc thép tÊm , ®¹n b¾n không thñng , dùng bánh xích vư î t rào và v­ît lên ch­íng ng¹i v Ë t , ngoài ra xe tăng còn ®­ îc trang bị pháo và súng máy . Anh Pháp có th ø v ò khí kinh khñng làm ®¶o l é n th Õ tr Ë n . 
xe TĂNG LÇN ®ÇU ®­ îC ANH sö DôNG TRONG CHIÕN TRANH TH Õ GIíI TH ø NHÊT 
NGA 
Cách m¹ng Tháng 10 (1917) thành công 
4/1917, Mỹ tham chiến 
7/1918, Anh , Pháp tÊn công ® øc 
11/11/1918, Chính ph ñ ® øc ® Çu hàng , chiÕn tranh kÕt thúc 
9/11 /1918, cách mạng 
bùng nổ ở Đức 
9/1918, phe hiÖp ­ íc ph¶n c«ng trªn c¸c mÆt trËn 
NGA 
Về tính chất của chiến tranh Lê-nin đã chỉ rõ “ về cả hai phía , cuộc chiến tranh đó đều là chiến tranh đế quốc chủ nghĩa điều đó không còn bàn cãi gì nữa ... chiến tranh vô luận do giai cấp tư sản Đức hoặc do giai cấp tư sản Anh , Pháp tiến hành cũng nhằm mục đích cướp bóc nước khác , bóp nghẹp dân tộc nhược tiểu , thống trị thế giới về mặt tài chính chia và chia lại thuộc địa .....” 
7/1918, Anh , Ph¸p ph¶n c«ng , 9/1918, Anh , Ph¸p , MÜ tæng ph¶n c«ng . 
9/11, c¸ch m¹ng bïng næ ë ® øc lËt ®æ c®qc -> 11/11/1918, ® øc kÝ ® Çu hµng chiÕn tranh kÕt thóc 
- 28/7/1914, áo -Hung tuyên chiến Xéc -bi, 1/8 Đức đánh Nga , 3/8 đánh Pháp , 4/8, Anh đánh Đức -> chiến tranh bùng nổ 
1918 
1917 
Giai đoạn thứ hai 
1916 
1914 
Giai đoạn thứ nhất 
Sự kiện tiêu biểu 
Năm 
Giai đoạn 
- 1916, chuyÓn sang giai ®o¹n cÇm cù 
- 7/11/1917, c¸ch m¹ng th¸ng 10 Nga th¾ng lîi n­íc Nga rót ra khái chiÕn tranh . 
Lập niên biểu những sự kiện chính diễn biến của chiến tranh thế giới thứ nhất . 
HOÀ BÌNH 
LËt ®æ C§PK ®­a GCTS lªn cÇm quyÒn xo¸ bá nhiÒu trë ng¹i trªn con ®­ êng ph¸t triÓn CNTB 
Lật đổ ách thống trị của Tây Ban Nha 
CMTS Ph¸p 
1788 
1789-1794 
CMTS Anh 
CM Hà Lan 
Tháng 8/1566 
Kết quả 
Sự kiện 
Thời gian 
LËt ®æ C®PK ®­a TS vµ Quý Téc míi lªn n¾m quyÒn 
*/ Hướng dẫn học bài ở nhà : 
 - Tiết sau ôn tập phần lịch sử thế giới Cận đại yêu cầu về nhà làm phần I theo phần hướng dẫn 
1640-1688 
CTGĐL 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ 
Sù ra ® êi mét quèc gia t­ s¶n ë Ch©u MÜ Hîp chñng quèc Hoa Kú . 
4/1848 
Tuyªn ng«n ® CS 
Lµ văn kiÖn quan träng CNXH bao gåm nh ữ n g luËn ® iÓm vÒ sù ph¸t triÓn cña XH vµ CNXH 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_lich_su_lop_8_tiet_20_bai_13_chien_tranh_the_g.ppt
Bài giảng liên quan