Bài giảng môn Sinh học Lớp 12 - Tiết 44, Bài 41: Diễn thế sinh thái

Câu 1. Diễn thế sinh thái có thể hiểu là:

a. Sự biến đổi cấu trúc quần thể.

b. Thay quần xã này bằng quần xã khác.

c. Mở rộng phần vùng phân bố.

d. Thu hẹp vùng phân bố.

Câu 2. Thực chất của quá trình diễn thế sinh thái là gì?

a. Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua các giai đoạn khác nhau.

b. Là quá trình biến đổi mạnh mẽ và liên tục các nhân tố hữu sinh.

c. Là quá trình biến đổi liên tục và mạnh mẽ các nhân tố vô sinh.

d. Cả b và c.

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 54 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng môn Sinh học Lớp 12 - Tiết 44, Bài 41: Diễn thế sinh thái, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tiết 44: DIỄN THẾ SINH THÁI 
I. Khái niệm về diễn thế sinh thái 
Cây thân thảo 
Cây bụi 
Rừng trẻ 
Rừng già 
Hình 1: Các giai đoạn diễn thế 
QX A 
 MT A 
QX B 
MT B 
MT C 
QX C 
Hình 2: Sơ đồ diễn thế ở đầm nước nông 
II. C ác loại diễn thế sinh thái 
 Các quần xã tiếp theo 
Quần xã sau cùng 
Quần xã ban đầu 
Hình 3: Các giai đoạn diễn thế nguyên sinh 
1. Di ễn thế nguyên sinh 
2. Di ễn thế thứ sinh 
Hình 4: Các giai đoạn diễn thế thứ sinh 
III. Nguy ên nhân của diễn thế sinh thái 
Kiểu diễn 
thế sinh thái 
Các giai đoạn của diễn thế sinh thái 
Nguyên nhân của 
 diễn thế sinh thái 
Giai đoạn khởi đầu 
Giai đoạn giữa 
Giai đoạn cuối 
Diễn thế nguyên sinh 
Diễn thế thứ sinh 
Môi trường trống trơn 
Các QX trung gian 
QX tương đối ổn định 
- Tác động của ngoại cảnh 
- Tác động trong nội bộ QXSV 
QXSV phát triển 
Các quần xã trung gian 
QX tương đối ổn định hoặc suy thoái 
Tác động chủ yếu của con người 
IV. T ầm quan trọng của việc nghiên cứu diễn thế sinh thái 
Khu vực 
Quần xã ban đầu 
Các quần xã tiếp theo 
Quần xã sau cùng 
Khai thác khoáng sản 
Rừng bị tàn phá 
Đất nông nghiệp chuyển đổi mục đích sử dụng 
Hồ thuỷ điện 
 Biết các quy luật phát triển của quần xã, dự đoán được các quần xã trước đó và quần xã trong tương lai. Từ đó có thể khai thác hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch trong sản xuất 
Câu 1. Diễn thế sinh thái có thể hiểu là: 
a. Sự biến đổi cấu trúc quần thể.	 
b. Thay quần xã này bằng quần xã khác. 
c. Mở rộng phần vùng phân bố.	 
d. Thu hẹp vùng phân bố. 
Câu 2. Thực chất của quá trình diễn thế sinh 	thái là gì? 
a. Là quá trình biến đổi tuần tự của quần xã qua 	các giai đoạn khác nhau. 
b. Là quá trình biến đổi mạnh mẽ và liên tục các 	nhân tố hữu sinh. 
c. Là quá trình biến đổi liên tục và mạnh mẽ các 	nhân tố vô sinh. 
d. Cả b và c. 
Câu 3. Diễn thế sinh thái diễn ra một 	cách mạnh mẽ là do tác động của: 
a. Sinh vật.	 
b. Con người.	 
c. Nhân tố vô sinh. 
d. Thiên tai.	 	 
Câu 4. Xu thế chung của diễn thế nguyên 	sinh là: 
Từ quần xã già đến quần xã trẻ.	 
b. Từ quần xã trẻ đến quần xã già. 
c. Từ chưa có đến có quần xã.	 
d. Không xác định được. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_mon_sinh_hoc_lop_12_tiet_44_bai_41_dien_the_sinh_t.ppt