Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Tieán hoùa söï soáng

Tiến hóa hóa học

Các chất

vô cơ

Các hợp chất

hữu cơ

Tiến hóa tiền sinh học

Các tế bào

Sơ khai

Những tế

bào sống

đầu tiên

Tiến hóa sinh học

Những tế

bào sống

đầu tiên

Các loài sinh

vật ngày nay

 

ppt10 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 14 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Bài 32: Nguồn gốc sự sống, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BÀI 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 
BÀI 32. NGUỒN GỐC SỰ SỐNG 
Tieán hoùa söï soáng 
Tiến hóa hóa học 
Tiến hóa tiền sinh học 
Tiến hóa sinh học 
Các chất 
vô cơ 
Các hợp chất 
hữu cơ 
Các tế bào 
Sơ khai 
Những tế 
bào sống 
đầu tiên 
Những tế 
bào sống 
đầu tiên 
Các loài sinh 
vật ngày nay 
CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG VÀ KHÍ QUYỂN NGUYÊN THỦY 
CH 4 C 2 N 2 CO 2 
NH 3 Hơi nước 
H 2 
KHÍ QUYỂN TRÁI ĐẤT BIẾN ĐỔI CÁC CHẤT HỮU CƠ HÌNH THÀNH 
CH 4 C 2 N 2 CO 
NH 3 Hơi nước 
H 2 
Hyđrocacbon : C ; H 
Saccarit : C ; H ; O 
A.amin Protein 
Nu A. Nucleic 
Pr 
L 
Pr 
AN 
Pr 
KL + 
 Cacbonhyđrat 
 Lipit 
 Protein 
 Axit nucleic 
 CÁC CHẤT HỮU CƠ PHỨC TẠP HÒA TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG 
Pr 
L 
Pr 
AN 
Pr 
KL + 
CH 4 C 2 N 2 CO 
NH 3 Hơi nước 
H 2 
Mầm sống xuất hiện va ̀ hoàn thiện dần 
Cacbonhyđrat 
Lipit 
Protein 
Axit nucleic 
Coâaxecva 
Maøng sinh chaát 
Enzim 
Töï nhân đôi 
CH 4 C 2 N 2 CO 
NH 3 Hơi nước 
H 2 
Kết quả của quá trình tiến hóa tiền sinh học 
Cacbonhyđrat 
Lipit 
Protein 
Axit nucleic 
Tê ́ bào sống đầu tiên 
Màng sinh chất 
Enzim 
Tư ̣ nhân đôi 
CLTN 
Côaxecva 
Pr 
AN 
Pr 
AN 
Pr 
CLTN 
CLTN 
CLTN 
Milô - 1953 
H-CHO 
NH 4 Cl 
Pavôloâpxcaia - 1959 
Hôi nöôùc 
Hydroâ 
CH 4 NH 3 
Toång hôïp axit amin 
Toång hôïp axit amin 
Peptit 
OÂ roâ - 1960 
HCN 
Hôi nöôùc 
NH 3 
OÂparin 
G 
L 
Pr 
AN 
Toång hôïp nucleâoâtit 
Taïo ñöôïc Coâaxecva 
CH 4 H 2 NH 3 H 2 O CO 
Ñöôøng ñôn , Axit amin , Nucleoâtit  
Caùc giai ñoaïn chính trong quaù trình phaùt sinh söï soáng 
Saccarit-Lipit 
Polipeptit 
Protein- Lipit 
Polinucleotit 
Protein Axitnucleic 
Tieàn sinh vaät 
Virut 
Vi khuaån 
Thöïc vaät 
Ñoäng vaät 
CH 4 H 2 NH 3 H 2 O CO 2 
Tieán hoùa hoùa hoïc 
Tieán hoùa tieàn sinh hoïc 
Tieán hoùa sinh hoïc 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_bai_32_nguon_goc_su_song.ppt
Bài giảng liên quan