Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 106-107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - và Ăng - ghen

NỘI DUNG BÀI HỌC

I/TÌM HIỂU CHUNG:

 1.Tác giả :Ăng-ghen.

 2.Văn bản:

II/ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN :

Ba cống hiến vĩ đại của Mác

2/Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác:

III/TỔNG KẾT:

1.Chủ đề tư tưởng:

2. Nghệ thuật:

ppt28 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 21/12/2020 | Lượt xem: 249 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Ngữ văn Lớp 11 - Tiết 106-107: Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác - và Ăng - ghen, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC ĂNG-GHENI/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:1.Kiến thức: a.Về bộ môn: Giúp HS:-Hiểu được ba cống hiến vĩ đại của Mác -Tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác.b.GDKNS:-Tự nhận thức về những đóng góp quan trọng của Mác đối với LS nhân loại và rút ra bài học bản thân về lòng trân trọng, biết ơn những thành qủa CM mà những bậc tiền bối đã tạo ra.-Tư duy sáng tạo: PT; BL NT lập luận của Ăng-ghen qua VB.2.Kĩ năng:-Rèn luyện kĩ năng đọc-hiểu VB theo đặc trưng thể loại.-Rèn luyện các KNS : tự nhận thức bài học và tư duy sáng tạo.3.Thái độ:	- Thái độ biết ơn và trân trọng những thành quả CM mà các bậc tiền bối đã đặt ra.NỘI DUNG BÀI HỌCI/TÌM HIỂU CHUNG: 1.Tác giả :Ăng-ghen. 2.Văn bản:II/ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN :Ba cống hiến vĩ đại của Mác2/Thái độ và tình cảm của Ăng-ghen đối với Mác:III/TỔNG KẾT:1.Chủ đề tư tưởng:2. Nghệ thuật:CHÂN DUNG ENGELSNƯỚC ĐỨCKARL MARX-FRIEDRICH ENGELS 	CÁC-MÁC(1818-1883)I/TÌM HiỂU CHUNG:1.Tác giả: Ăng-ghen(1820-1895)-Friedrich Engels (1820-1895)Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới.Quê: Bác-men, miền Rê-na-ni (Đức). Ông quen biết Mác năm 1844 ở Pa-ri. Ăng-ghen có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác.Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848), là công trình ông viết chung với Mácthời gian ở BỉENGELS THỜI TRẺENGELS LON DON HOUSE (1870-1894)122. REGENTS’ PARK ROADTÌNH BẠN VĨ ĐẠI VÀ CẢM ĐỘNG LON DON THỜI MARS VÀ ENGELSMARX VÀ ENGELS 1867-IN LONDON-KARL MARX (1818-1833)Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động, lãnh tụ của giai cấp VS toàn thế giới.-Ông sinh trưởng tại vùng Tơ-ri-e miền Rê-na-ni (ĐỨC)-Công trình nổi tiếng nhất của Mác là bộ TƯ BẢN (1864-1876)-Ông mất ngày 14/3/1833, an táng tại nghĩa trang HAI-GHẾT (Luân Đôn-Anh).Marx as a teenagar The younger Karl MarxOld Max in 18822.Tác phẩm: a.Hoàn cảnh sáng tác ?-Viết sau khi CÁC MÁC qua đời và được đọc trước mộ của Mác Tình cảm, thái độ của một vĩ nhân trước một vĩ nhân. b.Bố cục : 3 phần-P1: (Từ đầu đến “ vĩ nhân ấy gây ra”)Thông báo thời điểm Mác qua đời và nhận định khái quát về sự cống hiến vĩ đại của Mác)P2: (Tiếp đến “ thêm nữa”)Đánh giá những cống hiến to lớn của Mác đối với sự phát triển nhân loại.P3: (Còn lại )Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn và khẳng định sự bất diệt của tên tuổi và sự nghiệp của Mác.	II. ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN:1/Phần1: Thông báo thời điểm Mác qua đời và nhận định tổng quát về Mác a.Thời điểm: - Thời gian: 3 giờ kém 15phút; Chiều 14/3/188Không gian: Trong phòng ở - Trên chiếc ghế bành - Sự qua đời ( Qua cách dùng từ ngữ):	+ Ngừng suy nghĩ,	+ Ngủ thiếp đi- giấc ngủ nghìn thu Nghệ thuật: nói giảm, nói tránh (“ Để Mác ở lại một mình vẻn vẹn..giấc ngủ nghìn thu”)  Giãi bày tâm trạng, nỗi niềm thương tiếc với đồng chí, đồng độiII.ĐỌC-HIỂU VB : 1.Söï ra ñi cuûa Caùc Maùc:Ñeå Maùc ôû laïi moät mình veûn veïn chæ coù 2 phuùt, theá maø khi trôû vaøo phoøng, chuùng toâi ñaõ thaáy oâng nguû thieáp ñi – thanh thaûn – treân chieác gheá baønh – nhöng laø giaác nguû nghìn thu. Giaõi baøy taâm traïng, giaûi thích noãi nieàm thöông tieác, baøy toû söï kính troïng.Thôøi gian: “Chieàu ngaøy 14 thaùng 3, vaøo luùc 3 giôø keùm 15 phuùt”.Khoâng gian: “Trong phoøng, treân gheá baønh”. Boái caûnh bình thöôøng“Con ngöôøi ñoù ra ñi – toån thaát khoâng löôøng heát ñöôïc “ Söï khaùc thöôøng, phi thöôøng.II.ĐỌC-HIỂU VĂN BẢN: 2. Nhöõng coáng hieán vó ñaïi cuûa Caùc Maùc:Coáng hieán 1: “tìm ra quy luaät phaùt trieån cuûa lòch söû loaøi ngöôøi”Baûn chaát cuûa quy luaät: cô sôû haï taàng quyeát ñònh kieán truùc thöôïng taàngtö lieäu saûn xuaát, caùch saûn xuaát tö lieäu saûn xuaát, trình ñoä phaùt trieån kinh teá hình thöùc, theå cheá nhaø nöôùc, toân giaùo, vaên hoïc ngheä thuaät Coáng hieán 2: “tìm ra quy luaät vaän ñoäng rieâng cuûa phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa hieän nay vaø xaõ hoäi tö saûn do phöông thöùc ñoù ñeû ra ” Quy luaät giaù trò thaëng dö.Giaù trò: ñoù laø aùnh saùng ñoái laäp vôùi boùng toái maø caùc nhaø kinh teá hoïc TS cuõng nhö nhaø pheâ bình XHCN ñang moø maãm Coáng hieán 3: keát hôïp giöõa lyù luaän vaø thöïc tieãn, bieán lyù thuyeát caùch maïng thaønh hoaït ñoäng caùch maïng. - Khoa hoïc = ñoäng löïc lòch söû, löïc 	 	löôïng caùch maïng. - ñaáu tranh = haønh ñoäng töï nhieân.Ñoái vôùi Caùc Maùc Caùc Maùc khoâng chæ laø moät nhaø khoa hoïc. Tröôùc heát, Maùc laø moät nhaø caùch maïng.Laät ñoå giai caáp tö saûnGiaûi phoùng giai caáp voâ saûn-Khoa học= động lực lịch sử, lực lượng CM-Đấu tranh = hành động tự nhiên.*Luận điểm ñöôïc saép xeáp như thế nào ? thao tác gì ?theo traät töï taêng tieán, coáng hieán sau lôùn hôn coáng hieán tröôùc. So saùnh Caùc Maùc vôùi Darwin, caùc nhaø khoa hoïc khaùc cuøng thôøi ñaïi  thuû phaùp ñoøn baåy. Caùc Maùc noåi baät leân haøng ñaàu nhö laø “nhaø tö töôûng vó ñaïi nhaát trong soá nhöõng nhaø tö töôûng hieän ñaïi”. 3.Tình cảm xót thương của ĂNG-GHEN với CÁC MÁC:*Sử dụng cách nói giảm, nói tránh (dc) Bài điếu văn không nói nhiều về cái chết  nhấn mạnh sự bất tử của Các Mác.*Đề cao, ngợi ca, tiếc thương vô hạn trước sự ra đi vĩnh hằng của Các Mác.Các Mác chống lại bất công, chống cường quyền bạo lực*Những cống hiến mang lại lợi ích cho toàn thể nhân loại.“Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả” Tiếng khóc lời khẳng định  một lời cầu nguyện của Ăng ghen trước mộ Các MácIII. GHI NHỚ: Baèng laäp luaän chaët cheõ, keát hôïp vôùi bieän phaùp so saùnh taêng tieán, Engel ñaõ giuùp chuùng ta nhaän thöùc saâu saéc nhöõng coáng hieán vó ñaïi cuûa Maùc ñoái vôùi nhaân loaïi.III. LUYỆN TẬP : 1/ BÀI ĐIẾU VĂN “BA CỐNG HIẾN VĨ ĐẠI CỦA CÁC MÁC" THỂ HIỆN NỘI DUNG GÌ?A. Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn của những người CS trước sự ra đi của Mác.B. Ca ngợi công lao to lớn của MÁC với toàn nhân C. Cả hai nội dung trên.CCâu 2: nhận xét vắn tắt về nghệ thuật lập luận của bài phát biểu?+Ngắn gọn, sâu sắc+Luận điểm, luận cứ rõ ràng+So sánh, trùng điệp, tăng tiến+Đề cao, ngợi ca, xót thương vô hạn

File đính kèm:

  • pptBA_CONG_HIEN_VI_DAI_CUA_CAC_MAC.ppt