Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (Chuẩn kiến thức)

I- Vận chuyển thụ động

Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp.

Khuyếch tán qua màng sinh chất có 2 cách:

+ Qua lớp photpholipit: Chất ko phân cực, có kích thước nhỏ

+ Qua kênh protein: Chất phân cực, kích thước lớn

II- Vận chuyển chủ động

Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp tới nơi có nồng độ cao.

Tiêu tốn năng lượng.

Nhờ hoạt động của bơm Na-K

III- Nhập bào và xuất bào

Nhập bào

-Là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.

Gồm: Thực bào và ẩm bào

Cơ chế: Khi có thức ăn→Màng TB lõm→Bao bọc thức ăn→Đưa thức ăn vào trong TB

 

ppt5 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 114 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 10 - Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất (Chuẩn kiến thức), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất 
I- Vận chuyển thụ động 
Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp. 
Khuyếch tán qua màng sinh chất có 2 cách: 
+ Qua lớp photpholipit: Chất ko phân cực, có kích thước nhỏ 
+ Qua kênh protein: Chất phân cực, kích thước lớn 
Điều kiện 
Môi trường 
[Chất tan] Ngoài TB> [Chất tan] trong TB 
Ưu trương 
[Chất tan] Ngoài TB< [Chất tan] trong TB 
Nhược trương 
[Chất tan] Ngoài TB= [Chất tan] trong TB 
Đẳng trương 
II- Vận chuyển chủ động 
Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ thấp tới nơi có nồng độ cao. 
Tiêu tốn năng lượng. 
Nhờ hoạt động của bơm Na-K 
III- Nhập bào và xuất bào 
Nhập bào 
-Là phương thức tế bào đưa các chất vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất. 
Gồm: Thực bào và ẩm bào 
Cơ chế: Khi có thức ăn →Màng TB lõm→Bao bọc thức ăn→Đưa thức ăn vào trong TB 
2. Xuất bào 
Là sự vận chuyển các chất ra khỏi TB ngược lại với nhập bào 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_10_bai_11_van_chuyen_cac_chat_qua_ma.ppt