Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Bản đẹp)

Hình thái, giải phẫu

- Thân cao, cành chỉ tập trung ở phần ngọn(nơi nhiều cây); thấp, phân cành nhiều, tán rộng (nơi ít cây)

Lá nhỏ, màu nhạt, mặt trên có tầng cutin dày, mô giậu phát triển

 Lục lạp nhỏ

Lá cây xếp nghiêng

- Thân nhỏ, nhiều cành

- Lá to, màu sẫm, phiến lá và tầng cutin mỏng; mô giậu kém phát triển

- Lục lạp lớn

- Lá nằm ngang

Sinh lí

Cường độ quang hợp cao dưới ánh sáng mạnh

Cường độ quang hợp cao dưới ánh sáng yếu

 

ppt22 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 235 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Khối 12 - Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái (Bản đẹp), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
PHẦN VII: SINH THÁI HỌC 
CHƯƠNG I: 
CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT 
BÀI 35: MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
Cây lúa trên đồng ruộng chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào ? 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
Chất dinh dưỡng 
Không khí 
Ánh sáng 
Nhiệt độ 
Nước 
Người 
Chuột, ếch, nhái.... 
Vi sinh vật .. 
Côn trùng 
Chim 
M ô i tr ườn g l à g ì ? 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
I. MÔI TRƯỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI 
Chất dinh dưỡng.... 
Không khí 
Ánh sáng 
Nhiệt độ 
Nước 
Người 
Chuột... 
Vi sinh vật .. 
Sâu bọ... 
Chim 
Nhóm nhân 
tố vô sinh 
Nhóm nhân 
tố hữu sinh 
H ãy ph â n lo ại c ác nh â n t ố sinh th ái ? 
Trận lũ lịch sử ở Miền Trung năm 2010 
Khoảng 
chống chịu 
Khoảng 
chống chịu 
Mức thuận lợi 
0 C 
20 0 C 
35 0 C 
42 0 C 
5,6 0 C 
Giới hạn dưới 
Giới hạn trên 
Khoảng thuận lợi 
Điểm gây chết 
Điểm gây chết 
Giới hạn sinh thái 
Ngoài giới hạn chịu đựng 
Ngoài giới hạn chịu đựng 
30 0 C 
II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI 
20 0 C 
35 0 C 
42 0 C 
5,6 0 C 
Giới hạn dưới 
Giới hạn trên 
Khoảng thuận lợi 
30 0 C 
17 0 C 
37 0 C 
44 0 C 
2 0 C 
Giới hạn dưới 
Giới hạn trên 
Khoảng thuận lợi 
28 0 C 
Cá rô phi 
Cá chép 
Ổ sinh thái riêng ( nhân tố nhiệt độ ) 
(5,6 0 C ; 20 0 C – 35 0 C ; 42 0 C) 
(2 0 C ; 17 0 C – 37 0 C ; 44 0 C) 
Thế nào là ổ sinh thái riêng ? 
Mùn đáy 
VSV 
Ánh sáng 
Nhiệt độ 
Thức ăn 
Độ pH 
Thế nào là ổ sinh thái chung ? 
II. GIỚI HẠN SINH THÁI VÀ Ổ SINH THÁI 
Sâu đục thân 
Sâu cuốn lá lớn 
Sâu cuốn lá nhỏ 
Rầy nâu 
Ổ sinh thái và nơi ở khác nhau như thế nào ? 
Tầng cây ưa sáng 
Tầng rêu , dương xỉ 
Tầng cây chịu bóng 
 ổ sinh thái phân tầng trong rừng mưa nhiệt đới . 
Tầng cây ưa bóng 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA S.VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
Chò nâu 
 Cây ưa sáng . 
 Cây ưa bóng . 
Cây ráy 
Cây ưa sáng 
Cây ưa bóng 
Hình thái , giải phẫu 
Sinh lí 
- Thân cao thẳng , cành chỉ tập trung ở phần ngọn(nơi nhiều cây); thấp, phân cành nhiều, tán rộng (nơi ít cây) 
Lá nhỏ , màu nhạt , mặt trên có tầng cutin dày , mô giậu phát triển 
 Lục lạp nhỏ 
Lá cây xếp nghiêng 
- Thân nhỏ , nhiều cành 
- Lá to, màu sẫm, phiến lá và tầng cutin mỏng; mô giậu kém phát triển 
- Lục lạp lớn 
- Lá nằm ngang 
Cường độ quang hợp và hô hấp cao dưới ánh sáng mạnh 
Cường độ quang hợp và hô hấp cao dưới ánh sáng yếu 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA S.VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
Phượng vĩ 
Xoài 
 Cây ưa sáng . 
Cây vạn niên thanh 
Cây lá rong 
 Cây ưa bóng . 
Động vật ưa hoạt động ban ngày 
Động vật ưa hoạt động ban đêm 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA S. VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu lạnh . 
Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu nóng . 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA S. VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
E m có nhận xét gì về kích thước cơ thể của những loài động vật có họ hàng gần gũi trên? 
Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu lạnh . 
Động vật hằng nhiệt vùng khí hậu nóng . 
III. SỰ THÍCH NGHI CỦA S. VẬT VỚI MÔI TRƯỜNG SỐNG 
E m có nhận xét gì về kích thước các bộ phận tai, đuôi, chi.... của những loài động vật có họ hàng gần gũi trên? 
Nhân tố sinh thái 
Ảnh hưởng 
Dụng cụ đo 
Nhiệt độ môi trường ( 0 C) 
Nhiệt kế 
Ánh sáng ( lux ) 
Quang phổ kế 
Độ ẩm không khí (%) 
Ẩm kế 
Nồng độ các loại khí : O 2 , CO 2 ...(%) 
Máy đo nồng độ khí hòa tan 
Trao đổi chất và năng lượng , sinh trưởng và phát triển 
Khả năng quang hợp của thực vật , quan sát của động vật 
Ả nh hưởng tới khả năng thoát hơi nước của sinh vật 
O 2 ảnh hưởng tới hô hấp ; CO 2 tham gia vào quang hợp ở thực vật ; CO 2 quá cao sẽ gây chết sinh vật 
Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái vật lí và hoá học tới sinh vật 
HAÕY CHOÏN ÑAÙP AÙN ÑUÙNG NHAÁT TRONG CAÂU SAU ÑAÂY 
CAÂU HOÛI : Vi khuaån suoái nöôùc noùng coù giôùi haïn nhieät ñoä töø 0 0 C  90 0 C, coù nghóa laø : 
A. Giôùi haïn döôùi laø 90 0 C, giôùi haïn treân laø O 0 C. 
B. Giôùi haïn treân laø 90 0 C, giôùi haïn döôùi laø 0 0 C. 
C. ÔÛ nhieät ñoä -5 0 C vaø 95 0 C vi khuaån ñaõ cheát . 
D . Caû 2 caâu B, C ñeàu ñuùng . 
O 
Caùc nhaân toá sinh thaùi 
Nhaân toá sinh thaùi voâ sinh 
Nhaân toá sinh thaùi höõu sinh 
Möùc ñoä ngaäp nöôùc 
Kieán 
Ñoä doác cuûa ñaát 
Nhieät ñoä khoâng khí 
Caây coû 
Ñoä tôi xoáp cuûa ñaát 
Saâu aên laù caây 
Goã muïc 
Haõy saép xeáp caùc nhaân toá sinh thaùi sau ñaây vaøo töøng nhoùm nhaân toá sinh thaùi 
Trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_khoi_12_bai_35_moi_truong_song_va_cac_nha.ppt
Bài giảng liên quan