Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất - Trường THPT Yên Lãng

Điền tên các hình thức vận chuyển tương ứng trên hình?

1. Vận chuyển thụ động trực tiếp qua lớp phopholipit kép

2. Vận chuyển thụ động qua kênh protein xuyên màng

3. Hiện tượng nhập bào

4. Hiện tượng xuất bào

5. Vận chuyển chủ động qua “Bơm” đặc hiệu

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 23/03/2022 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất - Trường THPT Yên Lãng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Glicoprotein 
Colesteron 
Lớp photpholipit kép 
Protein xuyên màng 
Protein bám màng 
4 
1 
5 
2 
3 
( Nồng đô ̣ cao ) 
Chất hòa tan 
( Nồng độ thấp ) 
Chất hòa tan 
Phân tư ̉ H 2 O 
( Thế nước thấp ) 
Phân tư ̉ H 2 O 
( Thế nước cao ) 
Thẩm tách 
Thẩm thấu 
Màng sinh chất 
DD 1 
DD 2 
Ngoài 
màng 
Trong màng 
MT ưu trương 
MTđẳngtrương 
MT nhược trương 
1 
2 
3 
CÁC LOẠI MÔI TRƯỜNG 
 chất tan 
MT ưu trương 
MT đẳng trương (TB không thay đổi hinh dạng) 
MT nhược trương 
Trong TB 
Ngoài TB 
TB Động vật 
TB thực vật 
Không bào 
Nội dung 
 Vận chuyển 
thụ động 
 Vận chuyển 
 chủ động 
Chiều vận chuyển 
Sử dụng ATP 
Cách vận chuyển 
(con đường ) 
Khái niệm 
 a và b . 	 Vận chuyển thụ động . 
 c. Vận chuyển chủ động 
Bªn ngoµi TB 
Bªn trong TB 
Kªnh Pr«tªin 
Kªnh Pr«tªin 
Ph«tpholipit 
ATP 
 ADP 
CƠ CHẾ VẬN CHUYỂN CHỦ ĐỘNG 
 Nội dung 
 Vận chuyển 
thụ động 
 Vận chuyển 
 chủ động 
Chiều vận chuyển 
Nồng độ cao -> nồng độ thấp 
Nồng độ thấp -> nồng độ cao 
Sử dụng ATP 
Không 
Có 
Cách vận chuyển 
(con đường ) 
(1) Trực tiếp qua lớp photpholipit kép 
(2) Khuếch tán qua kênh protein xuyên màng 
(H 2 0 thẩm thấu qua kênh pr đặc biệt -> aquaporin ) 
(1) Vận chuyển bởi các “ máy bơm ” đặc chủng cho từng loại chất . 
Kh ái niệm 
Là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất theo nguyên lí khuyêch tán mà không tiêu tốn ATP. 
Là phương thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất ngược chi ều gradddien nồng độ và cần tiêu tốn ATP. 
( Theo chiều građien nồng độ ) 
( Ngược chiều građien nồng độ ) 
SỰ HẤP THỤ GLUCOZƠ VÀ ĐÀO THẢI URÊ Ở TẾ BÀO QUẢN CẦU THẬN 
Máu 
[ urê ] = 1 lần 
[ glucozơ ] = 1,2g/l 
Nước tiểu 
 [ urê ] = 65 lần 
 [ glucozơ ] =0,9g/l 
Màng TB quản cầu thận 
TẾ BÀO BẠCH CẦU TIÊU DIỆT VI KHUẨN 
1 
2 
3 
4 
5 
1. Vận chuyển thụ động trực tiếp qua lớp phopholipit kép 
2. Vận chuyển thụ động qua kênh protein xuyên màng 
3. Hiện tượng nhập bào 
4. Hiện tượng xuất bào 
5. Vận chuyển chủ động qua “ Bơm ” đặc hiệu 
Điền tên các hình thức vận chuyển tương ứng trên hình ? 
N 
N 
T 
H 
C 
I 
C 
V 
Y 
C 
Ư 
U 
C 
Ê 
H 
 
Xuất bào và nhập bào là kiểu vận chuyển của 
Các chất thông qua sự biến dạng của  
ĐA 1 
ĐA 4 
ĐA 3 
ĐA 2 
ĐA 5 
ĐA 7 
ĐA 6 
1 
2 
3 
7 
4 
6 
5 
TỪ KHOÁ 
Đây là sự vận chuyển của các chất từ nơi 
có nồng độ cao tới nơi có nồng độ thấp ? 
GIẢI 
 ĐÁP 
 Ô 
CHỮ 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
N 
Á 
T 
K 
H 
H 
C 
Ế 
U 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
O 
T 
H 
À 
B 
C 
Ự 
Hiện tượng màng tế bào biến dạng bao lấy 
các chất rắn và đưa vào trong tế bào 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
U 
Ấ 
T 
H 
H 
T 
M 
Ẩ 
Sự khuếch tán của các phân tử nước qua 
màng bán thấm được gọi là : 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
Ụ 
H 
T 
N 
N 
C 
Ể 
Y 
U 
H 
Đ 
Ộ 
N 
V 
G 
Ậ 
Đây là phương thức vận chuy ển các chất qua 
màng không tiêu tốn năng l ượng ? 
Qúa trình này xảy ra hoàn toàn ngược với 
quá trình nhập bào ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
G 
N 
Ơ 
Ư 
Đ 
Ẳ 
R 
T 
G 
N 
Đây là môi trường mà nồng độ chất tan ngo ài 
 tế bào bằng nồng độ chất tan trong tế bào ? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
H 
C 
H 
N 
M 
À 
I 
S 
G 
N 
Ấ 
T 
O 
X 
U 
À 
B 
T 
Ấ 
C 
Í 
T 
Ể 
Ự 
C 
C 
Y 
H 
N 
V 
N 
C 
H 
Ậ 
U 
Chúc quý thầy cô giáo sức khỏe ! 
Chúc các em học tập tốt ! 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_11_van_chuyen_cac_chat_qua_man.ppt