Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật - Trương Văn Hiền

Khái niệm sinh trưởng:

Sinh trưởng của quần thể vsv được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể.

Thời gian của 1 thế hệ được tính từ khi xuất hiện 1 tế bào cho đến khi phân chia( kí hiệu là g).

Ví dụ: Vi khuẩn E.Coli cứ 20 phút lại phân chia một lần.

Với số tế bào ban đầu là N0 thì sau 2 giờ, số tế bào trong quần thể sẽ là: N = N0 * 26 ( tức là trong 2 giờ vi khuẩn phân chia 6 lần).

Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn:

Nuôi cấy không liên tục:

Là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất.

ppt17 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 199 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật - Trương Văn Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN 
Chào mừng quý thầy cô đến dự giờ thăm lớp 
Môn: Sinh học 10 
Gv : Tröông Vaên Hieàn  Toå : Hoùa - Sinh 
Chương II . SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT 
Bài 25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
Tuần 26 – Tiết 26 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
Cấu trúc bài gồm 2 phần : 
Phải nắm được khái niệm sinh trưởng ? Thời gian của một thế hệ quần thể vi sinh vật được tính như thế nào ? 
Sự sinh trưởng của vi khuẩn trong môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy không liên tục diễn ra như thế nào ? Chúng có đặc điểm gì ? 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
Thảo luận nhanh ( nhóm 2 người ): Quan sát bảng ghi kết quả phân chia của E.Coli sau đây : 
Thời gian 
( phút ) 
Số lần phân chia 
2 n 
Số tế bào của quần thể (N 0 x 2 n ) 
0 
0 
2 0 
1 
20 
1 
2 1 
2 
40 
2 
2 2 
4 
60 
3 
2 3 
8 
80 
4 
2 4 
16 
100 
5 
2 5 
32 
120 
6 
2 6 
64 
CH 1 : Số thời gian theo dõi ? 
CH 2 : Số lần phân chia ? 
CH 3 : Số tế bào được tạo ra sau mỗi lần phân chia : 1 ,2,3,4,5,6? 
 Từ 1  2 
 2  4 
 3  8 
 4 16 
 5  32 
 6  64 
 120 phút 
 6 lần 
Thời gian 
( phút ) 
Số lần phân chia 
2 n 
Số tế bào của quần thể (N 0 x 2 n ) 
0 
0 
2 0 
1 
20 
1 
2 1 
2 
40 
2 
2 2 
4 
60 
3 
2 3 
8 
80 
4 
2 4 
16 
100 
5 
2 5 
32 
120 
6 
2 6 
64 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
 Thế nào là sự sinh trưởng ở vi sinh vật ? 
- Sinh trưởng của quần thể vsv được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể . 
Thời gian của 1 thế hệ là gì ? Cho ví dụ ? 
- Thời gian của 1 thế hệ được tính từ khi xuất hiện 1 tế bào cho đến khi phân chia ( kí hiệu là g). 
- Ví dụ : Vi khuẩn E.Coli cứ 20 phút lại phân chia một lần . 
Baøi taäp vaän duïng : 
1. Sau thôøi gian cuûa moät theá heä , soá teá baøo trong quaàn theå bieán ñoåi nhö theá naøo ? 
  Soá teá baøo taêng gaáp ñoâi 
2. Neáu soá löôïng teá baøo ban ñaàu( N 0 ) khoâng phaûi laø moät teá baøo maø laø 10 5 teá baøo thì sau 2 giôø soá löôïng teá baøo trong bình(N ) laø bao nhieâu ? 
 Vôùi soá teá baøo ban ñaàu laø N 0 thì sau 2 giôø , soá teá baøo trong quaàn theå seõ laø : N = N 0 * 2 6 ( töùc laø trong 2 giôø vi khuaån phaân chia 6 laàn ). 
. Vi khuaån lao : 1000 phuùt . 
. Truøng ñeá giaày : 24 giôø . 
. Tröïc khuaån coû khoâ 26  . 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
Thế nào là nuôi cấy không liên tục ? 
 Là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất . 
 Quần thể vi khuẩn trong môi trường này sinh trưởng ntn ? Chúng diễn ra theo thứ tự ra sao ? 
 Các em hãy quan sát diễn biến diễn ra ở đồ thị sau : 
Pha tieàm phaùt 
Pha luyõ thöøa 
Pha caân baèng 
Pha suy vong 
Thôøi gian 
Log soá löôïng teá baøo 
Quần thể vk trong mt này sinh trưởng ntn ? Theo thứ tự ra sao ? 
 Theo 1 đường cong, thứ tự theo 4 pha 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
 Là môi trường không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất . 
 Quần thể vk trong mt nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo một đường cong và gồm 4 pha . 
a/- Pha tiềm phát ( pha lag) hay còn gọi là pha thích ứng : 
Xác định hướng của đồ thị và đặc điểm ở pha tiềm phát ? 
Ñoà thò naèm ngang , chöùng toû soá löôïng teá baøo trong quaàn theå khoâng taêng do vi khuaån môùi ñang ôû giai ñoïan thích öùng vôùi moâi tröôøng . Enzim cảm ứng hình thaønh ñeå phaân giải caùc chất . 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
b/- Pha luõy thöøa ( Pha log) hay pha caáp soá muõ : 
a/- Pha tiềm phát ( pha lag) hay còn gọi là pha thích ứng : 
 Ñoà thò coù höôùng ñi leân , chöùng toû soá löôïng teá baøo trong quaàn theå taêng maïnh , töùc laø quaù trình trao ñoåi chaát dieãn ra maïnh vaø teá baøo lieân tuïc phaân chia . Luùc naøy ñieàu kieän moâi tröôøng laø thích hôïp nhaát . 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
b/- Pha luõy thöøa ( Pha log) hay pha caáp soá muõ : 
a/- Pha tiềm phát ( pha lag) hay còn gọi là pha thích ứng : 
c/- Pha caân baèng ñoäng : 
 Ñoà thò coù höôùng naèm ngang ôû vò trí cao nhaát , chöùng toû soá löôïng teá baøo trong quaàn theå ñaït ñeán möùc cöïc ñaïi vaø khoâng ñoåi theo thôøi gian . Lí do laø coù nhöõng teá baøo bò phaân huûy vaø coù nhöõng teá baøo vaãn tieáp tuïc phaân chia . 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
b/- Pha luõy thöøa ( Pha log) hay pha caáp soá muõ : 
a/- Pha tiềm phát ( pha lag) hay còn gọi là pha thích ứng : 
c/- Pha caân baèng ñoäng : 
d/- Pha suy vong : 
 Ñoà thò coù höôùng ñi xuoáng töø vò trí cöïc ñaïi , chöùng toû soá löôïng teá baøo trong quaàn theå giaûm daàn , töùc laø soá teá baøo bò phaân huûy ngaøy caøng nhieàu . Lí do laø do chaát dinh 
döôõng caïn kieät vaø chaát ñoäc haïi tích luõy quaù nhieàu . 
$25. SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 
I/- Khái niệm sinh trưởng : 
II/- Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn : 
1/- Nuôi cấy không liên tục : 
2/- Nuôi cấy liên tục : 
Nguyên tắc của phương pháp nuôi cấy liên tục là gì ? 
 Nguyeân taéc cuûa phöông phaùp nuoâi caáy lieân tuïc : laø duøng moâi tröôøng luoân ñoåi môùi baèng caùch boå sung lieân tuïc caùc chaát dinh döôõng vaøo vaø ñoàng thôøi laáy ra moät 
löôïng töông ñöông dòch nuoâi caáy . 
Mục đích của phương pháp này là để làm gì ? 
 Muïc ñích : ñeå traùnh hieän töôïng suy vong cuûa quaàn theå sinh vaät . 
Sử dụng phương pháp này có ý nghĩa gì ? 
 YÙ nghóa : Söû duïng phöông phaùp naøy trong saûn xuaát sinh khoái ñeå thu nhaän proâteâin ñôn baøo , caùc hôïp chaát coù hoaït tính sinh hoïc nhö axit amin , enzim , caùc khaùng sinh , caùc hoocmon . 
 Trong phương pháp nuôi cấy liên tục , vi khuẩn đạt tốc độ sinh trưởng cực đại ở pha : 
a. Tiềm phát 
b. Lũy thừa 
c. Cân bằng 
d. Suy vong . 
 Trong phương pháp nuôi cấy liên tục , quá trình sinh trưởng của vi khuẩn không có pha : 
a. Tiềm phát 
b. Lũy thừa 
c. Cân bằng 
d. Suy vong . 
e. Cả a và d. 
 Taïi sao noùi daï daøy , ruoät ôû ngöôøi laø 1 heä thoáng nuoâi caáy lieân tuïc ñoái vôùi vi sinh vật ? 
  Vì luoân nhaän ñöôïc chaát dinh döôõng boå sung vaø cuõng lieân tuïc thaûi ra caùc saûn phaåm dò hoùa . 
 Theo em , trong môi trường nuôi cấy liên tục thì có pha tiềm phát không ? 
  Trong mt nuôi cấy liên tục thì không có pha tiềm phát vì mt luôn ổn định , vi khuẩn đã có enzim cảm ứng nên không cần phải làm quen với mt . 
Dặn dò : 
Học bài , trả lời câu hỏi cuối bài . 
 Đọc mục ” Em có biết ”. 
 Chuẩn bị PHT sau : 
Hình thức sinh sản 
Đặc điểm 
Đại diện 
Sinh sản của 
sv nhân sơ 
Singh sản của 
sv nhân thực 
XIN CHÀO 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_25_sinh_truong_cua_vi_sinh_vat.ppt
Bài giảng liên quan