Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 8+9+10: Tế bào nhân thực - Nguyễn Khắc Định

Tế bào nhân sơ

Kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản.

Chưa có nhân hoàn chỉnh.

TBC không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng. Chỉ có ribôxôm (có kích thước nhỏ hơn).

Tế bào nhân thực

Kích thước lớn hơn, cấu tạo phức tạp hơn.

Có nhân hoàn chỉnh.

TBC có hệ thống nội màng và có nhiều bào quan có màng (ty thể, lưới nội chất,thể gôngi, ).

Ribôxôm có kích thước lớn hơn.

 

ppt20 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 24/03/2022 | Lượt xem: 221 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 10 - Bài 8+9+10: Tế bào nhân thực - Nguyễn Khắc Định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TRÖÔØNG THCS & THPT ÑOÀNG TIEÁN 
GIAÙO VIEÂN: NGUYEÃN KHAÉC ÑÒNH 
Xin chaøo quùy thaày coâ cuøng caùc em hoïc sinh thaân meán ! 
TẾ BÀO NHÂN THỰC 
Bµi 8 + 9 + 10 	 ( TiÕt 1 ) 
Người thực hiện : 
NỘI DUNG CẦN TÌM HIỂU 
Một là : ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC 
Hai là : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA NHÂN TẾ BÀO 
Ba là : CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BÀO QUAN 
 1. RIBÔXÔM 
 2. LƯỚI NỘI CHẤT 
3. BỘ MÁY GÔNGI 
4. TY THỂ 
Trước tiên ta tìm hiểu về đặc điểm chung của TB nhân thực 
Tế Bào Động Vật 
Tế Bào Thực Vật 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
Tế bào chất 
Chương II – CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO 
KẾT HỢP KIỂM TRA BÀI CŨ 
Xem thông tin trang 36 - SGK 
Xem v à hoàn thành bảng sau ? 
T Õ bµo nh©n s¬ 
T Õ bµo nh©n thùc : TB thùc vËt 
Bằng kiến thức đã học , hãy quan sát hình và nêu điểm khác nhau cơ bản giữa TB nhân sơ với TB nhân thực ? 
Sự khác biệt cơ bản giữa TB nhân sơ với TB nhân thực 
Tế bào nhân sơ 
Kích thước nhỏ , cấu tạo đơn giản . 
Chưa có nhân hoàn chỉnh . 
TBC không có hệ thống nội màng và không có các bào quan có màng . Chỉ có ribôxôm ( có kích thước nhỏ hơn ). 
Tế bào nhân thực 
Kích thước lớn hơn , cấu tạo phức tạp hơn . 
Có nhân hoàn chỉnh . 
TBC có hệ thống nội màng và có nhiều bào quan có màng ( ty thể , lưới nội chất,thể gôngi ,). 
Ribôxôm có kích thước lớn hơn . 
SAU ĐÂY CHÚNG TA SẼ TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC 
I - NHÂN TẾ BÀO 
Quan sát hình rồi nêu cấu tạo của nhân tế bào ? 
Dịch nhân 
Để tìm hiểu chức năng của nhân tế bào 
ta quan sát thí nghiệm sau : 
THÍ NGHIỆM: Nhân bản vô tính ở ếch 
B 
A 
Ếch cho trứng 
Ếch cho nhân TB 
Phôi 
Ếch con 
TB Trứng 
TB Sinh dưỡng 
Nhân TB 
TB đã được chuyển nhân 
Ếch con sẽ giống loài A hay loài B ? 
Ếch con 
TB đã được hút nhân 
Nhân TB sinh dưỡng 
Nhân bản vô tính ở cừu 
Cừu nhân bản 
giống cừu nào ? 
QUA 2 THÍ NGHIỆM, HÃY NÊU CHỨC NĂNG CỦA NHÂN TẾ BÀO ? 
II – CÁC BÀO QUAN 
RIBÔXÔM 
LƯỚI NỘI CHẤT 
THỂ GÔNGI 
TY THỂ 
1 – 
RIBÔXÔM 
Hình mô tả ribôxôm đang thực hiện chức năng 
Từ kiến thức đã học : 
M ô t ả c ấu t ạo và chức năng c ủa ribôxôm ? 
2 - LƯỚI NỘI CHẤT 
Nhân 
Quan sát hình : M ô t ả c ấu t ạo c ủa l ưới n ội ch ất ? 
Phân biệt lưới nội chất hạt với lưới nội chất trơn 
Hầu hết các sản phẩm tổng hợp của lưới nội chất sẽ được tái chế tại bào quan nào ? 
3 – BỘ MÁY GÔNGI 
Quan sát hình và nêu cấu tạo của bộ máy gôngi ? 
thể gôngi có chức năng gì trong tế bào ? 
Hình : MÔ TẢ MỐI LIÊN HỆ VỀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG TẾ BÀO 
Những bộ phận nào tham gia vận chuyển một prôtêin ra khỏi tế bào ? 
Qúa trình này phải tiêu tốn sản phẩm gì của tế bào ? 
ATP 
4. TY THỂ 
Nêu cấu tạo của ty thể 
 Tại sao ví ty thể là “ nhà máy điện ” của tế bào ? 
 Nhân 
 Lưới NC hạt 
Ribôxôm 
Lưới NC Trơn 
 M àng nhân 
 1 
 2 
 3 
 4 
Ghi ch ú th ích vào 1 ,2, 3 ,4 v à n ê u ch ức n ă ng c ủa b ộ ph ận đó ? 
XEM AI NHỚ NHIỀU 
AI THÔNG MINH HƠN 
Cho các loại tế bào sau : 
TB gan b. TB bạch cầu 
c. TB cơ tim d. Tb thần kinh . 
1. Loại tế bào nào có lưới nội chất phát triển nhất ? 
2. Loại tế bào nào có nhiều ty thể nhất ? 
Gìơ học đến đây là kết thúc 
Xin thân ái chào tạm biệt quý thầy 
cô cùng các em học sinh yêu quý ! Chúc quý Thầy cô và các em mạnh khỏe ! 
Gìơ học đến đây là kết thúc 
Xin thân ái chào tạm biệt quý thầy 
cô cùng các em học sinh yêu quý ! 
 Chúc quý Thầy cô và các em mạnh khỏe ! 
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
 XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY,CÔ CÙNG CÁC EM HỌC SINH MẠNH KHỎE. THÀNH ĐẠT.! 
 GV : NGUYỄN KHẮC ĐỊNH 
GIỜ HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
XIN KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ 
CÙNG CÁC EM MẠNH KHỎE 
GIẢI TRÍ 
Màng Sinh Chất 
1 
Tế Bào Chất 
Thành TB 
Vùng Nhân 
Ribôxôm 
Lông 
Roi 
2 
4 
3 
5 
6 
7 
Quan sát hình : Nêu cấu tạo chung của tế bào nhân sơ ? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_10_bai_8910_te_bao_nhan_thuc_nguyen_k.ppt