Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 30: Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ

 Chu trình nhân lên của virus làm 5 giai đọan :

 1. Hấp phụ

 2. Xâm nhập

 3. Sinh tổng hợp

 4. Lắp ráp

 5. Phóng thích

HIV/ AIDS

Tác nhân: Con người bị lây nhiễm virus HIV từ những giống khỉ dạng người cư trú tại Trung Phi, nhiều khả năng nhất là từ Shimpanze. Đã có tới gần 24 triệu người chết vì AIDS.

Biện pháp phòng ngừa

Chúng ta có thể phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS

bằng cách nào?

- Hiểu biết về AIDS

 - Sống lành mạnh

 - Loại trừ các tệ nạn xã hội

 - Vệ sinh y tế.

 

ppt25 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 30: Sự nhân lên của virus trong tế bào vật chủ, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Phage có cấu tạo gồm đầu hình khối đa diện, gắn với 
đuôi có cấu tạo đối xứng xoắn 
Phage hay thực khuẩn thể chỉ tấn công vi khuẩn nó chỉ có thể nhân lên và kí sinh vào các tế bào vi khuẩn và có có ADN dạng xoắn kép, không có vỏ ngoài. Loại virus này không gây hại cho người. 
Tiết 30 :  
Sự nhân lên của virus 
trong tế bào vật chủ 
I. Chu trình nhân lên của virus 
Hãy quan sát đoạn băng sau và cho biết: 
Có thể chia chu trình nhân lên của virus thành mấy giai đoạn? Là những giai đoạn nào? 
Chu trình nhân lên của virus Động vật 
Chu trình nhân lên của phage 
Chu trình nhân lên của virut gồm mấy giai đoạn? 
 Chu trình nhân lên của virus làm 5 giai đọan : 
 	1. Hấp phụ 
 	2. Xâm nhập 
 	3. Sinh tổng hợp 
 	4. Lắp ráp 
 	5. Phóng th í ch 
GĐ1 : sự hấp phụ 
Trong giai đoạn hấp phụ, virus thực hiện hoạt động gì? 
 virus bám một cách đặc hiệu lên thụ thể bề mặt TB chủ 
virus động vật 
Gai glyc«pr«tªin 
Phage 
Gai ®u«i 
GĐ1 : Sự hấp phụ 
virus động vật 
Gai glyc«pr«tªin 
Phage 
Gai ®u«i 
Mçi lo¹i virus chØ cã thÓ kÝ sinh trong mét lo¹i tÕ bµo nhÊt ®Þnh 
Sự bám đặc hiệu của virut trên bề mặt TB chủ có ý nghĩa gì? 
GĐ2 : xâm nhập 
virus động vật 
Phage 
VRĐV : Đưa cả nucleocapsit vào 
Tế bào chất, sau đó cởi vỏ và giải 
Phóng lõi axit Nucleic 
Phage : Enzim lizozim phá hủy 
Thành tế bào, bơm lõi 
axit nucleic vào tế bào chất, 
Cởi vỏ bên ngoài. 
Qúa trình xâm nhập của phage và của virus động vật 
khác nhau như thế nào ? 
GĐ3 : Sinh tổng hợp 
Phage 
Trong giai đoạn này, virus 
Tổng hợp những vật chất nào ? 
virus tổng hợp 
axit nucleic va protein 
Của mình 
Các nguyên liệu và enzim ma virus sử dụng có nguồn gôc từ đâu? 
Nguồn nguyên liệu và enzim: do tế bào chủ cung cấp 
GĐ4 : Lắp ráp 
Phage 
Diễn biến của giai đoạn này thế nào? 
Lắp axit nucleic vào protein vỏ để tạo 
virus hoàn chỉnh. 
GĐ 5 : Phóng thích 
Trong giai đoạn này hoạt động của 
Virut như thế nào? 
virus ph¸ vì tÕ bµo chñ ®Ó å ¹t chui ra ngoµi. 
Khi virut nhân lên mà làm tan TB-> gọi là chu trinh tan 
Bµi tËp 
 §iÒn tªn c¸c giai ®o¹n trong chu tr×nh sinh tan cña virus 
virus 
Hấp phụ 
Xâm nhập 
Sinh tổng hợp 
Lắp ráp 
Phóng th ích 
(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5 ) 
II. HIV/ AIDS 
Tác nhân : Con người bị lây nhiễm virus HIV từ những giống khỉ dạng người cư trú tại Trung Phi, nhiều khả năng nhất là từ Shimpanze. Đã có tới gần 24 triệu người chết vì AIDS. 
Ng ười b ị b ệnh AIDS 
1. Khái niệm HIV 
 HIV là gì ? 
Tại sao virut HIV lại gây suy giảm 
Miễn dịch ở người? 
Các té bào mà HIV tấn công 
Tế bào limphoT 
2.C¸c con ®­êng l©y truyÒn HIV 
HIV/AIDS th­êng l©y truyÒn qua nh÷ng 
con ®­êng nµo? 
M¸u 
MÑ truyÒn sang con 
T×nh dôc 
3. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña bÖnh 
Giai ®o¹n 
Thêi gian 
kÐo dµi 
§ Æc ®iÓm 
1. S¬ nhiÔm 
2. Thêi kú 
kh«ng triÖu chøng 
3. Thêi kú biÓu hiÖn triÖu chøng AIDS 
2 tuÇn -3 th¸ng 
Kh«ng cã triÖu chøng 
1-10 n¨m 
Sè l­îng tÕ bµo 
Limph« T4 gi¶m dÇn 
Sau 1 ®Õn 10 n¨m 
XuÊt hiÖn c¸c bÖnh 
c¬ héi: sèt,tiªu ch¶y, 
 sót c©n, ung th­ 
 chÕt 
4. Biện pháp phòng ngừa 
Chúng ta có thể phòng ngừa nhiễm HIV/AIDS 
bằng cách nào? 
 - Hiểu biết về AIDS 
 - Sống lành mạnh 
 - Loại trừ các tệ nạn xã hội 
 - Vệ sinh y tế. 
BiÖn ph¸p tèt nhÊt ®Ó chèng l¹i c¸c bÖnh do virus hiÖn nay ®ang ®­îc sö dông lµ g× ?  
Tiªm v¨cxin phßng bÖnh ®Þnh k× t¹i c¸c trung 
t©m y tÕ (d¹i, sëi, quai bÞ, ®Ëu mïa) 
C ó lối sống lành mạnh: không tiêm chích ma tuý, 
mại dâm, sống buông thả, quan hệ tình dục bừa bãi... 
Củng cố 
+ Nªu 5 giai ®o¹n nh©n lªn cña vi rót trong tÕ bµo chñ? 
+ HIV/ AIDS lµ g×? HIV cã thÓ l©y nhiÔm qua nh÷ng con ®­êng nµo? 
+ Cã nªn tr¸nh xa nh÷ng ng­êi nhiÔm HIV hay kh«ng? T¹i sao? 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_tiet_30_su_nhan_len_cua_virus_tron.ppt