Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 33: Tiến hoá lớn

1. KHÁI NIỆM TIẾN HOÁ LỚN:

Là quá trình biến đổi trên qui mô lớn, trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài.

2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TIẾN HOÁ LỚN:

 Giúp tìm hiểu quá trình hình thành các loài, cũng như các các nhóm loài trong quá khứ.

Nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị phân loại: Loài, chi, họ, bộ, lớp

Giúp chúng ta có thể phác hoạ nên cây phát sinh chủng loại.

3. CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI:

Dựa trên nguyên tắc các loài có chung đặc điểm tạo thành chi, các chi có chung đặc điểm tạo thành họ, các họ có chung đặc điểm tạo thành bộ,

ppt22 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 22/03/2022 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Sinh học Lớp 12 - Tiết 33: Tiến hoá lớn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
TIẾN HOÁ LỚN 
 TIẾT 33: 
NGUYỄN HOÀNG 
1 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
NGUYỄN HOÀNG 
2 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
A 
Loaøi 
Hieän 
taïi 
1 2 3 4 
Hoï 
Lớp 
Bộ II 
Bộ I 
Boä 
Chi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
Cá thể 
Quần thể 
Loài 
Chi 
H ọ 
B ộ 
L ớp 
Ng ành 
Gi ới 
Tiến 
hóa nhỏ 
Tiến 
hóa lớn 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
- 20 loài hiện tại là sản phẩm tiến hóa từ 1 gốc chung . 
- Được phân làm 8 chi  4 họ  2 bộ  1 lớp . 
* Có 1 loài từ khi sinh ra cho đến ngày nay hầu như 	 không biến đổi . 
Tiến hoá lớn là gì ? 
NGUYỄN HOÀNG 
3 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
 1. KHÁI NIỆM TIẾN HOÁ LỚN : 
 2. CƠ SỞ NGHIÊN CỨU TIẾN HOÁ LỚN : 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
	 Là quá trình biến đổi trên qui mô lớn , trải qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên loài . 
Nghiên cứu tiến hoá lớn dựa trên cơ sở nghiên cứu các lĩnh vực nào ? 
- Nghiên cứu hoá thạch : 
- Nghiên cứu phân loại sinh giới thành các đơn vị 	 phân loại : Loài , chi, họ , bộ , lớp  
Mục đích nghiên cứu hoá thạch là gì ? 
	 Giúp tìm hiểu quá trình hình 	 thành các loài , cũng như các các nhóm loài 	 trong quá khứ . 
Nghiên cứu phân loại sinh giới nhằm mục đích gì ? 
	 Giúp chúng 	 ta có thể phác hoạ nên cây phát sinh chủng 	 loại . 
Phân loại sinh giới thành các đơn vị dựa trên cơ sở nào ? 
Mức độ giống nhau về đặc điểm hình thái , hoá sinh , sinh học phân tử . 
NGUYỄN HOÀNG 
4 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
A 
Loaøi 
Hieän 
taïi 
1 2 3 4 
Hoï 
Lớp 
Bộ II 
Bộ I 
Boä 
Chi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
Cá thể 
Quần thẻ 
Loài 
Chi 
H ọ 
B ộ 
L ớp 
Ng ành 
Gi ới 
Tiến 
hóa nhỏ 
Tiến 
hóa lớn 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
Căn cứ vào đâu người ta xếp các nhóm phân loại trên loài ( Chi , họ , bộ , lớp )? 
NGUYỄN HOÀNG 
5 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
	 Dựa trên nguyên tắc các loài có chung đặc điểm tạo thành chi , các chi có chung đặc điểm tạo thành họ , các họ có chung đặc điểm tạo thành bộ , 
3. CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI : 
NGUYỄN HOÀNG 
6 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
A 
Loaøi 
Hieän 
taïi 
1 2 3 4 
Hoï 
Lớp 
Bộ II 
Bộ I 
Boä 
Chi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
Cá thể 
Quần thẻ 
Loài 
Chi 
H ọ 
B ộ 
L ớp 
Ng ành 
Gi ới 
Tiến 
hóa nhỏ 
Tiến 
hóa lớn 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
Nghiên cứu tiến hoá lớn nhằm làm sáng tỏ những vấn đề gì của sinh giới ? 
NGUYỄN HOÀNG 
7 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
	 Dựa trên nguyên tắc các loài có chung đặc điểm tạo thành chi , các chi có chung đặc điểm tạo thành họ , các họ có chung đặc điểm tạo thành bộ , 
3. CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI : 
4. Ý NGHĨA : 
	 Giúp xây dựng được cây phát sinh chủng loại , từ đó giải thích được sự phát sinh , phát triển của sinh giới từ một tổ tiên chung . Đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài . 
NGUYỄN HOÀNG 
8 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
A 
Loaøi 
Hieän 
taïi 
1 2 3 4 
Hoï 
Lớp 
Bộ II 
Bộ I 
Boä 
Chi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
Cá thể 
Quần thẻ 
Loài 
Chi 
H ọ 
B ộ 
L ớp 
Ng ành 
Gi ới 
Tiến 
hóa nhỏ 
Tiến 
hóa lớn 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
Nêu chiều hướng tiến hoá của sinh giới và chiều hướng nào là cơ bản nhất ? 
NGUYỄN HOÀNG 
9 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
	 Dựa trên nguyên tắc các loài có chung một số đặc điểm tạo thành chi , các chi có chung một số đặc điểm tạo thành họ , các họ có chung một số đặc điểm tạo thành bộ , 
3. CÁCH PHÂN LOẠI CÁC CẤP TỔ CHỨC TRÊN LOÀI : 
4. Ý NGHĨA : 
	 Giúp xây dựng được cây phát sinh chủng loại , từ đó giải thích được sự phát sinh , phát triển của sinh giới từ một tổ tiên chung . Đồng thời làm sáng tỏ mối quan hệ họ hàng giữa các loài . 
5. CHIỀU HƯỚNG TIẾN HOÁ : 
- Ngày càng đa dạng và phong phú . 
- Tổ chức ngày càng cao . 
- Thích nghi ngày càng hợp lí . 
NGUYỄN HOÀNG 
10 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
T. tức 
ĐVNS 
Vi rút 
Gà 
Giun 
? Sắp xếp các động vật trên theo thứ tự tiến hoá cao dần ? 
? Vì sao ngày nay vẫn tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm sinh vật tổ chức cao ? 
I - TI ẾN HOÁ LỚN VÀ VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI THẾ GIỚI SỐNG: 
NGUYỄN HOÀNG 
11 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
1. THÍ NGHIỆM Ở TẢO LỤC ĐƠN BÀO : 
NGUYỄN HOÀNG 
12 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
2. THÍ NGHIỆM VỀ CÁC GEN ĐIỀU HOÀ PHÁT TRIỂN PHÔI Ở 	 RUỒI GIẤM : 
NGUYỄN HOÀNG 
13 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
3. THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU Ở NGƯỜI VÀ TINH TINH : 
NGUYỄN HOÀNG 
14 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
Bộ NST của người ( H) và của tinh tinh ( C) 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
3. THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU Ở NGƯỜI VÀ TINH TINH : 
NGUYỄN HOÀNG 
15 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
Người 
Gorilla 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
3. THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU Ở NGƯỜI VÀ TINH TINH : 
NGUYỄN HOÀNG 
16 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
Lồi cằm của người vì sao phát triển hơn ? 
Lồi cằm 
Người 
Tinh tinh 
II - M ỘT SỐ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ TIẾN HOÁ LỚN : 
3. THÍ NGHIỆM NGHIÊN CỨU Ở NGƯỜI VÀ TINH TINH : 
NGUYỄN HOÀNG 
17 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
 1. Tieán hoùa lôùn laø quaù trình 
A. hình thaønh loaøi môùi . 
B. bieán ñoåi thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå . 
C. hình thaønh caùc nhoùm phaân loaïi treân loaøi . 
D. bieán ñoåi thaønh phaàn kieåu gen cuûa quaàn theå , 	 ñöa ñeán söï hình thaønh loaøi môùi . 
ĐÚNG 
C ỦNG CỐ : 
 2. Trong caùc ñôn vò phaân loaïi treân loaøi , moät hoï naøo ñoù ñöôïc taïo neân bôûi nhieàu .. coù chung nhöõng ñaëc ñieåm nhaát ñònh . 
 A. 	B. lôùp . 
 C. boä . D. noøi . 
chi 
chi 
NGUYỄN HOÀNG 
18 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM ! 
NGUYỄN HOÀNG 
19 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
Dạng gốc 
C ỦNG CỐ : 
NGUYỄN HOÀNG 
20 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
D¹ng gèc 
C ỦNG CỐ : 
NGUYỄN HOÀNG 
21 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 
Dạng gốc 
C ỦNG CỐ : 
NGUYỄN HOÀNG 
22 
TRƯỜNG T.H.P.T TĨNH GIA II 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_lop_12_tiet_33_tien_hoa_lon.ppt