Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Chuẩn kĩ năng)

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức

Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên

 mẫu thức.

Quy tắc:

Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau, ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được

Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau:

1) Giao hoán

2) Kết hợp:

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 09/04/2022 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Số học Lớp 8 - Chương 2 - Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số (Chuẩn kĩ năng), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 
 QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ THĂM LỚP 
 1. Muốn quy đồng mẫu thức của nhiều phân thức ta làm như thế nào ? 
và 
 2. Quy đồng mẫu thức của các phân thức sau : 
+ 
= 
? 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc 
Ví dụ 1: Cộng hai phân thức : 
Giải : 
Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số . 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức , ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên mẫu thức . 
+ 
= 
+ 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
Ví dụ 1: 
?1 
Thực hiện phép cộng 
?1 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
?2 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
?2 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
Ví dụ 1: 
?1 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
?2 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Ví dụ 2 : Cộng hai phân thức : 
Giải 
2x - 2 = 2(x - 1) ; 
x 2 - 1 = (x - 1)(x+1) 
MTC = 2 (x - 1) (x + 1) 
 2(x - 1) 
 (x+1) 
= 
.(x +1) 
.(x + 1) 
+ 
(-2x) 
(x-1).(x+1) 
.2 
.2 
2.(x-1)(x+1) 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
ví dụ 1: 
?1 
Thực hiện phép cộng 
?3 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
?2 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
ví dụ 1: 
?1 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
?2 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1) Giao hoán 
+ 
= 
2) Kết hợp : 
+ 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1) Giao hoán 
2) Kết hợp : 
?4: Áp dụng các tính chất trên đây của phép cộng các phân thức để làm phép tính sau : 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1) Giao hoán 
2) Kết hợp : 
BÀI TẬP 
Cộng các phân thức sau : 
Bài 1: 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
2. Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1) Giao hoán 
2) Kết hợp : 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
- Học thuộc và nắm vững quy tắc cộng hai phân thức cùng mẫu , khác mẫu . 
- Xem lại chú ý. 
- Làm các bài tập:21a,c; 22; 23a,b,d; 25 trong SGK trang 46-47 
- Xem trước các bài tập để giờ sau Luyện tập 
PHÉP CỘNG CÁC PHÂN THỨC ĐẠI SỐ 
TiẾT 27: 
ĐẠI SỐ 8 
1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có cùng mẫu thức 
Ta cộng các tử thức với nhau và giữ nguyên 
 mẫu thức . 
2.Cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau 
Quy tắc : 
Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau , ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được 
Chú ý: Phép cộng các phân thức cũng có các tính chất sau : 
1) Giao hoán 
2) Kết hợp : 
HƯỚNG DẪN BÀI TẬP VỀ NHÀ 
Áp dụng quy tắc đổi dấu để các phân thức có cùng mẫu thức rồi làm tính công phân thức : 
Bài 22/SGK: 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_so_hoc_lop_8_chuong_2_bai_5_phep_cong_cac_phan_thu.ppt