Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 11: What do you eat? - Period 65: A1

Vocabulary:

người bán hàng

giúp

box of chocolates :

 

ppt23 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh 6 - Unit 11: What do you eat? - Period 65: A1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Welcome to class 6A c¸c thÇy c« vÒ dù giê th¨m lípGi¸o viªn: NguyÔn Thu Hµ§¬n vÞ : Tr­êng THCS Hîp §ångM«n : TiÕng Anh 6Answer the questions :Do you likeiced tea ?soda ?iced coffee ?Checking the old lessonPeriod 65: A1What do you eat ?Monday, January 20 th , 2014Unit 11: Unit 11: What do you eat ? (A1) I. Vocabulary: box of chocolates :hộp sôcôla bottle of cooking oil :chai dầu ăn bar of soap :xà phòng store keeper (n) (to) help giúp người bán hàng200 grams of beef :200 gam thịt bò packet of tea :gói (hộp) trà can of peas :lon (hộp) sữa đậu nành tube of toothpaste :kem đánh rănga kilo of rice1 kg gạo a dozen eggs một tá trứngI. Vocabulary: MatchingUnit 11: What do you eat (A1)a box ofa kilo of a packet ofa dozen a tube ofbeefteatoothpastechocolateseggsI. Vocabulary: a packet ofa kilo ofa bottle of a box of cooking oil....................teachocolatesriceUnit 11: What do you eat (A1)grams ofa dozena can ofa bar of a tube of.........................beefeggspeassoaptoothpasteUnit 11: What do you eat (A1)II. Dialogue:Vui : Thank you.1. Listen to the dialogue:Storekeeper: Can I help you?Vui : Yes, a bottle of cooking oil, pleaseStorekeeper: Here you areUnit 11: Lesson 1: A1/ p.114-115S1: Can I help you?S2: Yes, ...................................., please.S1: Here you are.S2: Thank you.III. Practice:1. Make dialogues, a box of chocolatesusing pictures A1/ b/p.115 Group 1Group 2Group 4Group 3Lucky number:2345671S1: Can I help you?S2: Yes, a packet of tea , please.S1: Here you are.S2: Thank you.Lucky number 2S1: Can I help you?S2: Yes, a kilo of rice , please.S1: Here you are.S2: Thank you.S1: Can I help you?S2: Yes, a box of chocolates , please.S1: Here you are.S2: Thank you. Lucky number 1S1: Can I help you?S2: Yes, 200 grams of beef , please.S1: Here you are.S2: Thank you. Lucky number 3Which word isn’t in the group ?banana , rice, orange, applesoap, bottle, packet, tubeegg, chicken, beef, packet ConsolidationGiao tiÕp ®¬n gi¶n t¹i cöa hµngS1: Can I help you?S2: Yes,  , please.S1: Here you are.S2: Thank you.HomeworkExecise : A1,2,3 (page 93,94,95) Prepare A2,3,4 KÝnh chóc c¸c thÇy c« lu«n m¹nh kháe - h¹nh phóc chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái

File đính kèm:

  • pptUnit 11 A1.ppt
Bài giảng liên quan