Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 6: Places - Lesson 1: Our house

A lake (n):

cái hồ

A yard (n):

Cái sân

A river (n):

 Dòng sông

A park (n):

Công viên

 

ppt26 trang | Chia sẻ: hienduc166 | Ngày: 11/12/2020 | Lượt xem: 394 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng anh Lớp 6 - Unit 6: Places - Lesson 1: Our house, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A(1,2) - A lake (n): cái hồPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- A yard (n): Cái sânPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- A river (n): Dòng sôngPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- A park (n): Công viênPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- A tree(s) (n): câyPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- Flower(s) (n):hoaPERIOD 33: UNIT 6: PlacesLesson 1: Our house? - A (1, 2 )- A rice paddy = a paddy field(n):Cánh đồngPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- Near (adv): 10 mE.g: We live in a house near a lake.gầnPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- Beautiful (adj):đẹpPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)- A hotel (n): Khách sạnPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Unit 6: Lesson 1: A1-2 * Matching:1) a lake c) cái hồ2) a yard i) cái sân3) a river d) dòng sông4) a tree e) cây6) a park h) công viên5) a hotel f) khách sạn7) a flower b) bông hoa8) a rice paddy a) Cánh đồng lúa9) near g) gần, cạnhcdefhbagiPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Eg: What’s there near your house?=> There is a school near my housePeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)	Hello. My name’s Thuy. I’m twelve and I’m a student. I have a brother, Minh. He’s twenty. We live in a house near a lake. Our house has a yard.	It’s beautiful here. There is a river and a lake. There is a hotel near the lake. There is a park near the hotel. There are trees and flowers in the park. There is a rice paddy near our house.Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2) Answer the questions.a. How old is Thuy? She is twelve years old.b. What does she do? Thuy/She is a student.c. What’s her brother’s name? Her brother/ He is Minh.d. How old is he? He is twenty years old. e. Where does Thuy live? Thuy/She lives in a house.f. What’s there, near the house?There is a river,a hotel,a park,and a rice paddy near the housePeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2) Hello. My name’s Thuy. I’m twelve and I’m a student. I have a brother, Minh. He’s twenty. We live in a house near a lake. Our house has a yard. It’s beautiful here. There is a river and a lake. There is a hotel near the lake. There is a park near the hotel. There are trees and flowers in the park. There is a rice paddy near our house. CHECK TRUE OR FALSE? Thuy is a student and she has a . 	 She lives in a house near a lake. Her house has a yard. 	 There and in the park. 	 There is a rice paddy near her house. 	FTTFTsisterbrotheris a tree a flowerare trees flowersPeriod 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)S1: What is this? S1: What are these?S2: It’s a rice paddy. S2: They are trees.that? those?Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2)Period 33: Unit 6: PlacesLesson 1: Our house - A (1,2) Look at the picture and complete the sentences.c). There are ( 3) .....near the lake .a). There is a (1) b). There are (2) .near the house.d). There is a (4).. and a (5)  near the house.12453 housetreesflowers riverrice paddyTHANK YOU FOR ATTENTION!the endGOOD BYE!

File đính kèm:

  • pptunit 6 a 12.ppt
Bài giảng liên quan