Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Lesson 3: A6, 7 (p22,23

January.thaïng giãng

 2/ February.thaïng hai

 3/ March.thaïng ba

 4/ April.thaïng tæ

 5/ May.thaïng nàm

 6/June. thaïng saïu

 

ppt15 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1405 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Lesson 3: A6, 7 (p22,23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Teacher in charge: Le Thi Phuong MaiWELCOME TO OUR CLASS!Warm-up: Pelmanismfirst13rd21st3Third410th5Tenth69th5thSecond2ndFifth7891011Ninth12UNIT 2Lesson 3: A6, 7 (p22,23)PERSONAL INFORMATIONI/ Vocabulary:- Twelfth:12 th- Twentieth:20 th- Twenty-first:21sh- Twenty-second:22nd- Thirtieth:30 th- Thirty-first:31st- Thirty-third:33rdUnit 2:Personal information      Âiãön chæî viãút tàõt vaìo âuïng mäùi khoaíng träúng sau: 1/ January........................thaïng giãng 2/ February......................thaïng hai 3/ March..........................thaïng ba 4/ April............................thaïng tæ 5/ May.............................thaïng nàm 6/June.............................. thaïng saïu       7/ July.........................thaïng baíy8/ August....................thaïng taïm9/ September...............thaïng chên10/ October.................thaïng mæåìi11/ November.............thaïng mæåìi mäüt12/ December..............thaïng mæåìi haiI/ Vocabulary:Unit 2:Personal informationII/ Practice:1/Listening:1.The first of July.2.The nineteenth of May.3.The sixth of October.4.The fourteenth of April.5.The seventeenth of January.6.The thirty first of August.I/ Vocabulary:Unit 2:Personal informationII/ Practice:1/Listening:2/Reading Comprehension:2/Reading Comprehension:a.How many months are there in a year?- There are 12 months in a year. b.How many days are there in September?- There are thirty days in September. c.How many days are there in August?- There are thirty - one days in August. d.How many days are there in February?- There are 28 or 29 days in February. 3/ Complete the grid:28-29 days30 days31 daysFebruaryAprilJuneSeptemberNovemberJanuaryMarchMayJulyAugustOctoberDecemberI/ Vocabulary:Unit 2:Personal informationII/ Practice:1/Listening:2/Reading Comprehension:III/ Production:III/ Production:SurveyNameBirthdayLanJuly 16thEx: - When is your birthday? ( what’s your day of birth?)I/ Vocabulary:Unit 2:Personal informationII/ Practice:1/Listening:2/Reading Comprehension:III/ Production:I/ Vocabulary:Unit 2:Personal informationII/ Practice:1/Listening:2/Reading Comprehension:III/ Production:IV/Homework: Write the dates of bith of your family members.Thank you for your attention!

File đính kèm:

  • pptUnit 2 lesson 4.ppt
Bài giảng liên quan