Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Unit 12: Sports and pastimes

NEW WORDS

pastime(n):

Trò tiêu khiển, trò giải trí

Sports and pastimes:

Các môn thể thao và các trò giải trí

swim (v):

bơi

play tennis:

chơi quần vợt

 

ppt22 trang | Chia sẻ: hungdung16 | Lượt xem: 1005 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Tiếng Anh lớp 7 - Unit 12: Sports and pastimes, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Welcome to our class !Picture drillHe is playing video games.She is riding her bike.12 UNIT 12:SPORTS AND PASTIMESLesson 1 - A 1,2: WHAT ARE THEY DOING?Tuesday, February 28th, 2012UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing? I. NEW WORDSswim (v):play tennis:play table tennis:play badminton:skip(v):jog(v):do aerobics: bơichơi quần vợt chơi cầu lông chơi bóng bànđi bộ thể dụcNhảy dâytập thể dục nhịp điệuSaturday, February 23th, 2012pastime(n):Trò tiêu khiển, trò giải tríSports and pastimes:Các môn thể thao và các trò giải tríMATCHING 	1.Nhảy dây2.Bơi lội3.Chơi bóng bàn4.Chơi cầu lông 5.Đi bộ thể dục 6.Tập thể dục nhịp điệua.Play table tennisb.Do aerobicsc.Skipd.Swime.Play badmintonf.JogUNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?Saturday, February 23th, 2012What are they doing ?He is swimmingThey are playing badmintonThey are playing soccerShe is skippingThey are playing volleyballShe is doing aerobicsThey are playing tennisHe is joggingThey are playing table tennisabcdefghiUNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing? II. GRAMMAR* What are they doing? * What is she doing?mingPresent ProgressiveTense: UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?Saturday, February 23th, 2012- She is swim - They are playing soccerWhat+to be+doing?+S+ V-ing ....S+to beWhat is he doing ?What are they doing ?He is swimming.They are playing badminton.UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?Saturday, February 23th, 2012Exercise 2(125). Ask and answer: What is he / she doing? - He / She is What are they doing? - They are afdcbegUNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?987654321xoxoxoxoxoxooxoxoNoughts and crossesxI. NEW WORDSswim (v): b¬itennis (n):quÇn vît table tennis (n): bãng bµnbadminton (n): cÇu l«ngskip (v) : nh¶yd©yjog (v): ®i bé thÓ dôcaerobics (n): thÓ dôc nhÞp ®iÖudo aerobics: pastime (n): trß gi¶i trÝII. StructurePresent ProgressiveTense: Dïng ®Ó diÔn t¶ hµnh ®éng, sù viÖc ®ang x¶y ra t¹i thêi thêi ®iÓm nãi.What + to be + S + doing?S + to be + V-ing ....UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?Homework : Write sports you play. Learn the structures and vocabulary by heart. Prepare for the next period : Unit 12: Section A 4,5UNIT 12: SPORTS AND PASTIMES.Lesson 1: (A1, 2) What are they doing?Saturday, February 23th, 2012Thanks for your attention!Good bye ! Which sports does she .? play What is she doing? She is jogging What are they doing? They are skipping He is playing . table tennisWhat are they doing? They are playing soccer She is doing .. aerobicsWhat are they doing? They are playing volleyball. They  playing badminton. are What is she doing? She is swimming.

File đính kèm:

  • pptUnit 12 A12.ppt
Bài giảng liên quan