Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường THPT Tịnh Biên

Chuyển động của mặt trăng quanh trái đất

Mọi Vật trong vũ trụ đều hút nhau một lực gọi là lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa qua khoảng không gian giữa các vật

Hệ thức:

Fhd : Lực hấp dẫn (N)

 m1, m2 : Khối lượng của hai vật (kg)

 r : Khỏang cách giữa hai chất điểm (m)

 G : Hằng số hấp dẫn ; G ? 6,67.10-11 Nm2/kg2

TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN

Trọng lực là lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật, là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó.

Điểm đặt: Đặt vào trọng tâm của vật (điểm đặc biệt của vật).

 

ppt15 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 11: Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn - Trường THPT Tịnh Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Bài 11. Lực Hấp Dẫn 
Click to add Title 
1 
Lực Hấp Dẫn 
I 
Click to add Title 
2 
Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn 
II 
Click to add Title 
1 
Trọng Lực Là Trường Hợp Riêng Của Lực Hấp Dẫn 
III 
Hệ Mặt Trời 
Chuyển động của mặt trăng quanh trái đất 
 Mọi Vật trong vũ trụ đều hút nhau một lực gọi là lực hấp dẫn 
 Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa qua khoảng không gian giữa các vật 
II/ Định luật Vạn Vật Hấp Dẫn 
1/ Định Luật: (SGK) 
F hd 
F hd 
r 
m 1 
m 2 
2. Hệ thức: 
 F hd : Löïc haáp daãn (N) 
 m 1 , m 2 : Khoái löôïng cuûa hai vaät (kg) 
 r : Khoûang caùch giöõa hai chaát ñieåm (m) 
 G : Haèng soá haáp daãn ; G  6,67.10 -11 Nm 2 /kg 2 
F hd 
r 
m 1 
m 2 
F hd 
F hd = G 
m 1 m 2 
r 2 
III/ TRỌNG LỰC LÀ TRƯỜNG HỢP RIÊNG CỦA LỰC HẤP DẪN 
Trọng lực là lực mà Trái Đất tác dụng lên một vật, là lực hấp dẫn giữa Trái Đất và vật đó. 
Điểm đặt: Đặt vào trọng tâm của vật (điểm đặc biệt của vật). 
M 
O 
R 
h 
g 
P 
m 
Theo định nghĩa trên ta có 
 F hd = P= mg 
Hay: 
Suy ra: 
Trong đó : 
 h: độ cao của vật so với mặt đất. 
 M,R: khối lượng và bán kính của Trái Đất. 
h 
R 
Vật ở gần mặt đất 
h<<R thì: 
R 
Kết luận: mọi vật ở gần mặt đất đều có gia tốc rơi tự do như nhau 
Củng cố 
1/ Hai tàu thủy cách nhau 1km, mỗi tàu có khối lượng 50 tấn. Lực hấp dẫn giữa chúng là:a. 6,67.10 -12 (N)  b. 667.10 -12 (N)  c. 66,7.10- 12 (N)  d. 6,67.10 -11 (N) 
THE END 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_11_luc_hap_dan_dinh_luat_van_vat.ppt