Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle, Mariotle - Nguyễn Anh Tuấn

TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI

 Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi ba thông số trạng thái: thể tích V, áp suất p, nhiệt độ tuyệt đối T.

 Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác thông qua các quá trình biến đổi trạng thái.

 Quá trình biến đổi trạng thái mà chỉ có hai thông số biến đổi, còn một thông số không đổi được gọi là đẳng quá trình.

QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT

 Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt.

Định luật Boyle – Mariotte

 Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích.

 

ppt13 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Boyle, Mariotle - Nguyễn Anh Tuấn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
So sánh các trạng thái cấu tạo chất? 
Nêu các nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí và định nghĩa khí lí tưởng. 
Bài 29  	 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE 
Giáo viên 
Nguyễn Anh Tuấn 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 I. TRẠNG THÁI VÀ QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI TRẠNG THÁI 
	 Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi ba thông số trạng thái : thể tích V , áp suất p , nhiệt độ tuyệt đối T . 
	 Lượng khí có thể chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác thông qua các quá trình biến đổi trạng thái . 
	 Quá trình biến đổi trạng thái mà chỉ có hai thông số biến đổi , còn một thông số không đổi được gọi là đẳng quá trình . 
29 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 II. QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT 
	 Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình đẳng nhiệt . 
29 
Trạng thái 1 
p 1 , V 1 , T 
T 
Trạng thái 2 
p 2 , V 2 , T 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 III. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE 
	1. Đặt vấn đề 
29 
Khi nhiệt độ không đổi , nếu thể tích của một lượng khí giảm thì áp suất của nó tăng . 
Nhưng liệu áp suất có tăng tỉ lệ nghịch với thể tích không ?! 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 III. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE 
	2. Thí nghiệm 
29 
20 
0,67 
30 
20 
0,50 
40 
20 
2,00 
10 
20 
1,00 
20 
Tích p . V 
Áp suất p (10 5 Pa) 
Thể tích V (cm 3 ) 
p 
V 
10 
20 
30 
40 
0,5 
1,0 
2,0 
1,5 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 III. ĐỊNH LUẬT BOYLE – MARIOTTE 
	3. Định luật Boyle – Mariotte 
	 Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định , áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích . 
	 Trạng thái 1: p 1 , V 1 ; 
	 Trạng thái 2: p 2 , V 2 . 
29 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
	 IV. ĐƯỜNG ĐẲNG NHIỆT 
	 Đường biểu diễn sự biến thiên của áp suất theo thể tích khi nhiệt độ không đổi gọi là đường đẳng nhiệt . 
	 Trong hệ tọa độ ( p , V ) 	 đường đẳng nhiệt là một 	 đường hypebol . 
29 
p 
V 
0 
T 1 
T 2 
T 2 >T 1 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
29 
ml 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
14 
13 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
8 
7 
9 
10 
11 
12 
14 
13 
0 
30 
5 
10 
15 
20 
25 
at 
Robert Boyle 
Nhà vật lí người Anh 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
29 
	 Tập hợp ba thông số nào sau đây xác định trạng thái của một lượng khí xác định ? 
Áp suất , thể tích , khối lượng . 
Áp suất , nhiệt độ , thể tích . 
Thể tích , khối lượng , số mol. 
Áp suất , nhiệt độ , khối lượng . 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆTĐỊNH LUẬT BOYLE–MARIOTTE 
29 
	 Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình ? 
Đun nóng khí trong một bình đậy kín . 
Không khí trong quả bóng bay bị phơi nắng , nóng lên , nở ra làm căng bóng . 
Đun nóng khí trong một xi lanh , khí nở ra đẩy pit- tông chuyển động . 
Cả ba quá trình trên đều không phải là đẳng quá trình . 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_29_qua_trinh_dang_nhiet_dinh_lua.ppt