Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Charles (Bản hay)

Quá trình đẳng tích là

quá trình biến đổi trạng

thái của một lượng khí

nhất định mà thể tích

không thay đổi.

Nội dung: Khi thể tích không đổi, áp suất của một

lượng khí nhất định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Đường đẳng nhiệt

là một đường

thẳng biểu diễn sự

phụ thuộc của áp

suất theo nhiệt độ

tuyệt đối.

 

ppt11 trang | Chia sẻ: tranluankk2 | Ngày: 14/04/2022 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Vật lí Lớp 10 - Bài 30: Quá trình đẳng tích. Định luật Charles (Bản hay), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu hỏi 1:Thế nào là đẳng quá trình? Thế nào là 
quá trình đẳng nhiệt? 
Câu hỏi 2: Phát biểu nội dung và viết biểu thức 
định luật Boyle – Mariotte? 
Câu hỏi 3: Giữ cho nhiệt độ của một lượng khí 
nhất định không đổi trong suốt quá trình biến đổi 
trạng, khi thể tích tăng lên ba lần thì áp suất sẽ 
thay đổi như thế nào? 
QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH 
ĐỊNH LUẬT CHARLES 
Tiết 49 
Bài 30 
I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH 
II. ĐỊNH LUẬT CHARLES 
III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH 
Trang chủ 
Liên kết 
I. QUÁ TRÌNH ĐẲNG TÍCH 
Đẳng quá trình là gì? Từ đó nêu khái niệm về quá trình đẳng tích? 
Quá trình đẳng tích là 
quá trình biến đổi trạng 
thái của một lượng khí 
nhất định mà thể tích 
không thay đổi. 
II. ĐỊNH LUẬT CHARLES 
1. Thí nghiệm 
2. Định luật Charles 
II. ĐỊNH LUẬT CHARLES 
1. Thí nghiệm 
2. Định luật Charles 
II. ĐỊNH LUẬT CHARLES 
1. Thí nghiệm 
a. Dụng cụ, tiến hành 
b. Kết quả 
1. Thí nghiệm 
a. Dụng cụ, tiến hành 
1. Thí nghiệm 
b. Kết quả 
t( 0 C ) 
h( mm ) 
1 
25 
2 
2 
41 
151 
3 
60 
331 
4 
70 
425 
5 
84 
556 
930 
950 
940 
940 
2384 
3420 
940 
1834 
2. Định luật Charles 
a. Nội dung: Khi thể tích không đổi, áp suất của một 
lượng khí nhất định tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối. 
b. Biểu thức: 
Hay ; với là nhiệt 
độ tuyệt đối. 
2. Định luật Charles 
Thảo luận giải bài tập ví dụ tr 161 sgk 
III. ĐƯỜNG ĐẲNG TÍCH 
314 
333 
O 
T 
p 
298 
200 
15100 
Đường đẳng nhiệt 
là một đường 
thẳng biểu diễn sự 
phụ thuộc của áp 
suất theo nhiệt độ 
tuyệt đối. 

File đính kèm:

  • pptbai_giang_vat_li_lop_10_bai_30_bai_30_qua_trinh_dang_tich_di.ppt