Tập đọc - Bài: Con sẻ

Trên đường đi con chó thấy gì?

Con chó đánh hơi thấy một con sẻ non vừa rơi trên tổ xuống.

Theo em nó định làm gì?

Con chó chậm rãi tiến lại gần sẻ non.

Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại?

 

ppt11 trang | Chia sẻ: dung1611 | Lượt xem: 1602 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tập đọc - Bài: Con sẻ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Tr­êng TiÓu häc T©n ViÖt Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo về dự giờ ! Gi¸o viªn : NguyÔn ThÞ Lù Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010 Kiểm tra bài cũ: - Lßng dòng c¶m Cña C«-pÐc-nÝch vµ Ga-li-lª thÓ hiÖn ë chç nµo ? - Nªu néi dung bµi ? Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. Luyện đọc: Tìm hiểu bài: - lao xuống - chậm rãi Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. - con sÎ non - Bçng tõ trªn c©y cao gÇn ®ã, mét con sÎ giµ cã bé øc ®en nh¸nh lao xuèng nh­ hßn ®¸ r¬i tr­íc m«m con chã. Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. Tìm hiểu bài: * Trên đường đi con chó thấy gì? Con chó đánh hơi thấy một con sẻ non vừa rơi trên tổ xuống. * Theo em nó định làm gì? Con chó chậm rãi tiến lại gần sẻ non. * Việc gì đột ngột xảy ra khiến con chó dừng lại? Bỗng từ trên cây cao gần đó, một con sẻ già từ trên cây lao xuống đất để cứu con, nó lấy thân mình phủ kín sẻ con, nó rít lên, dáng vẻ nó rất hung dữ. Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. Luyện đọc: Tìm hiểu bài: - lao xuống - chậm rãi Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. - con sÎ non - Bçng tõ trªn c©y cao gÇn ®ã, mét con sÎ giµ cã bé øc ®en nh¸nh lao xuèng nh­ hßn ®¸ r¬i tr­íc m«m con chã. - Cuéc ®èi ®µu gi÷a sÎ mÑ vµ con chã. Tìm hiểu bài: * Hình ảnh con sẻ mẹ dũng cảm lao xuống cứu con được miêu tả như thế nào? Con chó lao xuống như một hòn đá rơi trước mõm con chó, lông dựng ngược, miệng rít lên tuyệt vọng, thảm thiết nhảy hai ba bước về phía cái mõm há rộng đầy răng của con chó, lao đến cứu con, nó rít lên bằng giọng hung dữ và khản đặc * Vì sao tác giả bày tỏ lòng kính phục đối với con sẻ nhỏ bé? Vì con nhỏ bé dũng cảm đối đầu với con chó to hung dữ để cứu con. Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. Luyện đọc: Tìm hiểu bài: - lao xuống - chậm rãi Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. - con sÎ non - Bçng tõ trªn c©y cao gÇn ®ã, mét con sÎ giµ cã bé øc ®en nh¸nh lao xuèng nh­ hßn ®¸ r¬i tr­íc m«m con chã. - hµnh ®éng dòng c¶m b¶o vÖ con cña sÎ mÑ. - Cuéc ®èi ®µu gi÷a sÎ mÑ vµ con chã. Ca ngîi hµnh ®éng dòngc¶m, x¶ th©n cøu sÎ non cña sÎ g×a. - Bçng tõ trªn c©y cao gÇn ®ã, mét con sÎ giµ cã bé øc ®en nh¸nh lao xuèng nh­ hßn ®¸ r¬i tr­íc mâm con chã. L«ng sÎ giµ dùng ng­îc, miÖng rÝt lªn tuyÖt väng vµ th¶m thiÕt. Nã nh¶y hai, ba b­íc vÒ phÝa c¸i mâm h¸ réng ®Çy r¨ng cña con chã. Luyện đọc: Tìm hiểu bài: - lao xuống - chậm rãi - Cuéc ®èi ®µu gi÷a sÎ mÑ vµ con chã. Thø t­ ngµy 10 th¸ng 3 n¨m 2010. - con sÎ non - Bçng tõ trªn c©y cao gÇn ®ã, mét con sÎ giµ cã bé øc ®en nh¸nh lao xuèng nh­ hßn ®¸ r¬i tr­íc m«m con chã. - hµnh ®éng dòng c¶m b¶o vÖ con cña sÎ mÑ. Ca ngîi hµnh ®éng dòngc¶m, x¶ th©n cøu sÎ non cña sÎ g×a. 

File đính kèm:

  • pptcon chim.ppt