Tiết 59 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

1. Phát biểu và viết hệ thức liên hệ giữa

thứ tự và phép cộng?

* Với mọi a, b, c , ta có:

* a < b => a + c < b + c; a ≤ b => a + c ≤ b + c.

* a > b => a + c > b + c; a ≥ b => a + c ≥ b + c.

 

 

ppt31 trang | Chia sẻ: hainam | Lượt xem: 1270 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiết 59 - Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút TẢI VỀ ở trên
Giaựo vieõn : Nguyeón Haứ PhửụngTrường thcs PHƯờng 5Tổ: toán2. Điền dấu vào chỗ trống: a. - 2 + 2 … 3 + 2b. -2 + (-2) … 3 +( -2)Kiểm tra bài cũPhát biểu và viết hệ thức liên hệ giữa thứ tự và phép cộng?* Với mọi a, b, c , ta có:* a a + c a + c ≤ b + c.* a > b => a + c > b + c; a ≥ b => a + c ≥ b + c. o , ta có: * a ac ac ≤ bc* a > b => ac > bc* a ≥ b => ac ≥ bcEm hãy phát biểu tính chất trên?Khi nhân cả hai vế của một bđt với cùng một số dương ta được bđt mới cùng chiều với bđt đã cho?2Em hãy điền dấu thích hợp () vào ô vuông:a) ( -15,2) . 3,5 (- 15,08) . 3,5b) 4,15. 2,2 ( - 5,3 ) . 2,2>4 > -63.(-2)0123456-1-2-3-40123456-1-2-3-4(-2) .(-2)-5-62. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm.?3a) Nhân cả hai vế của bđt -2 - 15 000b) Dự đoán kết quả :Nhân cả hai vế của bđt -2 3cTa được: Hai bất đẳng thức ngược chiều Điền dấu thích hợp vào chỗ trống?Với a, b, c mà c ac … bc* a≤ b => ac … bc* a≥ b => ac … bc* a> b => ac … bc≤>≥ -4b, hãy so sánh a và b?GiảiNhân cả hai vế của bđt (1) với -1/4 ta được: a 5m 5m m2n2 m-2n-2>a) m 5m - m a b. Chứng minh: a + 2 > b - 1Giải- Cộng 2 vào hai vế của bđt a > b ta được:a+ 2 > b + 2- Cộng b vào 2 vế của bđt 2 > 1 ta được: b+ 2 > b - 1- Từ (1) và (2) ta có: a+ 2 > b - 1( Theo tính chất bắc cầu)(Đpcm)Bài tậpCho m nd.	m > nHaừy choùn caõu ủuựng, sai trong caực caõu sauẹSSẹBaứi 2: LIEÂN HEÄ GIệếA THệÙ Tệẽ VAỉ PHEÙP NHAÂNVụựi ba soỏ a, b, c Neỏu a 0C b thỡ ac > bc - Neỏu a ≤ b thỡ ac ≤ bc - Neỏu a ≥ b thỡ ac ≥ bc - Neỏu a bc - Neỏu a > b thỡ ac 12a 	 	f.	Baứi taọp a > 0 a 0 a 0	Cho a - 2b – 3	b. 2a – 3 -2b, Coọng hai veỏ vụựi (-3) ta coự-2a – 3 > -2b – 3 Vỡ a 0 b) S, vì nhân cả 2 vế của bđt (-6) 0, nên suy ra (-6).5 (-2005).2004; d) Đúng vì x2 0. Có -3 b.(-1) Vaọy: -a > -b Hoạt động nhóma là số dương hay âm?* Nhóm 1:* Nhóm 2:* Nhóm 3:* Nhóm 4:a) 12a -5a* Có 12 0.*Có 4 > 3 Mà 4a 0 ta được: 2a 2a – 3 -5 Mà -3a > -5aNên a> 0.Chứng minhTrò chơi:Cùng chung sứcLuật chơi:Trong thời gian 3 phút, mỗi nhóm chọn bđt để ghép với bđt đã cho để được một khẳng định đúng. Sau khi ghép xong , mở các bất đẳng thức vừa ghép ta sẽ được……1) m n-53) 2a > 84) -5b n m+2 n a> 4 b > -2 m+3>n+1=>=>=>=>=>Tiết 58: Đ2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân=>a< c Các tính chất của thứ tự là tính chất của bất đẳng thức.Nhân ( chia) hai vế của một bđt với cùng một số dương được bđt mới cùng chiều với bđt ban đầuNhân ( chia) hai vế của một bđt với cùng một số âm được bđt mới ngược chiều với bđt ban đầu Tính chất bắc cầu:a< bb< c ứng dụng quan trọng của tính chất bất đẳng thức:+ So sánh các số.+ Giải bất phương trình.+ Chứng minh bất đẳng thức...Coõ-si (Cauchy) laứ nhaứ Toaựn hoùc Phaựp nghieõn cửựu nhieàu lúnh vửùc Toaựn hoùc khaực nhau. OÂng coự nhieàu coõng trỡnh veà Soỏ hoùc, ẹaùi soỏ, Giaỷi tớch,… Coự moọt baỏt ủaỳng thửực mang teõn oõng coự raỏt nhieàu ửựng duùng trong vieọc chửựng minh caực baỏt ủaỳng thửực vaứ giaỷi caực baứi toaựn tỡm giaự trũ lụựn nhaỏt vaứ nhoỷ nhaỏt cuỷa caực bieồu thửực.Baỏt ủaỳng thửực Coõ- si cho 2 soỏ laứ: , vụựi a ≥ 0, b ≥ 0.Baỏt ủaỳng thửực naứy coứn ủửụùc goùi laứ baỏt ủaỳng thửực trung bỡnh coọng vaứ trung bỡnh nhaõn.Hướng dẫn về nhà Nắm vững các tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng; phép nhân. Làm bài tập: 9, 10, 11 trang 39, 40 SGK. 10, 12, 13,14,15 trang 42 SBTCảm ơn quý thầy cô và các emChúc quý thầy cô và các em vui khoẻ!

File đính kèm:

  • ppt2 Lien he giua thu tu va phep nhan.ppt
Bài giảng liên quan